Het coronavirus houdt Vlaanderen in zijn greep. De impact van het coronavirus is groot en de aanpak ervan blijft een grote uitdaging. Er blijft nog heel wat onzekerheid over zowel de duur als de verdere omvang van de coronacrisis. Volgens verschillende predictiemodellen is de kans groot dat we later dit jaar opnieuw geconfronteerd zullen worden met een verhoging van het aantal besmette personen in onze samenleving.

Op korte termijn moeten we ons dan ook voorbereiden op een nieuwe besmettingsgolf en beheersing van uitbraken. Dit is in het bijzonder zo voor de collectieve voorzieningen, waaronder de woonzorgcentra. Alle woonzorgcentra zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. de vele verliezen, de extra werkdruk, de wijzigende maatregelen, het was een intense periode. 

Hoewel de recente evolutie van de nieuwe besmettingen in de goede richting gaat, is de epidemie nog voorbij en moeten we ons blijvend inzetten. Naast de acties op Vlaams niveau (uitschrijven kaderrichtlijnen, mobiele teams, strategische stock beschermingsmateriaal,…) zijn de voorzieningen zich ook aan het voorbereiden.

Zorginspectie heeft de voorbije maanden het team infectieziektebestrijding van Zorg en Gezondheid sterk ondersteund. Ze werd ingeschakeld in de telefonische permanentie voor infectiologische problematieken en in de plaatsbezoeken in de voorzieningen met outbreaks. De inspecteurs hebben daarnaast voorzieningen telefonisch gecontacteerd om de voorzieningen te beluisteren en de situatie in kaart te brengen. Eventuele alarmerende signalen en ondersteuningsnoden werden hierbij doorgegeven aan het team infectieziektebestrijding. 

Maar begin juli start Zorginspectie met inspecties in de woonzorgcentra waarbij we oog hebben voor volgende aspecten:

  • Is men paraat om besmettingen te voorkomen? Worden de basishygiëneregels nageleefd? Is men er op georganiseerd om te handelen wanneer er zich een besmetting voordoet? Hierbij zal Zorginspectie ook aandacht hebben voor maatregelen die bewezen effect hebben voor preventie van uitbraken in WZC.
  • Hoe bewaakt men het belang van de bewoner en garandeert men maximaal de kwaliteit van zorg en leven in deze fase van de epidemie.

Zorginspectie zal de inspecties onaangekondigd uitvoeren en wil op die manier de voorzieningen een spiegel voorhouden van de realiteit van de dag. Het zullen sensibiliserende inspecties zijn die vooral de praktijk op de werkvloer in beeld brengen en de kwaliteit van de dagelijkse infectiepreventie.

Bij deze inspecties zullen er geen tekorten gemeld worden. Er zal, in ieders belang, gewezen worden op verbeterpunten in de voorbereiding op volgende opflakkeringen of een volgende infectiegolf. Zo kan de inspectie leiden tot aanpassingen aan de lopende voorbereidingen. Wanneer nodig kan doorverwezen worden naar ondersteuningsmogelijkheden of informatiebronnen.

Daarnaast leveren deze inspecties ook beleidsinformatie. Door de realisaties in beeld te brengen, maar door ook de lacunes op het terrein te duiden, kan men op Vlaams niveau bijsturen.

Het inspectie-instrument is beschikbaar voor alle voorzieningen. Het geeft hen de mogelijkheid om daar ook al zelf mee aan de slag te gaan.

Het inspectieverslag heeft een andere format maar we blijven dezelfde werkwijze hanteren als bij een andere inspectie. Er wordt een ontwerpverslag verstuurd waarop het woonzorgcentrum kan aangeven of er feitelijke onjuistheden in staan. Het (al dan niet aangepaste) definitieve verslag wordt overgemaakt aan Zorg en Gezondheid waar het wordt toegevoegd aan het dossier. Deze verslagen worden niet actief openbaar gemaakt, zoals elk inspectieverslag vallen ze wel onder de passieve openbaarheid.

Zorginspectie is zich bewust van de veiligheidsmaatregelen die worden gehanteerd in de woonzorgcentra en zal die zelf ook strikt hanteren bij de uitvoering van de inspecties om zo de veiligheid van elkeen te bewaken. Bij aankomst zal de inspecteur daarover duidelijk communiceren en afspraken maken. Voor de goede orde geven we nu al de voornaamste maatregelen mee en vragen aandacht voor:

  • Het respecteren van de afstand van 1,5 m
  • Het dragen van mondmaskers, minstens wanneer de afstand van 1,5 m niet kan gegarandeerd worden
  • Een voldoende ruim lokaal voor de bespreking, dat goed verlucht wordt en desgewenst ter beschikking kan worden gesteld
  • Het beperken van het aantal gesprekspartners indien mogelijk
  • Voor het nazicht van elektronische dossiers/documenten: indien mogelijk het gebruik van bv. een projector of een tweede computerscherm waarop een document/dossier samen kan bekeken worden
  • Voor het nazicht van documenten ter plaatse: het voorzien van een ‘neutrale’ tafel waarop mappen en documenten kunnen worden gelegd ter inzage
Categorie: 
Zorginspectie
Trefwoorden: 
Residentiële Ouderenzorg