Waarom is dit belangrijk?

Steeds meer mensen bereiken een zeer hoge leeftijd. Elk jaar nog stijgt de levensverwachting. Deze vergrijzing van onze bevolking brengt ook een aantal maatschappelijke uitdagingen met zich mee die een stimulerend ouderenbeleid noodzakelijk maken.

We stellen dan ook een leeftijdsvriendelijk Vlaanderen voorop, dat uitgaat van een samenleving voor alle leeftijden, waar iedereen een actieve rol kan spelen in de gemeenschap en waar iedereen gelijke rechten en kansen kan genieten in alle periodes van zijn of haar leven. We vinden het dan ook belangrijk om de positie van ouder wordende personen in de samenleving te versterken en ervoor te zorgen dat Vlaanderen een aangename leefomgeving is om ouder in te worden.

We vonden het dan ook belangrijk de toenemende aandacht voor de emancipatie van de ouderen structureel te verankeren. Hiervoor is destijds een belangrijke stap gezet met het decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen, dat naast de toegang van elke oudere tot de sociale grondrechten en het tegengaan van discriminatie op basis van leeftijd, ook de deelname van ouderen aan het beleid vooropstelt.

Wat kan het lokale bestuur doen?

Een effectief beleid kan enkel ontwikkeld worden in samenspraak met de betrokkenen zelf en dient ook alle beleidsterreinen en leefdomeinen te omvatten.

Inspraak bij beleidsvoorbereiding en -uitvoering kan beleidsverantwoordelijken helpen de noden en behoeften duidelijk te definiëren en de doelstellingen van het beleid scherp af te bakenen. Daarop aansluitend vertrekken we ook van het uitgangspunt dat de ontwikkeling van een beleid inzake ouderenparticipatie best uitwerking krijgt op maat van de lokale situatie, waarbij het Vlaamse bestuursniveau hooguit een ondersteunende rol speelt.

In het merendeel van de Vlaamse gemeenten is een lokale ouderenraad actief. We zijn er van overtuigd dat sterke lokale ouderenraden en een actieve betrokkenheid van de bevolking bijdragen tot een sterk en gedragen lokaal beleid.

Welke ondersteuning biedt de Vlaamse overheid?

Partnerorganisaties zoals de VVSG en de Vlaamse Ouderenraad bieden ondersteuning aan de lokale besturen en ouderen op het terrein voor het ontwikkelen van een lokaal inclusief ouderenbeleid en voor het nemen van initiatieven die de inspraak van ouderen in dat beleid realiseren of versterken, via vorming, sensibilisering, intervisie en andere activiteiten.

Het Departement Zorg subsidieert de Vlaamse Ouderenraad en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) als partnerorganisaties om te komen tot een participatief en inclusief lokaal ouderenbeleid. Ze erkent en financiert bovendien de Vlaamse Ouderenraad voor het geven van advies aan de Vlaamse Regering over het Vlaamse beleid.

Bevoegde administratie

Departement Zorg, afdeling Beleidscoördinatie