Ouderenparticipatie rendeert!

Waarom ouderen betrekken?

Vlaanderen telt ruim 1,7 miljoen ouderen, die op een kwaliteitsvolle en actieve manier ouder willen worden en willen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Een ‘leeftijdsvriendelijk’ Vlaanderen maakt dit mogelijk.

Wie anders dan de ouderen zelf kunnen ons vertellen wat ze daarvoor nodig hebben? Vele ouderen zijn bereid mee te werken aan een leeftijdsvriendelijke gemeente.

De Vlaamse overheid stimuleert lokale besturen en voorzieningen om ouderen te betrekken bij hun beleid. Ze trekt, met respect voor de autonomie van lokale besturen, de kaart van brede betrokkenheid en inspraak bij alle burgers. Het decreet Lokaal Sociaal Beleid en het decreet Lokaal Bestuur zetten daarvoor de bakens uit.

De Vlaamse overheid stimuleert de lokale besturen om extra inspanningen te leveren om kwetsbare burgers te betrekken bij hun beleidsvoorbereiding en -uitvoering.

Ruim 85% van de Vlaamse gemeenten heeft een lokale ouderenraad. Naast andere vormen van participatie op lokaal niveau, dragen sterke ouderenraden bij aan een gedragen lokaal (ouderen)beleid, afgestemd op de noden en wensen van de doelgroep en bouwen ze mee aan een leeftijdsvriendelijke gemeente.

Met de start van de nieuwe lokale legislatuur wordt de rol van de ouderenraad als partner van het lokaal bestuur in sommige gemeenten herbekeken. Hierbij is het belangrijk om geëngageerde ouderen aan boord te houden en samen na te denken over de vernieuwing en modernisering van ouderenbeleidsparticipatie.

Het gaat om meer dan inspraak. Heel wat ouderen zijn bereid om mee te denken en mee te doen. Samen met deze ouderen wordt het lokaal ouderenbeleid een gemeenschappelijk project van het lokaal bestuur met alle relevante actoren. 

Met welke partners werken we nauw samen?

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin subsidieert de Vlaamse Ouderenraad en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) als partnerorganisaties om te komen tot een participatief en inclusief lokaal ouderenbeleid. Ze erkent en financiert bovendien de Vlaamse Ouderenraad voor het geven van advies aan de Vlaamse Regering over het Vlaamse beleid.

Interregionale Stuurgroepen Ouderenbeleidsparticipatie (ISO)

Contact

Regionale beleidsmedewerkers

  • West- en Oost-Vlaanderen

Michel De Wit: T 0498 43 49 96

  • Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

Frans Goudeseune: T 0494 42 64 97

Annemie Balcaen: T 0497 45 17 99