Waarom is dit belangrijk?

Meer dan één op tien mensen in Vlaanderen heeft een inkomen lager dan de armoederisicogrens. Armoede is niet enkel een kwestie van inkomen. Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen op verschillende levensdomeinen die intens met elkaar verweven zijn, zoals onderwijs, werk, vrijetijdsbesteding, huisvesting en gezondheid, …

Iedereen moet ten volle kunnen genieten van de sociale grondrechten. Participatie staat daarom centraal in het decreet lokaal sociaal beleid en in het Armoededecreet.

Om deze participatie te bereiken, voorziet dit Armoededecreet in de erkenning en subsidiëring van Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen. Dit zijn vzw’s die werken aan zes criteria:

  • Armen samenbrengen in groep,
  • Armen het woord geven,
  • Werken aan de maatschappelijke emancipatie van armen,
  • Werken aan maatschappelijke structuren,
  • Vormingsactiviteiten en de dialoog organiseren,
  • Armen blijven zoeken.

In Vlaanderen zijn 52 erkende Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen actief (in Brussel zijn er 7 actief). Een overzicht van de contactgegevens van deze verenigingen per provincie, kunt u hier vinden.

Het decreet lokaal sociaal beleid stelt heel duidelijk dat bijzondere aandacht in de lokale sociale beleidsplanning dient te gaan naar de meest kwetsbare burgers. Om hun stem mee te kunnen nemen in het beleid, moeten participatiemethodieken worden ingezet.

Wat kan het lokale bestuur doen?

Een lokaal bestuur dient haar sociaal beleid participatief vorm te geven. Om specifiek de stem van mensen in een armoedesituatie hierbij aan bod te laten komen, kunnen besturen beroep doen op de Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen, voor de opmaak, uitvoering en evaluatie van de lokale sociale beleidsdoelstellingen en -acties.

Welke ondersteuning biedt de Vlaamse overheid?

De Vlaamse overheid subsidieert het Netwerk Tegen Armoede en de 52 Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen in Vlaanderen en Brussel.

Waar vindt u meer info?

Meer over wat de Vlaamse overheid doet rond armoedebestrijding.

Deze pagina’s op de website van VVSG kunnen u verder op weg helpen m.b.t. particpatie.

Bevoegde administratie

Departement Zorg, afdeling Beleidscoördinatie
Tel. 02-553 33 30
E-mail