In 2018 liepen we op basis van de inhoudelijke inbreng van de 120 praktijkwerkers in de zeven werkgroepen (zie traject 2017) een traject met stakeholders. Een aantal belangrijke kernpunten/sterktes van en uitdagingen voor toekomstig sociaal werk die in de werkgroepen naar boven kwamen, werden tijdens stakeholderpanels voorgelegd en afgetoetst bij vertegenwoordigers uit middenveldorganisaties, steunpunten, koepels, gebruikersorganisaties, overheden en onderwijsinstellingen.

Ter voorbereiding van deze stakeholderpanels stelden we een conceptnota op, waarin vier krachtlijnen van sociaal werk werden gedocumenteerd op basis van de verslagen van de werkgroepen, met name:

 1. politiserend werken: sociaal werk als democratische praktijk;
 2. aansluiten bij de leefwereld door nabijheid en laagdrempeligheid;
 3. het bewaken van de proceslogica van sociaal werk;
 4. generalistisch en verbindend werken.

De inzet van de stakeholderbevraging was tweeledig. Enerzijds wensten we de belangrijkste inzichten en vaststellingen uit de werkgroepen te valideren: wat is herkenbaar? Waar zitten blinde vlekken? Anderzijds poogden we samen met stakeholders de vertaalslag te maken naar aanbevelingen voor beleid, praktijk, onderwijs en onderzoek.

De stakeholderpanels – die telkens een halve dag in beslag namen – werden opgebouwd rond volgende drie vragen:

 1. Herken je als stakeholder deze krachtlijnen? Vind je ze ook echt belangrijk voor het realiseren van sociaal werk vanuit een mensenrechtenperspectief? Zou jij zelf nog andere krachtlijnen formuleren? Kun je deze nog met praktijkvoorbeelden aanvullen?
 2. Welke stappen of voorwaarden moeten binnen de context van sociaal werk zelf worden gerealiseerd om deze krachtlijnen te versterken?
 3. Welke stappen of voorwaarden moeten binnen de brede maatschappelijke context of beleidscontext gerealiseerd worden om deze krachtlijnen te versterken?

De stakeholderpanels werden aangekondigd op het Terugkommoment, dat doorging op 24 november 2017 in de voormiddag en waarop naar analogie met de Kick-Off van 14 oktober 2016 steunpunten, koepels, middenveldorganisaties en gebruikersorganisaties werden uitgenodigd. Het doorlopen traject van 2017 werd toegelicht en de plannen voor traject 2018 werden uit de doeken gedaan. De uitnodiging tot deelname aan een stakeholderbevraging werd ruim verspreid binnen het middenveld en de overheden. Er vonden vier stakeholderbevragingen plaats:

 • Twee bevragingen van steunpunten, koepels, gebruikersorganisaties, … op 23 en 29 januari 2018 te Brussel en te Antwerpen;
 • Eén bevraging van overheden op 6 februari 2018 te Brussel;
 • Eén bevraging van de opleidingen die vertegenwoordigd zijn in het VOSW op 21 februari 2018 te Schaarbeek.

Er vonden bovendien twee tussentijdse besprekingen plaats met de Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin: een op 23 februari 2017 en een op 22 maart 2018. Tevens vond ook een overlegdag plaats met verenigingen waar armen het woord nemen op 20 februari 2018, bij het Netwerk tegen Armoede.

Overzicht stakeholders

Stakeholderpanel 23 januari 2018

 • Herwig Teugels – Kenniscentrum welzijn, wonen, zorg
 • Bernadette Rutjes – Inclusie Vlaanderen
 • Dries Vandermeersch – RADI
 • Toon Walschap – vzw De Link
 • Brigitte Van der Herten – vzw De Link
 • Kristien Vermeersch – Federatie voor Sociaal-cultureel werk
 • Bart Verhaeghe – De Verenigde Verenigingen
 • Eva Vereecke – De Ambrassade
 • Klaas Vermeulen – cm
 • Ilse Luyten – Vlaams Welzijnsverbond
 • Luc Dekeyser – Vlaamse Gemeenschapscommissie
 • Sven Van Elst – Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen
 • Marleen Van Eygen – Vlaams patiëntenplatform
 • Gudrun Willems – Vlaamse Gemeenschapscommissie
 • Saskia Glorieux – Vlaamse Gemeenschapscommissie
 • Mustafa Önlen – Minderhedenforum
 • Willemijn Noij – Nationaal Verbond Socialistische Mutualiteiten
 • Sandra Rosvelds – Beweging.net

Stakeholderpanel 29 januari 2018

 • Dominique Buytaert – DMW Onafhankelijke Ziekenfondsen
 • Hilde De Nutte – Zorgnet Icuro
 • Anita Cautaers – SOM
 • Iris Janssens – LCM
 • Peter Cousaert – Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw
 • Brenda Froyen – Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
 • Miet Neyens – Cachet vzw
 • Nathalie Sluyts – Vlaamse Ouderenraad
 • Lien Pots – Vlaamse Ouderenraad
 • Ludo Serrien – SAM
 • Peter Brepoels – SAM
 • Neil Paterson – SAM
 • Lifa Ouald Chaib – SAM
 • Nele Spruytte – SOM
 • Chris Truyens – SAM

Stakeholderpanel 6 februari 2018

 • Julien Van Geertsom – POD Maatschappelijke Integratie
 • Patricia Vroman – Departement Werk en Sociale Economie
 • Rudy De Cock – Team Gezin en Samenleving
 • Charlotte Clayssens – FOD Justitie
 • Dirk Dewolf – Agentschap Zorg en Gezondheid
 • Karen Fredrix – Agentschap Zorg en Gezondheid
 • Stefaan Van Mulders – Agentschap Jongerenwelzijn
 • Koen Pelleriaux – Departement Onderwijs en Vorming
 • Hans Dominicus – Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Tamara Küpper – Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Pam Borgoo – DG EPI
 • Gerd De Keyser – Wonen en Welzijn
 • Marcel Schuurmans – Beleid en Organisatie VAPH