Vanaf 1 januari 2019 reikt de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën op aanvraag een BTW-attest uit aan de voorzieningen die een dossier indienen tot het bekomen van VIPA-investeringssubsidies in de klassieke betoelaging. Dit attest, dat bevestigt welk BTW-tarief voor uw dossier geldt, is nodig om tot een correcte berekening van de VIPA-investeringssubsidies te komen. We raden u aan dit attest aan te vragen van zodra de te realiseren oppervlakte per zorgvorm vaststaat. In de praktijk zal dit het moment zijn waarop de plannen klaar zijn. Voor voorzieningen met een infrastructuur-, een instandhoudings- of een strategisch forfait is dit BTW-attest niet nodig. 

Wanneer is een BTW-attest (1) vereist?

ALGEMEEN
    Wél vereist Niet vereist  
    VIPA-dossiers met een klassieke betoelagingsprocedure VIPA-dossiers met een forfaitaire betoelagingsprocedure  
    Voor werken én voor aankoop (2)    
STADIA
Geen subsidiebelofte toegekend
  Werken én aankoop (2)
    Wél subsidiebelofte aangevraagd vóór inwerkingtreding BVR Attest ingediend vóór het VIPA-dossier wordt behandeld op de coördinatiecommissie Om een VIPA-dossier ontvankelijk te kunnen verklaren
Subsidiebelofte toegekend
  Werken
    4e schijf nog niet betaald Bij vorderingsstaten aanvraag betaling 4e schijf  
    4e schijf betaald Bij vorderingsstaten aanvraag betaling 5e schijf  
  Aankoop met verbouwing (2)
    Subsidiebelofte aankoop nog niet betaald Vóór de betaling van het subsidiedeel aankoop  
  Aankoop zonder verbouwing (2)
    Resterende 10% subsidiedeel aankoop nog niet betaald Vóór de betaling van de resterende 10% van het subsidiedeel aankoop (bij de vereffening dus)  

(1) of een voorafgaande beslissing van de FOD Financiën met vermelding van het toepasselijk BTW-percentage
(2) waarbij voor de aankoop het BTW-stelsel van toepassing is. Meer info over het al dan niet van toepassing zijn van het BTW-stelsel bij aankoop vindt u op de website van de FOD Financiën.

Hoe aanvragen?

U kan zo'n BTW-attest bekomen door een gemotiveerde aanvraag te sturen naar de bevoegde instantie:

 • Voor voorzieningen die vallen onder de doelgroep 'Grote Ondernemingen' is dit:
  • Per post:  Federale Overheidsdienst Financiën
                  Centrum GO Beheer en Gespecialiseerde Controles
                  Afdeling Sectorcoördinatie
                  Koning Albert II-laan 33, bus 10
                  1030 Brussel
  • Per e-mail: goge.sector.coord.secteur@minfin.fed.be
 • Voor voorzieningen die vallen onder de doelgroep ‘Kleine en Middelgrote Ondernemingen’ (alles wat geen grote onderneming is) dienen deze aanvraag in bij het bevoegde lokale BTW-controlekantoor.
 • Bij voorzieningen die al een beslissing over het toe te passen BTW-tarief hebben van de Dienst Voorafgaande Beslissingen, vervangt deze beslissing het attest. Zij bezorgen deze beslissing i.p.v. het attest.

Welke gegevens en documenten?

De gemotiveerde aanvraag dient u in aan de hand van het formulier voor een aanvraag van het BTW-attest met daarbij de onderstaande documenten:

 • de erkenning/vergunning, uitgereikt door de bevoegde dienst, als de voorziening hierover beschikt. In principe geldt dit voor alle WVG-voorzieningstypes, behalve voor de wijkgezondheidscentra en de consultatiebureaus voor respiratoire aandoeningen;
 • de bouwplannen;
 • de omgevingsvergunning, als u hierover beschikt.

NOOT: de oppervlakte die u in het aanvraagformulier voor het BTW-attest moet opgeven is de bruto-oppervlakte exclusief de kruipkelder.

Behandelingstermijnen

De FOD Financiën onderzoekt de aanvraag binnen een termijn van 3 maanden en kent het vereiste BTW-attest aan de voorziening toe. Als het BTW-attest niet aanwezig is in het aanvraagdossier voor VIPA-investeringssubsidies, kan het dossier al wel ontvankelijk verklaard en geadviseerd worden. Het BTW-attest kan later toegevoegd worden. Het VIPA heeft het BTW-attest wel nodig om tot een correcte subsidieberekening te komen en om het dossier te kunnen agenderen op de coördinatiecommissie. Vraag daarom tijdig uw BTW-attest aan. Ten laatste gebeurt dit best bij het indienen van VIPA-investeringsdossier.