Pilootprojecten zorg

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de Vlaams Bouwmeester lanceerden op 17 juli 2012 een oproep pilootprojecten zorg waarmee zij initiatiefnemers zochten in de ouderen- en thuiszorg met een vernieuwende visie op zorgconcepten en hun architecturale en ruimtelijke vertaling. Met deze oproep willen ze 5 pilootprojecten ontwikkelen die grensverleggend zijn met het oog op toekomstige woonzorgmodellen.

Deze oproep honoreert vernieuwende visies van initiatiefnemers en biedt een deskundig kader waarbinnen dergelijke projecten kunnen worden ontwikkeld. Een gestructureerd proces brengt de nodige deskundigheden samen en binnen een specifieke gunningsprocedure wordt maximaal ingezet op ontwerpend onderzoek.

Meer info vindt u op www.pilootprojectenzorg.be

Kunstintegratie

We brengen enkele voorbeelden van kunstintegratie-projecten en schetsen we een beeld van de mogelijkheden van een kunstopdracht. Met de getoonde projecten willen we inspireren, een eerste aanzet zijn en een richting geven.  

Wat kan kunst betekenen voor de gebruikers van de zorgsector? Kunst kan inspelen op de nood aan zorg van mensen. Kunst kan de betrokkenheid van de bewoners verhogen door tegemoet te komen aan hun interesses, hun leefwereld, hun gevoelens, …  Ze kan aanzetten tot bezinning bijv. door de inrichting van een stille ruimte. Kunst kan mensen zowel bewust als onbewust bereiken.
 
Met het kunst-integratieproject kunnen de voorzieningen, het personeel en de bewoners samen een traject doorlopen waar tal van vragen gesteld worden: waar staat de voorziening voor, wat is haar visie en hoe kan het kunstwerk deze visie uitstralen en vorm geven?

Veelgestelde vragen

De voorgestelde kunstprojecten tonen aan dat er evenveel mogelijkheden zijn om een kunstopdracht in te vullen als er visies zijn.

Kunstprojecten