Goedgekeurde projecten

Goedgekeurde projecten

Het VIPA verstrekt jaarlijks investeringssubsidies aan verschillende voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector. Dit betekent ook dat in Vlaanderen continu gebouwd en verbouwd wordt om ervoor te zorgen dat onze burgers in comfortabele en bereikbare gebouwen gebruik kunnen maken van allerlei welzijns- en gezondheidsdiensten. 

Onder de witte knop 'Goedgekeurde projecten' vindt u de lijst met de goedgekeurde projecten in de verschillende betoelagingssystemen.​

Betoelagingssystemen

Hieronder vindt u een toelichting over de verschillende betoelagingssystemen van het VIPA.

Klassieke betoelaging (inclusief bijzondere uitrusting voor revalidatiecentra voor personen met een handicap)

Klassieke betoelaging is van toepassing op de sectoren: 

 • algemeen welzijnswerk,
 • jeugdhulp,
 • gezinnen met kinderen,
 • personen met een handicap (alles behalve woon- en dagondersteuning en dagondersteuning),
 • preventieve en ambulante gezondheidszorg,
 • thuiszorg
 • psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) 

De procedure van de bijzondere uitrusting valt ook onder de klassieke betoelaging, maar is enkel van toepassing op:

 • de revalidatiecentra voor personen met een handicap.

Een voorziening kan een vraag indienen tot het bekomen van investeringsbetoelaging (= ’subsidiebelofte’) voor een beoogde investering. Het bedrag van de investeringsbetoelaging wordt aangerekend op de VIPA-kredieten op het moment van het verlenen van de subsidiebelofte. De subsidiebetalingen gebeuren in 5 schijven op basis van voorgelegde facturen. De subsidiebelofte wordt geïndexeerd op het moment van de aanvang van de werken.

Infrastructuurforfait personen met een handicap

Deze betoelagingsvorm is van toepassing op:

 • meerderjarige personen met een handicap.

Een voorziening kan een vraag indienen tot het bekomen van een akkoord infrastructuurforfait voor een beoogde investering. Zodra desbetreffende infrastructuur in gebruik wordt genomen, start de uitbetaling van het infrastructuurforfait. De grootte van dat forfait is afhankelijk van de zorgzwaarte van de personen met een handicap die gebruik maken van de infrastructuur en wordt aangepast aan de bezetting. Rekening houdend met voorgaande elementen wordt het forfait voor onbepaalde duur en jaarlijks uitbetaald zolang er bezetting is. Het forfait moet door de voorziening als korting doorgerekend worden naar de persoon met een handicap. Het forfait wordt jaarlijks aangerekend op de VIPA-kredieten op het moment van uitbetaling. Het overzicht bevat de voorzieningen die in 2018 een akkoord infrastructuurforfait, evenals een eerste betaling van het forfait ontvingen, omdat de infrastructuur al in gebruik was genomen.

Infrastructuurforfait ouderenvoorzieningen

Woonzorgcentra (incl. kortverblijf) kunnen bij het uitvoeren van een investering in aanmerking komen voor de uitbetaling van een jaarlijks infrastructuurforfait vanaf de ingebruikname. Dit financieringssysteem werkt op basis van oproepen en kent geen reguliere VIPA-procedure. In 2018 werd de betaling van een globaal infrastructuurforfait ten belope van 6 367 675,81 euro opgestart. Het forfait moet door de voorziening als korting doorgerekend worden naar de bewoner (korting op de dagprijs). De aanrekening op de VIPA-kredieten gebeurt op het moment van de uitbetaling.

Instandhoudingsforfait ziekenhuizen

Die financiering moet het voor de ziekenhuizen mogelijk maken om hun bestaande infrastructuur d.m.v. onderhoudsinvesteringen kwalitatief op peil te houden. Het forfait wordt berekend en evolueert op basis van een aantal parameters (bv. aantal operatiekwartieren, aantal bedden) en wordt automatisch uitbetaald zonder aanvraagprocedure. De aanrekening op de VIPA-kredieten gebeurt op het moment van de uitbetaling.

Strategisch forfait ziekenhuizen

Het strategisch forfait kan worden aangevraagd door ziekenhuizen voor nieuwbouw, uitbreiding van bestaande capaciteit en herconditioneringswerken. 

Een ziekenhuis kan een vraag indienen tot het bekomen van een akkoord strategisch forfait. Zodra desbetreffende infrastructuur in gebruik wordt genomen, start de uitbetaling van het strategisch forfait. De grootte van dat forfait is afhankelijk van een aantal parameters (bv. aantal operatiekwartieren, aantal bedden) en wordt aangepast aan het effectief gebruik van die parameters. Rekening houdend met voorgaande elementen wordt het forfait voor onbepaalde duur en jaarlijks uitbetaald zolang de onderliggende parameters in gebruik zijn. Het forfait wordt jaarlijks aangerekend op de VIPA-kredieten op het moment van uitbetaling. Het overzicht bevat de ziekenhuizen die in 2018 een akkoord strategisch forfait verkregen waarbij het bedrag van het jaarlijks strategisch forfait werd bepaald.

Toestelfinanciering ziekenhuizen

Het VIPA verstrekt een forfaitaire betoelaging voor volgende zware medische apparatuur in de ziekenhuizen:

 • Bestralingsapparaat: een apparaat dat geïnstalleerd is bij een dienst voor radiotherapie
 • NMR: een magnetische resonantietomograaf
 • PET-scanner

Klimaatsubsidies

Erkende en vergunde voorzieningen binnen de sectoren van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kunnen VIPA-subsidies aanvragen voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen, op voorwaarde dat ze eerst via het Vlaams Energiebedrijf een energiescan hebben laten uitvoeren. Het overzicht bevat de toegezegde ‘klimaatsubsidies’. De aanrekening op de VIPA-kredieten gebeurt op het moment van de toezegging.

Subsidies voor preventie van agressie, vrijheidsbeperking of vrijheidsberoving

Voorzieningen met een verblijfsfunctie die werken met minderjarigen kunnen VIPA-subsidies aanvragen voor projecten van preventieve infrastructurele maatregelen inzake agressie, vrijheidsbeperking of vrijheidsberoving.  De investeringssubsidie bedraagt 75% van de kostenraming (excl. BTW) van het project met een maximumbedrag van 175.000 euro voor voorzieningen met minder dan 50 personen vermeerderd met 2.500 euro per verblijfsplaats voor voorzieningen vanaf 50 personen.  De aanrekening op de VIPA-kredieten gebeurt op het moment van de toezegging.