Forfaitaire CORONA-compensatie

WAT?

De subsidies i.k.v. de CORONA-compensatie vormen een vergoeding voor de kosten die residentiële WVG-voorzieningen tijdens de eerste COVID 19-golf hebben gemaakt om de gevolgen van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid te kunnen opvangen.  Het gaat hierbij altijd om de meeruitgaven die de voorzieningen hebben gemaakt.

De residentiële WVG-voorzieningen, met uitzondering van de algemene, universitaire en psychiatrische ziekenhuizen, ontvangen een subsidie voor de kosten die verband houden met:

 • de investeringen in roerende en onroerende infrastructuur die noodzakelijk zijn om de opvangcapaciteit te verhogen, aan te passen of in zijn oorspronkelijke staat te herstellen
 • de financiering van beschermingsmateriaal en desinfecteringsproducten, het testmateriaal, de wasserij en de speciale afvalverwerking

De algemene, universitaire en psychiatrische ziekenhuizen ontvangen een subsidie voor de kosten die verband houden met:

 • de investeringen in roerende en onroerende infrastructuur, die noodzakelijk zijn om de opvangcapaciteit te verhogen, aan te passen of in zijn oorspronkelijke staat te herstellen

VOOR WIE?

De volgende residentiële WVG-voorzieningsvormen krijgen een CORONA-compensatie:

 • de revalidatieziekenhuizen
 • de residentiële revalidatievoorzieningen
 • de psychiatrisch verzorgingstehuizen
 • de woonzorgcentra
 • de centra voor kortverblijf
 • de residentiële voorzieningen in de jeugdhulp
 • de voorzieningen voor personen met een handicap
  • een vergunde zorgaanbieder van niet rechtstreeks toegankelijke zorg of ondersteuning
  • een multifunctioneel centrum voor minderjarige personen met een handicap
  • een unit voor geïnterneerden
  • een observatie-, diagnose- en behandelingsunit: een observatie-, diagnose- en behandelingsunit
  • een vergunde zorgaanbieder voor zorg en ondersteuning aan geïnterneerde personen
  • een vergunde zorgaanbieder voor niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
 • de centra voor algemeen welzijnswerk dat voorziet in residentiële opvang
 • de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning voor de zeer korte residentiële opvang, lange residentiële opvang en crisisopvang

De algemene, universitaire en psychiatrische ziekenhuizen krijgen ook een CORONA-compensatie, maar met andere uitgavenposten en een andere bewijslast dan bovenstaande residentiële WVG-voorzieningsvormen.

HOEVEEL?

WVG-voorzieningen excl. voorzieningen personen met handicap en centra algemeen welzijnswerk

De forfaitaire subsidie voor de voorzieningen, vermeld in onderstaande tabel, wordt met de parameters van onderstaande tabel berekend als volgt: het forfaitaire bedrag x het aantal eenheden.  De forfaitaire subsidie wordt automatisch uitbetaald, zonder dat de voorzieningen daartoe een aanvraag moeten indienen.  Deze uitbetaling zal in de loop van de maand juli gebeuren.  

Instellingen Forfaitaire bedrag (in euro) Eenheid
Algemene ziekenhuizen 500 algemeen of universitair ziekenhuisbed (1)
Universitaire ziekenhuizen
Psychiatrische ziekenhuizen (2) 200 psychiatrisch ziekenhuisbed (3) of FOR-K-bed
Revalidatieziekenhuizen (2) 200 erkend bed
Residentiële revalidatieziekenhuizen 200 residentiële capaciteitseenheid
Psychiatrische verzorgingstehuizen 200 erkende opname-eenheid of FOR-PVT-bed
Initiatief van beschut wonen met collectieve woongelegenheid 200 collectieve huisvestingseenheid
Woonzorgcentra 200 erkende woongelegenheid
Centra voor kortverblijf 200 erkende woongelegenheid
Residentiële voorzieningen in de jeugdhulp 100 erkende module verblijf
Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning 100 residentiële opvangplaats in de typemodules zeer korte residentiële opvang, lange residentiële opvang en crisisopvang

(1) Een verantwoord bed, een verantwoord bed chirurgisch dagziekenhuis of een erkend SP-, A- of K-bed, met uitzondering van de bedden met kenletter a(d) en k(d) en met uitzondering van de erkende bedden die tijdelijk buiten gebruik zijn gesteld om de vrijgekomen middelen en personeel in te kunnen zetten voor de mobiele teams in toepassing van artikel 107 van de Gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen

(2) De psychiatrische en revalidatieziekenhuizen die de minister aanwijst om capaciteitsproblemen in de algemene en universitaire ziekenhuizen door de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid, namelijk de COVID-19-epidemie, op te vangen, ontvangen hetzelfde maximumbedrag als de algemene ziekenhuizen. In dat geval wordt het bedrag verrekend met de forfaitaire subsidie die het psychiatrisch of revalidatieziekenhuis initieel heeft ontvangen.

(3) Een erkend bed in een psychiatrisch ziekenhuis, dat niet erkend is onder kenletter a(d), k(d), t(d) of Tf(pl) en met uitzondering van de erkende bedden die tijdelijk buiten gebruik zijn gesteld om de vrijgekomen middelen en personeel in te kunnen zetten voor de mobiele teams in toepassing van artikel 107 van de Gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen;

Voorzieningen voor personen met een handicap

De forfaitaire subsidie voor de voorzieningen voor personen met een handicap wordt met de parameters van onderstaande tabel berekend als volgt: het forfaitaire bedrag x het gemiddelde aantal gebruikers dat effectief in de voorziening verblijft van 15 tot en met 30/04/2020, zoals bekend bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Voorzieningen voor personen met een handicap Forfaitaire bedrag in euro
Vergunde zorgaanbieders en ouderinitiatieven 200 per gebruiker die is ingedeeld zorggroep 1 of 2
100 per gebruiker die is ingedeeld zorggroep 3
Multifunctionele centra 200
Units voor geïnterneerden 200
Observatie-, diagnose- en behandelingsunits 200
Vergunde zorgaanbieders voor zorg en ondersteuning aan geïnterneerde personen 200
Vergunde zorgaanbieders voor NAH 200

Centra algemeen welzijnswerk

De forfaitaire subsidie voor de centra voor algemeen welzijnswerk wordt berekend volgens de volgende formule: 100 euro x het aantal effectief gebruikte opvangplaatsen op 30 april 2020, zoals bekend bij het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (afdeling Welzijn en Samenleving).

Bijkomende subsidies CORONA-compensatie

WAT?

De voorzieningen kunnen, naast de bovenstaande forfaitaire subsidie, een bijkomende subsidie aanvragen om de kosten te vergoeden die ook in aanmerking komen voor de forfaitaire subsidies.  Het betreft hier extra kosten die niet gedekt worden door het bedrag van de forfaitaire subsidie.

Daarvoor toont de instelling de volgende kosten aan:

 • de kosten die worden gedekt door de forfaitaire subsidie (enkel als een voorziening een bijkomende subsidie aanvraagt, moet ze voor het forfaitaire luik van de betoelaging dus bewijsstukken indienen of ter beschikking houden)
 • de kosten die aanleiding geven tot het verkrijgen van een bijkomende subsidie

Voor residentiële WVG-voorzieningen, behalve de algemene, universitaire en de psychiatrische ziekenhuizen, komen de kosten van volgende uitgavenposten in aanmerking voor CORONA-subsidies:

 • de gebouwen
 • de toegang tot de gebouwen
 • de toegang tot de omgeving van de gebouwen
 • de tijdelijke infrastructuur
 • de apparatuur en uitrusting
 • het beschermingsmateriaal en de desinfecteringsproducten
 • het testmateriaal
 • de wasserij
 • de speciale afvalverwerking
 • investeringen in ICT-materialen voor het mogelijk maken van contacten tussen cliënt en familie
 • financiering van de arbeidsgeneeskundige dienst voor de uitvoering van de collectieve testing

Voor algemene, universitaire en psychiatrische ziekenhuizen komen de kosten van volgende uitgavenposten in aanmerking voor CORONA-subsidies::

 • de gebouwen;
 • de toegang tot de gebouwen
 • de toegang tot de omgeving van de gebouwen
 • de tijdelijke infrastructuur
 • de apparatuur en uitrusting

Voor algemene, universitaire en psychiatrische ziekenhuizen komen de kosten van volgende uitgavenposten NIET in aanmerking voor CORONA-subsidie

 • investeringen die niet worden afgeschreven
 • investeringen waarvan de eenheidskostprijs lager ligt dan 1250 euro, inclusief btw
  • er bestaat geen wettelijke verplichting om investeringen met een eenheidskost van minder dan 1.250 euro af te schrijven
 • de huur van goederen
  • noot: de federale overheid komt tussen in de huur van beperkte duur (bv. minder dan één jaar/duur van de coronacrisis)

VOOR WIE?

De volgende WVG-voorzieningsvormen kunnen een bijkomende CORONA-compensatie bij het VIPA aanvragen (dezelfde voorzieningsvormen als deze die in aanmerking komen voor de forfaitaire subsidie i.k.v. de CORONA-compensatie):

 • de revalidatieziekenhuizen
 • de residentiële revalidatievoorzieningen
 • de psychiatrisch verzorgingstehuizen
 • de woonzorgcentra
 • de centra voor kortverblijf
 • de residentiële voorzieningen in de jeugdhulp
 • de voorzieningen voor personen met een handicap:
  • een vergunde zorgaanbieder van niet rechtstreeks toegankelijke zorg of ondersteuning
  • een multifunctioneel centrum voor minderjarige personen met een handicap
  • een unit voor geïnterneerden
  • een observatie-, diagnose- en behandelingsunit: een observatie-, diagnose- en behandelingsunit
  • een vergunde zorgaanbieder voor zorg en ondersteuning aan geïnterneerde personen
  • een vergunde zorgaanbieder voor niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
 • de centra voor algemeen welzijnswerk die voorzien in residentiële opvang
 • de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning voor de zeer korte residentiële opvang, de lange residentiële opvang en crisisopvang

De algemene, universitaire en psychiatrische ziekenhuizen kunnen ook een bijkomende CORONA-compensatie bij het VIPA aanvragen, maar met andere uitgavenposten en een andere bewijslast dan bovenstaande WVG-voorzieningsvormen.

HOEVEEL?

WVG-voorzieningen excl. voorzieningen personen met handicap en centra algemeen welzijnswerk

De som van de forfaitaire subsidie en de bijkomende subsidie kan het maximumbedrag per eenheid, zoals vermeld in onderstaande tabel niet overschrijden.

Instellingen Maximimbedrag in euro Eenheid
Algemene ziekenhuizen 1.000 algemeen of universitair ziekenhuisbed (1)
Universitaire ziekenhuizen
Psychiatrische ziekenhuizen (2) 600 psychiatrisch ziekenhuisbed (3) of FOR-K-bed
Revalidatieziekenhuizen (2) 600 erkend bed
Residentiële revalidatievoorzieningen 600 residentiële capaciteitseenheid
Psychiatrische verzorgingstehuizen 600 erkende opname-eenheid of FOR-PVT-bed
Initiatief van beschut wonen met een collectieve woongelegenheid 600 collectieve huisvestingseenheid
Woonzorgcentra 600 erkende woongelegenheid
Centra voor kortverblijf 600 erkende woongelegenheid
Residentiële voorzieningen in de jeugdhulp 400 erkende module verblijf
Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning 400 residentiële opvangplaats in de typemodules zeer korte residentiële opvang, lange residentiële opvang en crisisopvang

(1) Een verantwoord bed, een verantwoord bed chirurgisch dagziekenhuis of een erkend SP-, A- of K-bed, met uitzondering van de bedden met kenletter a(d) en k(d) en met uitzondering van de erkende bedden die tijdelijk buiten gebruik zijn gesteld om de vrijgekomen middelen en personeel in te kunnen zetten voor de mobiele teams in toepassing van artikel 107 van de Gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen

(2) De psychiatrische en revalidatieziekenhuizen die de minister aanwijst om capaciteitsproblemen in de algemene en universitaire ziekenhuizen door de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid, namelijk de COVID-19-epidemie, op te vangen, kunnen hetzelfde maximumbedrag aanvragen als de algemene ziekenhuizen. Als het psychiatrisch of revalidatieziekenhuis al een bijkomende subsidie heeft ontvangen, wordt het bedrag verrekend met de bijkomende subsidie die het initieel heeft ontvangen.

(3) Een erkend bed in een psychiatrisch ziekenhuis, dat niet erkend is onder kenletter a(d), k(d), t(d) of Tf(pl) en met uitzondering van de erkende bedden die tijdelijk buiten gebruik zijn gesteld om de vrijgekomen middelen en personeel in te kunnen zetten voor de mobiele teams in toepassing van artikel 107 van de Gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen.

Voorzieningen personen met handicap

De som van het forfaitaire bedrag en het bedrag van de bijkomende subsidie, per in rekening gebrachte gebruiker kan het maximumbedrag zoals vermeld in de volgende tabel niet overschrijden:

Voorzieningen voor personen met een handicap Maximumbedrag in euro
Vergunde zorgaanbieders en ouderinitiatieven 600 per gebruiker die is ingedeeld in zorggroep 2 of 2
400 per gebruiker die is ingedeeld in zorggroep 3
Multifunctionele centra 600
Units voor geïnterneerden 600
Observatie-, diagnose- en behandelingsunits 600
Vergunde zorgaanbieders voor zorg en ondersteuning aan geïnterneerde personen 600
Vergunde zorgaanbieders voor NAH 600

Centra voor algemeen welzijnswerk

Voor de centra voor algemeen welzijnswerk kan de som van het forfaitaire bedrag en het bedrag van de bijkomende subsidie per effectief gebruikte opvangplaats in rekening wordt gebracht, niet hoger zijn dan 400 euro.