Instellingen voor schuldbemiddeling

Op deze pagina vindt u de richtlijnen en formulieren terug die gebruikt worden in het kader van de erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling en de subsidiëring van de samenwerkingsverbanden van instellingen voor schuldbemiddeling.
De relevante regelgeving kunt u hier raadplegen

Webapplicatie schuldbemiddeling

Een instelling voor schuldbemiddeling moet jaarlijks tegen uiterlijk 31 maart een verslag over het voorbije werkingsjaar indienen. Als onderdeel van het inhoudelijk verslag moeten de gegevens, diploma's en hetzij getuigschrift basisopleiding schuldbemiddeling, van de medewerkers, hetzij het attest dat staaft dat de medewerker 3 jaar ervaring heeft in financiële hulp, geregistreerd worden in de webapplicatie schuldbemiddeling.
Sinds 2018 moet dit gebeuren in een webapplicatie. 

De medewerkersgegevens (toestand op 31 december 2022) moeten geregistreerd worden tegen uiterlijk 31 maart 2023. Via de webapplicatie krijgt elke gebruiker een uitnodiging om hun gegevens in te geven.

Met vragen kunt u terecht bij de afdeling Welzijn en Samenleving van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

Basisregistratie van een erkende instelling voor schuldbemiddeling

Elke erkende instelling voor schuldbemiddeling moet jaarlijks tegen uiterlijk 31 maart een basisregistratie van het aantal dossiers indienen bij SAM, het Steunpunt Mens en Samenleving. SAM vzw bezorgt de instellingen hiertoe een uitnodiging. 

U kunt SAM vzw contacteren als er problemen of vragen zijn rond de basisregistratie.

​Uitgebreide registratie van een erkende instelling voor schuldbemiddeling

Minstens vijfjaarlijks organiseert SAM, het Steunpunt Mens en Samenleving, een uitgebreide registratie. SAM vzw staat in voor de organisatie van de uitgebreide registratie, ontvangt de registratiegegevens van de erkende instellingen voor schuldbemiddeling, verwerkt en analyseert die gegevens en rapporteert daarover aan de afdeling Welzijn en Samenleving.

U krijgt van SAM vzw een uitnodiging om de gegevens voor uw instelling te bezorgen, ga hier stipt op in.

U kunt SAM vzw contacteren als er problemen of vragen zijn rond de uitgebreide registratie.

Subsidie samenwerkingsverband schuldbemiddeling 

Om gesubsidieerd te kunnen worden, moet het erkende samenwerkingsverband van de instellingen voor schuldbemiddeling een subsidieaanvraag indienen. Deze subsidieaanvraag is alleen ontvankelijk als:

  1. ze wordt ingediend volgens het vastgelegde model, zoals bepaald door de minister. Hierbij hoort ook een model van begroting;
  2. het CAW dat deel uitmaakt van het samenwerkingsverband, het budgethouderschap opneemt. Als het CAW dit niet doet, dan duidt de stuurgroep van het samenwerkingsverband een andere organisatie met rechtspersoonlijkheid aan om de rol van budgethouder op te nemen.

De subsidie-aanvraag met begroting voor het werkjaar X+1 moet ten laatste op 31/10/X bezorgd worden aan de afdeling Welzijn en Samenleving op het e-mailadres samenwerkingsverbanden.schuldbemiddeling.zorg@vlaanderen.be.

Daarnaast moet elk samenwerkingsverband van erkende instellingen voor schuldbemiddeling jaarlijks tegen uiterlijk 1 mei (X+1) een inhoudelijk en financieel verslag indienen van het voorbije werkingsjaar (X).  Voor het inhoudelijke verslag gebruikt u volgend model:

De financiële verantwoording wordt opgenomen in de resultatenrekening van het CAW dat budgethouder is. Dit wordt meer bepaald in het activiteitencentrum SHV (schuldhulpverlening) ingegeven.