Hier vindt u de richtlijnen en formulieren terug die gebruikt worden in het kader van de erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling en de subsidiëring van de samenwerkingsverbanden van instellingen voor schuldbemiddeling.

Webapplicatie schuldbemiddeling

Een instelling voor schuldbemiddeling moet voor 31 maart een inhoudelijk verslag over het voorbije werkingsjaar indienen. Deze verslagen moeten ingevoerd worden in de webapplicatie schuldbemiddeling. Sinds 2018 gebeurt dit in een nieuwe webapplicatie.

De jaarverslagen 2020 moeten ingediend zijn tegen 31/03/2021. Via de webapplicatie krijgt elke hoofdgebruiker een uitnodiging om hun gegevens in te geven.

Basisregistratie van een erkende instelling voor schuldbemiddeling

Elke erkende instelling voor schuldbemiddeling moet voor 31 maart een jaarlijkse basisregistratie van het aantal dossiers indienen bij SAM, het Steunpunt Mens en Samenleving. SAM vzw zal u hiertoe een uitnodiging bezorgen.

U kan eveneens SAM vzw contacteren als er problemen of vragen zijn rond de basisregistratie.

​Uitgebreide registratie van een erkende instelling voor schuldbemiddeling

Minstens vijfjaarlijks organiseert SAM, het Steunpunt Mens en Samenleving, een uitgebreide registratie. SAM vzw staat in voor de organisatie van de uitgebreide registratie, ontvangt de registratiegegevens van de erkende instellingen voor schuldbemiddeling, verwerkt en analyseert die gegevens en rapporteert daarover aan de afdeling Welzijn en Samenleving.

U krijgt van SAM vzw een uitnodiging om gegevens te bezorgen, ga hier stipt op in.

U kan SAM vzw contacteren als er problemen of vragen zijn rond de uitgebreide registratie.

Subsidie samenwerkingsverband schuldbemiddeling 

Om gesubsidieerd te kunnen worden, dient het erkende samenwerkingsverband van de instellingen voor schuldbemiddeling een subsidieaanvraag in te dienen. Deze subsidieaanvraag is alleen ontvankelijk als:

  1. ze wordt ingediend volgens het vastgelegde model, zoals bepaald door de minister. Hierbij hoort ook een model van begroting;
  2. het CAW dat deel uitmaakt van het samenwerkingsverband, het budgethouderschap opneemt. Indien het CAW dit niet doet, dan duidt de stuurgroep van het samenwerkingsverband een andere organisatie met rechtspersoonlijkheid aan om de rol van budgethouder op te nemen.

De subsidie-aanvraag met begroting voor het werkjaar X+1 moet ten laatste op 31/10/X bezorgd worden aan de afdeling Welzijn en Samenleving op het e-mailadres samenwerkingsverbanden.schuldbemiddeling.dwvg@vlaanderen.be.

Daarnaast dient elk samenwerkingsverband van erkende instellingen voor schuldbemiddeling voor 1 mei (X+1) een inhoudelijk en financieel verslag in van het voorbije werkingsjaar (X).  Voor het inhoudelijke verslag gebruikt u hiervoor volgend model:

Voor de financiële verantwoording wordt dit weergegeven in de resultatenrekening van het CAW dat budgethouder is. Dit wordt nl. in het activiteitencentrum SHV (schuldhulpverlening) ingegeven.