Een bewijs dat de aanvrager over een genotsrecht beschikt of zal beschikken als vermeld in artikel 12 van het decreet;

Een kopie van de authentieke akte waaruit blijkt dat de aanvrager over een zakelijk recht beschikt op de grond waarop het project, waarvoor de aanvraag voor een investeringssubsidie wordt gedaan, zal worden gerealiseerd.

Bij een project verbouwing:

  • Een genotsrecht volstaat (gebruiksovereenkomst, terbeschikkingstellingsovereenkomst,...) op het te verbouwen gebouw en volstaat desgevallend een kopie van het door alle partijen ondertekende onderhands contract. 
  • Dit zakelijk recht of desgevallend genotsrecht mag - wat de onroerende goederen betreft - niet kunnen eindigen binnen de 25 jaar na de ingebruikname van het project.

Bij een aankoop:

  • Een kopie van de door de verkoper(s) ondertekende verkoopbelofte of een door alle partijen ondertekend compromis met opschortende voorwaarden.