Wat zijn centra voor algemeen welzijnswerk?

De centra voor algemeen welzijnswerk (CAW) hebben drie kerntaken:

 • algemene preventie
 • onthaal
 • psychosociale begeleiding

De hulp- en dienstverlening in deze centra is divers:

 • preventie
 • informatie
 • advies
 • integrale begeleiding, al dan niet gekoppeld aan een residentiële opvang

Iedereen kan terecht bij een CAW voor hulp op maat.

Wat wordt geïnspecteerd door Zorginspectie?

Zorginspectie focust op wat de kwaliteit van de geboden zorg het meest beïnvloedt en baseert zich hiervoor op regelgeving waaraan de organisatie zich moet houden.

U vindt meer informatie over de CAW’s en hun werking op de website van het Departement WVG.

Hoe inspecteert Zorginspectie?

Types inspectie

 • Zorginspectie volgt de CAW op bij wijzigingen in de erkenning of bij aanpassingen van de regelgeving.
 • Daarnaast gebeuren ook thematische inspecties, waarbij Zorginspectie gericht bepaalde thema’s opvolgt. Deze thematische inspecties spelen in op de actualiteit, beleidsvragen en eventuele risico’s die in de sector werden vastgesteld (bv. inspecties in de residentiële thuislozenzorg, inspecties betreffende de organisatie-ondersteuning in de gevangenissen, inspecties over de fusies van de CAW ‘s…). Een opvolging- of thematische inspectie gebeurt (meestal) aangekondigd en duurt een halve tot een volledige dag.
 • Tenslotte kunnen ook klachten het onderwerp uitmaken van een inspectie. In dit geval gebeuren de inspecties onaangekondigd en focussen ze op de klachtelementen.

Werkwijze van Zorginspectie

De inspecteur toetst de werking van het CAW door de directie en medewerkers te bevragen en de infrastructuur en accommodatie na te kijken. Hij/zij vraagt toelichting over de wijze waarop het CAW georganiseerd is en over de kwaliteit van de opvang en de begeleidingen. Dit gebeurt aan de hand van een steekproef van cliëntendossiers, met respect voor de privacy. Waar mogelijk en gepast wordt met de cliënten zelf gepraat.

Wat leest u in het verslag?

De bevindingen van ieder inspectiebezoek staan in een inspectieverslag. Het doel van dit verslag is:

 • het weergeven van de vaststellingen en het oordeel of de organisatie voldoet aan de geïnspecteerde regelgeving
 • via dit verslag de organisatie schriftelijk op de hoogte brengen van de vaststellingen en het oordeel
 • rapporteren aan het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • informeren van andere betrokken lezers, onder andere burgers die verslagen in het kader van de openbaarheidswetgeving willen raadplegen

Zorginspectie moedigt de organisaties aan om met gebruikers open te communiceren over de vaststellingen.

Voor alle vragen over de inspecties kan u contact opnemen met contact.zorginspectie@vlaanderen.be.

Wat na de inspectie?

Na het inspectiebezoek ontvangt de organisatie het ontwerpverslag met de vaststellingen. Een inspectieverslag van Zorginspectie wordt pas definitief nadat de geïnspecteerde organisatie de kans gekregen heeft om te reageren op onjuistheden in het inspectieverslag. Op deze manier wil Zorginspectie ook de kwaliteit van de eigen verslaggeving opvolgen en verbeteren.

Het definitieve verslag en de (eventuele) reactie worden bezorgd aan de Afdeling Welzijn en Samenleving van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Deze afdeling staat in voor de verdere opvolging van de vaststellingen uit het inspectieverslag en beslist wat er met de erkenning gebeurt op basis van onder andere de vaststellingen van Zorginspectie en het eigen dossier.

Overzichtsrapporten

Naast het opmaken van de individuele inspectieverslagen, kan Zorginspectie haar kennis en terreinexpertise ook inzetten voor beleidsondersteuning. Dit doet zij door een beeld te schetsen van een sector en gebeurt meestal in de vorm van een beleidsrapport.

Voorgaande inspecties

In het rapport over het fusieproces vindt u de resultaten van de inspecties die plaatsvonden in het najaar van 2015 en in het voorjaar van 2016. Zorginspectie ging in de CAW’s onder andere na:

 • in hoeverre ze zich hebben aangepast aan de vereisten die de gewijzigde regelgeving oplegt
 • op welke wijze ze hun beleidsplan ten uitvoer hebben gebracht
 • welke stappen nog gezet moeten worden in het fusieproces

Hierbij werd vooral gedacht vanuit het oogpunt van de gebruiker, bijvoorbeeld:

 • in hoeverre de geïntegreerde werking kan zorgen voor een naadloze overgang tussen afdelingen van een CAW
 • hoe het schaalvoordeel een grotere bereikbaarheid van een laagdrempelig onthaal kan betekenen
 • of de eenheid van beleid kan leiden tot een meer gelijkwaardige behandeling van de gebruikers

In het rapport over de organisatie-ondersteuning door de CAW’s in de gevangenissen staan de resultaten van de inspecties tussen 15 maart en 30 juni 2016.  Die inspectie bestond uit minimaal twee inspectiemomenten per CAW:

 • inspectie(s) in één of meerdere gevangenissen
 • vervolgens een inspectie op de zetel van het CAW