Een dagverzorgingscentrum (DVC) biedt opvang en verzorging overdag aan 65-plussers. Het centrum neemt tijdelijk de opvang en zorg over van de mensen die normaal de zorg thuis opnemen (mantelzorgers of thuiszorgdiensten). Eventueel organiseert een DVC ook nachtopvang.

Er zijn 4 soorten dagverzorgingscentra:

 • Een "gewoon" dagverzorgingscentrum: een 65-plusser kan hier een halve dag of een volledige dag verblijven en betaalt een dagprijs. Die zijn in de regelgeving benoemd als "niet-conform artikel 51".
 • Een dagverzorgingscentrum uitgebaat door een erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Hier betaalt de oudere een prijs per uur. De centra zijn enkel open op weekdagen tussen 7 uur en 20 uur. Alleen wie al gezinszorg of aanvullende thuiszorg krijgt van een erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, kan hier terecht. Die zijn in de regelgeving benoemd als "conform artikel 51".
 • Een dagverzorgingscentrum dat uitsluitend gebruikers met een chronische aandoening verzorgt. De 65-plusser kan hier een halve dag of een volledige dag verblijven en betaalt een dagprijs.
 • Een dagverzorgingscentrum voor palliatieve verzorging. Dit is een voorziening die zich richt naar de gebruiker met nood aan palliatieve zorgen. In het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad worden vijf centra erkend als DVC voor palliatieve verzorging.

Wat inspecteren we?

Zorginspectie focust op wat de kwaliteit van de geboden zorg het meest beïnvloedt en baseert zich hiervoor op regelgeving, referentiekaders, eisenkaders, kwaliteitseisen… waaraan de organisatie zich moet houden.

U vindt hierover meer informatie bij het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Hoe inspecteren we?

Zorginspectie kan dagverzorgingscentra inspecteren bij:

 • een nieuwe erkenningsaanvraag
 • een uitbreiding van de erkende capaciteit
 • een ingebruikname van een nieuwbouw
 • een overname
 • een klacht

Daarnaast gebeuren ook opvolgingsinspecties waarbij de algemene werking wordt nagekeken.

De inspectie wordt al dan niet aangekondigd en neemt een halve dag in beslag. De inspecteur spreekt tijdens de inspectie met de verantwoordelijke coördinator en mogelijke andere medewerkers.

Tot nog toe ligt de nadruk van de inspectie op het aantonen van het normconform werken (erkenningsnormen en kwaliteitssysteem) en op de toetsing van de werking op de werkvloer. Zorginspectie inspecteert niet telkens alle (kwaliteits)voorwaarden.

De actuele inspectie-instrumenten in het kader van dit toezicht zijn:

U vindt de toepasselijke regelgeving terug bij het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Wat leest u in het verslag?

De bevindingen van ieder inspectiebezoek staan in een inspectieverslag. Het doel van dit verslag is:

 • het weergeven van de vaststellingen en het oordeel of de organisatie voldoet aan de geïnspecteerde regelgeving;
 • via dit verslag de organisatie schriftelijk op de hoogte brengen van de vaststellingen en het oordeel;
 • rapporteren aan het Agentschap Zorg en Gezondheid;
 • informeren van andere betrokken lezers, o.a. burgers die verslagen in het kader van de openbaarheidswetgeving willen raadplegen.

Zorginspectie moedigt de organisaties aan om met gebruikers open te communiceren over de vaststellingen.

Voor alle vragen over de inspecties kan u contact opnemen met contact.zorginspectie@vlaanderen.be.

Wat na de inspectie?

Na het inspectiebezoek ontvangt de organisatie het ontwerpverslag met de vaststellingen. Een inspectieverslag van Zorginspectie wordt pas definitief nadat de geïnspecteerde organisatie de kans gekregen heeft om te reageren op onjuistheden in het inspectieverslag. Op deze manier wil Zorginspectie ook de kwaliteit van de eigen verslaggeving opvolgen en verbeteren.

Het definitieve verslag en de (eventuele) reactie worden bezorgd aan het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dit agentschap staat in voor de verdere opvolging van de vaststellingen uit het inspectieverslag en beslist wat er op basis van onder andere de vaststellingen van Zorginspectie en het eigen dossier met de erkenning gebeurt.

Overzichtsrapporten

Naast het opmaken van de individuele inspectieverslagen, kan Zorginspectie haar kennis en terreinexpertise ook inzetten voor beleidsondersteuning om een beeld te schetsen van een sector. Dit gebeurde voor de inspecties bij de dagverzorgingscentra conform artikel 51, uitgevoerd in 2013.