Bouwkostvergelijking

Wat is gemiddelde bouwkost voor een nieuwbouw of verbouwing? En in welke mate verschilt die volgens provincie of sector? Wat is het aandeel van de verschillende bouwkostcomponenten in het geheel?

Het VIPA vond dat het tijd was om op deze en nog vele andere vragen een antwoord te bieden. Daarom werd in 2016 en 2017 een bouwkostbevraging in de sectoren voor personen met een handicap en de ouderenzorg uitgevoerd.

Het resultaat is een studie van 193 verschillende projecten, die inzicht biedt in onder meer:

  • de gemiddelde bouwkost per m²;
  • de verdeling van de bouwkost per m² volgens projectfase, zowel in euro als procentueel;
  • de verdeling van de bouwkost per provincie;
  • de subsidiepercentages, ook verdeeld per provincie en opgesplitst volgens nieuwbouw, verbouwing, enz. ... .

Daarnaast krijgen de bevraagden waarvoor een relevante benchmarking mogelijk is een individuele fiche waarbij de bouwkostelementen in cijfers en grafisch worden vergeleken met de referentiegroep.

Voor meer info over dit rapport kan u contact opnemen met:
Nico Vermeiren, financieel adviseur
Tel.: 02 553 08 31
E-mail: nico.vermeiren@wvg.vlaanderen.be

Life cycle cost analyse

Life Cycle Cost (LCC) is de totale kost voor het bezitten, het uitbaten, het onderhouden en het eventueel van de hand doen van het patrimonium over een bepaalde periode.  Het VIPA ontwikkelt daartoe rekenbladen die de bouwheer moeten toelaten om reeds in de ontwerpfase alternatieven met elkaar te vergelijken en een gesprek te voeren met de meer gespecialiseerde actoren in het bouwproces om op die manier verantwoorde keuzes te kunnen maken.

In de zorgvoorzieningen zijn de kosten voor uitbating (voornamelijk personeelskosten) op de lange termijn veel belangrijker dan de kosten voor een investering op de korte termijn.  LCC wordt pas interessant wanneer verschillende alternatieven met eenzelfde functionaliteit met elkaar worden vergeleken.

Loopafstanden en ramen

In opdracht van het VIPA heeft het Departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening (ASRO) van de Katholieke Universiteit Leuven een instrument ontwikkeld met als doel op termijn de techniek life cycle cost analyse te introduceren bij VIPA-projecten. 

De opdracht omvatte de ontwikkeling van een generiek kader en de uitwerking van 2 concrete cases:

  • over de relatie tussen het bouwconcept en de loopafstanden in het gebouw;
  • de keuze voor ramen in hout, PVC of aluminium.

Loopafstanden en ramen: eindrapport
Loopafstanden en ramen: rekenblad

Bouwschillen en energievoorziening

In samenwerking met het Agentschap Innoveren en Ondernemen ontwikkelde het VIPA een rekenblad, de zogenaamde LCC-module, dat combinaties van bouwschillen met verschillende isolatiewaarden en verschillende mogelijke energievoorzieningen met elkaar vergelijkt. Het rekenblad maakt een raming van de life cycle cost over een looptijd van 20 jaar voor de alternatieven die het rekenblad met elkaar vergelijkt.  

Bouwschillen en energievoorziening: handleiding rekenblad Life Cycle Cost-module
Bouwschillen en energievoorziening: hypothesen Life Cycle Cost-module
Bouwschillen en energievoorziening: rekenblad Life cycle cost analyse