Hoe vraag ik de forfaitaire subsidies van de CORONA-compensatie aan?

 • U hoeft als WVG-voorziening die in aanmerking komt voor de CORONA-compensatie geen aanvraag in te dienen
 • De uitbetaling zal in de loop van de maand juli gebeuren

Hoe vraag ik de bijkomende subsidies van de CORONA-compensatie aan?

PROCEDURE

STAP 1: De aanvrager dient zijn aanvraag voor bijkomende subsidies in

 • De aanvrager dient zijn aanvraag voor bijkomende subsidie op elektronische wijze in via het e-loket van het VIPA.  Dit zal mogelijk zijn vanaf eind oktober.  Het VIPA zal daarover in het najaar extra berichten.
 • Deze aanvraag bevat minstens volgende stukken:
  • een overzicht van de kosten om de gevolgen van de civiele noodsituatie op te vangen, namelijk de COVID-19-epidemie, gemaakt van 1/03/2020 tot en met 29/05/2020
  • de facturen of stavingsstukken die dateren van 1/03/2020 tot en met 29/05/2020 waaruit de kosten van de voorziening blijken.  De facturen en stavingstukken die dateren van ná 29/05/2020 kunnen alleen worden ingediend als de voorziening kan aantonen dat de bestelling vóór 29/05/2020 werd geplaatst. 

NOOT:
Wanneer voorzieningen afnemen van een opdracht (raamovereenkomst) van een aankoopcentrale, is het afhankelijk van de concrete modaliteiten wel mogelijk dat facturen op de naam van de concrete voorziening staan (bv. wanneer de betalingsmodaliteiten voorzien in een rechtstreekse facturatie aan en betaling door de afnemende voorziening).

Zijn er geen facturen op naam van de voorziening, dan kan het bewijs worden geleverd door:

 • een stuk dat aantoont dat ze binnen het toepassingsgebied van de opdracht (raamovereenkomst) vallen en dus terecht een beroep doen op de aankoopcentrale (bv. de omschrijving van het toepassingsgebied in het bestek van de opdracht of de machtiging van de voorziening om voor haar op te treden (sommige aankoopcentrales werken met uitdrukkelijke machtigingen, engagementen of akkoorden t.a.v. hun afnemers));
 • en de concrete bestelling(en) die de voorziening zelf rechtstreeks heeft gedaan bij de opdrachtnemer of waarvoor ze de aankoopcentrale vroeg een bestelling te doen.

Het is mogelijk dat moeder-/dochter-/zusterorganisaties opdrachten bij elkaar plaatsen zonder de regelgeving overheidsopdrachten toe te passen (onder de voorwaarden van artikel 30 van de wet inzake overheidsopdrachten). Daarbij gaat het enkel om opdrachten die ze bij elkaar plaatsen.

'In house' speelt niet t.o.v. contractspartijen van de moeder-/dochter-/zusterorganisatie. Voorbeeld: als moederorganisatie A een overheidsopdracht heeft met leverancier X, mag dochterorganisatie B niet zonder overheidsopdracht bestellen bij deze leverancier X met als verantwoording dat zij een verbonden entiteit van A is.

STAP 2: Het VIPA onderzoekt de aanvraag

 • Het VIPA onderzoekt de aanvraag formeel en inhoudelijk en vraagt zonodig bijkomende informatie op bij de aanvrager.

STAP 3: De leidend ambtenaar van het Departement WVG kent de bijkomende subsidies toe en het VIPA betaalt ze uit 

 • De leidend ambtenaar van het Departement WVG en het VIPA kent de bijkomende subsidie toe aan de aanvrager.
 • Het VIPA betaalt de bijkomende subsidie in één schijf ten laatste 2 maanden na de positieve beslissing aan de aanvrager uit.

CONTROLE EN SANCTIES

 • De bevoegde functionele entiteit en Zorginspectie oefenen toezicht uit op de naleving van de voorwaarden van deze CORONA-compensatie. De aanvrager verstrekt daarvoor de gevraagde inlichtingen of stukken.
 • De subsidie kunnen verminderd of teruggevorderd worden als:
  • de aanvrager de voorwaarden voor het krijgen van de CORONA-subsidies niet naleeft
  • uit toezicht blijkt dat de subsidie een overcompensatie is ten opzichte van de kosten, die de aanvrager mag indienen voor de CORONA-compensatie