Wat wordt door Zorginspectie geïnspecteerd?

Zorginspectie is bevoegd voor het toezicht op de financiële middelen van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. Aan de hand van een financiële inspectie kan Zorginspectie onder meer nagaan of

 • voorzieningen en hun inrichtende machten financieel gezond zijn
 • subsidies correct aangewend worden
 • regelgeving rond gebruikersbijdragen correct toegepast wordt

Hoe inspecteert Zorginspectie?

Zorginspectie maakt voor haar financiële inspectie gebruik van: 

 • controles op basis van financiële en boekhoudkundige documenten
 • controles van het interne financiële controlesysteem

Waar vindt de financiële inspectie plaats?

Een financieel inspecteur kan zowel ter plaatse (in de voorziening of via de inrichtende macht) als van op afstand een inspectie uitvoeren. 

Een inspecteur kan zowel alleen als samen met collega’s op inspectie gaan.

Wordt u op voorhand verwittigd van de inspectie? 

Een deel van de inspecties zijn onaangekondigd. Dit wil zeggen dat de geïnspecteerde op voorhand geen verwittiging krijgt. Bijvoorbeeld: een inspectie van het inkomenstarief in de kinderopvang.

Er zijn ook aangekondigde inspecties, waarbij de geïnspecteerde wel op voorhand verwittigd wordt van de komende inspectie. Bijvoorbeeld: inspecties van de financiële gezondheid van een organisatie. In het geval van een aangekondige inspectie maakt Zorginspectie eerst telefonisch een afspraak. De afspraak wordt dan per e-mail bevestigd en er wordt vermeld welke documenten beschikbaar moeten zijn voor inzage tijdens de inspectie.

De infobrief en de actuele inspectie-instrumenten geven een beeld van wat bevraagd wordt tijdens een inspectie.

Wat leest u in het inspectieverslag?

De bevindingen van ieder inspectiebezoek staan in een inspectieverslag. Het doel van dit verslag is:

 • de vaststellingen weergeven
 • het oordeel - of de organisatie voldoet aan de geïnspecteerde regelgeving - weergeven
 • de organisatie schriftelijk op de hoogte brengen van de vaststellingen en het oordeel
 • aan de inhoudelijk bevoegde entiteit rapporteren
 • andere betrokken lezers, o.a. burgers die verslagen in het kader van de openbaarheidswetgeving willen raadplegen, informeren

Voor alle vragen over financiële inspecties kan u contact opnemen met contact.zorginspectie@vlaanderen.be.

Wat na de financiële inspectie?

Na het inspectiebezoek ontvangt de organisatie het ontwerpverslag met de vaststellingen. Een inspectieverslag van Zorginspectie wordt pas definitief nadat de geïnspecteerde organisatie de kans gekregen heeft om te reageren op onjuistheden in het inspectieverslag. Op deze manier wil Zorginspectie ook de kwaliteit van de eigen verslaggeving opvolgen en verbeteren.

Het definitieve verslag en de (eventuele) reactie worden bezorgd aan de inhoudelijk bevoegde organisatie. Het gaat om:

 • Opgroeien
 • het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
 • de bevoegde entiteit van het Departement Zorg 

Deze organisaties staan in voor de verdere opvolging van de vaststellingen uit het inspectieverslag. Zij beslissen ook wat er verder moet gebeuren met vergunningen en/of erkenningen, op basis van de vaststellingen van Zorginspectie en van hun eigen dossier(s).

Overzichtsrapporten van financiële inspecties 

Naast de rapportering over de individuele financiële inspecties, kan Zorginspectie haar kennis en terreinexpertise met betrekking tot financiële aspecten ook bundelen in de vorm van overzichtsrapporten.