Wat inspecteren we?

Zorginspectie is bevoegd voor het financieel toezicht op een ruime waaier aan welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. Aan de hand van financiële inspecties kan Zorginspectie onder meer nagaan of

 • voorzieningen en hun inrichtende machten financieel gezond zijn;
 • subsidies correct aangewend worden;
 • regelgeving rond gebruikersbijdragen correct toegepast wordt.

Hoe inspecteren we?

Een financiële inspectie kan gaan om:

 • een controle op basis van financiële en boekhoudkundige documenten
 • een controle van het interne controlesysteem

Een financiële inspecteur kan zowel ter plaatse in de voorziening of inrichtende macht als van op afstand een inspectie uitvoeren, en kan zowel individueel als samen met collega’s op inspectie gaan.

Een deel van de inspecties zijn onaangekondigd (bijvoorbeeld inspecties van het inkomenstarief in de kinderopvang). Maar er zijn ook aangekondigde inspecties, zoals bijvoorbeeld inspecties van de financiële gezondheid. Zorginspectie maakt dan eerst telefonisch een afspraak, om vervolgens per e-mail de afspraak te bevestigen en mee te delen welke documenten ter inzage moeten zijn tijdens de inspectie.

De infobrief en de actuele inspectie-instrumenten geven een beeld van wat bevraagd wordt.

Wat leest u in het verslag?

De bevindingen van ieder inspectiebezoek staan in een inspectieverslag. Het doel van dit verslag is:

 • het weergeven van de vaststellingen en het oordeel of de organisatie voldoet aan de geïnspecteerde regelgeving;
 • de organisatie schriftelijk op de hoogte brengen van de vaststellingen en het oordeel;
 • rapporteren aan de inhoudelijk bevoegde entiteit;
 • informeren van andere betrokken lezers, o.a. burgers die verslagen in het kader van de openbaarheidswetgeving willen raadplegen.

Voor alle vragen over financiële inspecties kan u contact opnemen met contact.zorginspectie@vlaanderen.be.

Wat na de inspectie?

Na het inspectiebezoek ontvangt de organisatie het ontwerpverslag met de vaststellingen. Een inspectieverslag van Zorginspectie wordt pas definitief nadat de geïnspecteerde organisatie de kans gekregen heeft om te reageren op onjuistheden in het inspectieverslag. Op deze manier wil Zorginspectie ook de kwaliteit van de eigen verslaggeving opvolgen en verbeteren.

Het definitieve verslag en de (eventuele) reactie worden bezorgd aan de inhoudelijk bevoegde entiteit. Het gaat om:

 • het Agentschap Zorg en Gezondheid
 • het Agentschap Jongerenwelzijn
 • het Agentschap Kind en Gezin
 • het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
 • het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Deze entiteit staat in voor de verdere opvolging van de vaststellingen uit het inspectieverslag en beslist wat er op basis van onder andere de vaststellingen van Zorginspectie en het eigen dossier verder moet gebeuren met vergunningen en/of erkenningen.

Overzichtsrapporten

Naast de rapportering over de individuele financiële inspecties, kan Zorginspectie haar kennis en terreinexpertise met betrekking tot financiële aspecten ook bundelen in de vorm van rapporten.