Zorginspectie is betrokken bij de advisering van subsidieaanvragen aan het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA). Daarbij gaat Zorginspectie na of een voldoende kwaliteitsvolle infrastructuur gerealiseerd wordt voor de groep van personen met een handicap waarvoor het gebouw bedoeld is.

Zorginspectie neemt deel aan de voorafgaande werkvergaderingen. We leveren een functioneel advies af aan het VAPH. Om dit op een afgestemde en transparante manier uit te voeren, heeft Zorginspectie een toetsingsinstrument uitgewerkt.

De concrete afspraken tussen Zorginspectie en VAPH leest u in de omzendbrief van juni 2013. Voor vragen bij deze inspecties kan u contact opnemen met contact.zorginspectie@vlaanderen.be.