De vluchtelingenstroom stelt grote uitdagingen aan het lokaal sociaal beleid. Binnen het decreet Lokaal Sociaal Beleid wordt de regie voor het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) toevertrouwd aan de lokale besturen. Het werkingsgebied van de GBO-samenwerkingsverbanden betreft één of meerdere eerstelijnszones en dekken heel Vlaanderen. Het jaarlijks subsidiebedrag dat de lokale besturen hierbij ontvangen varieert van 25.000 euro tot 75.000 euro naargelang het inwonersaantal van het werkingsgebied.

Om de extra belasting ten gevolge van de instroom van de mensen op de vlucht uit Oekraïne te ondersteunen, bieden we binnen dezelfde gebiedsafbakening een extra eenmalige subsidie ten bedrage van anderhalve keer het bedrag aan de lokale besturen die deze samenwerkingsverbanden trekken (=de penhouders van de GBO-samenwerkingsverbanden).  Er wordt van de penhouders verwacht dat zij de regierol voor het samenwerkingsverband GBO opnemen specifiek naar de doelgroep van mensen op de vlucht uit Oekraïne, en dit voor de ganse regio van het huidig GBO-samenwerkingsverband, inclusief de steden en gemeenten die binnen de desbetreffende eerstelijnszone vallen en momenteel niet deelnemen aan het GBO-samenwerkingsverband.

De subsidiemodaliteiten staan opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering, dat goedgekeurd werd op 1 april 2022. De middelen kunnen aangewend worden voor personeelskosten, werkingskosten of overeenkomsten met derden. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2023 verlengt de projectperiode tot 13 maart 2024, conform de nieuwe einddatum van het statuut 'tijdelijk ontheemden' en voegt enkele indicatoren toe, die opgenomen moeten worden in de inhoudelijke rapportage. 

De rapportering in het kader van deze extra middelen zal zich beperken tot een financiële en inhoudelijke rapportage en verlopen extern de BBC (beleids- en beheerscyclus). De penhouder dient ons deze verantwoording digitaal en uiterlijk op 30 juni 2024 te bezorgen, via beleidscoordinatie.zorg@vlaanderen.be.

De GBO-samenwerkingsverbanden kunnen, voor hun werking t.a.v. deze specifieke doelgroep, gebruik maken van het ondersteuningsaanbod dat werd ontwikkeld voor de lokale besturen in samenwerking met de VVSG en SAM vzw dat concreet inspeelt op vragen en noden m.b.t. het geïntegreerd breed onthaal vanuit de praktijk.  Er is ook de mogelijkheid om kennis uit te wisselen over deze crisis zodat kruisbestuiving kan plaatsvinden en reeds ontwikkelde instrumenten gedeeld kunnen worden via de online community GBO die ontwikkeld en gefaciliteerd wordt door SAM vzw.

Voor bijkomende informatie en voor verdere ondersteuning, kan u steeds de regionale beleidsmedewerker lokaal sociaal beleid contacteren of contact opnemen via beleidscoordinatie.zorg@vlaanderen.be.  

Contact

Afdeling Beleidscoördinatie
Koning Albert II-laan 35 bus 30
1030 Brussel 
T 02 553 33 30
E-mail