Opstellen financieel plan

VIPA kan u begeleiden bij het opstellen van een financieel plan voor uw bouwdossier en kan aangeven waar u dan op moet letten.  Dit plan kan u helpen om aan de nodige financiering voor uw project te komen zoals leningen of overheidssubsidies.  Hieronder vindt u een sjabloon om een dergelijk financieel plan op te stellen en een handleiding met de nodige duiding.

Hieronder vindt u de handleiding voor het opstellen van een financieel plan om VIPA-subsidies te bekomen.
U kunt deze handleiding ook afdrukken:

Doelstelling handleiding

Een financieel plan beoogt de evaluatie van de financiële gezondheid van de aanvrager op basis van historische gegevens en toekomstprojecties.
Het financieel plan bestaat uit volgende elementen:

Historische Balans en Resultatenrekening

Dit omvat een analyse van de neergelegde jaarrekeningen van de laatste 3 boekjaren.
We onderscheiden volgende situaties:

 • in geval van een 1-op-1-relatie tussen voorziening en rechtspersoon volstaat de jaarrekening van de rechtspersoon, zoals neergelegd bij de NBB.
 • indien een rechtspersoon meerdere voorzieningen omvat, dienen de balans en resultatenrekening van de voorziening waarvoor een subsidieaanvraag wordt ingediend voorgelegd te worden.

De volgende financiële ratio’s worden beoordeeld ;

 • Liquiditeit: Korte termijn vorderingen/korte termijn schuld. De norm is dat deze minstens 1 moet zijn.
 • Solvabiliteit: Eigen vermogen/Vreemd vermogen. De norm is dat deze ratio minstens 0,3 moet zijn.

Bijkomende analyse
Verder wordt er ook aandacht besteed aan de correcte rapportering van de verschillende balans en resultatenelementen welke nodig zijn voor een correcte en volledige analyse. In de toelichting wordt hier dieper op ingegaan.

Meerjarenplan

Dit is een projectie van de opbrengsten en kosten voor een periode van minimum 5 jaar.
De nadruk van de analyse ligt op de consistentie in de evolutie van de opbrengsten en kosten in functie van de geplande initiatieven.
Het formaat is dit van een neergelegde resultatenrekening met extra aandacht voor de uitsplitsing van posten 73, lidgelden, legaten en subsidies, post 63, afschrijvingen en waardeverminderingen, en post 65, financiële kosten. Deze projecties worden gebruikt met het oog op een correcte inschatting van de cash flow en liquiditeiten .

Cashflow en Liquiditeitsplanning

De cashflow brengt de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen in kaart. 
Het doel is om op de langere termijn de kaspositie te beoordelen en de mogelijkheid om aan de financiële engagementen te voldoen. 
Het vertrekpunt is het resultaat volgens het meerjarenplan.
Dit resultaat wordt gecorrigeerd voor niet-kaskosten en -opbrengsten zoals afschrijvingen, waardeverminderingen en in resultaat genomen kapitaalsubsidies.
Kasstromen welke niet het resultaat werden opgenomen (vb. gebruikstoelage), worden aan het resultaat toegevoegd.
Zo bekomen we een uitgebreide cashflow welke we vergelijken met de toekomstige kapitaalsaflossingen.
De verhouding cashflow t.o.v. kapitaalsaflossingen is de dekkingsgraad.
De norm gehanteerd door het VIPA is een dekkingsgraad van 1,2.

De liquiditeitsplanning brengt de toekomstige jaarlijkse kaspositie in kaart.
Het vertrekpunt is de kaspositie volgens de laatst neergelegde balans.
De kaspositie is de som van geldbeleggingen en liquide middelen met aftrek van de binnen het jaar vervallen financiële schulden.
Bij de kaspositie worden de jaarlijkse kasstromen (zie supra), kapitaalsaflossingen, investeringsuitgaven en ontvangen financiering (subsidies, opgenomen leningsbedragen …) bijgeteld.
Het resultaat is een jaarlijks geprojecteerde kaspositie.
De norm is dat deze positief moet zijn over de geprojecteerde tijdshorizon.

Kostprijs en financiering van het project

De kostprijs omvat de volledige kost van het project , inclusief BTW, erelonen, registratierechten, algemene kosten, …
De financiering omvat de oorsprong van de financiële middelen  zoals daar zijn, bancaire leningen, andere leningen, schenkingen, subsidies, inbreng eigen middelen…

Verdere toelichting bij het maken van een financieel plan

Balans + Resultatenrekening
De jaarrekening ( balans, resultatenrekening en toelichtingen) zoals neergelegd bij de Nationale Bank omvat niet noodzakelijk de nodige details om een volledige analyse te maken in het kader van een subsidie advies.
Ook is elke organisatie en project uniek in zijn soort.
Bijkomende informatie aangeleverd door de voorziening in aanvulling van de standaard neerleggingsvereisten is dan ook aan te raden.
Wij vragen de aanvrager om de nodige zorg te besteden aan de correctheid en volledigheid van de verschillende elementen teneinde een snel en volledig  financieel advies te kunnen geven.
Extra aandacht naar volledigheid dient te worden besteed aan de volgende posten :

 • Post 736 , het gedeelte van subsidies dat in resultaat genomen werd. Dit zijn de afschrijvingen van ontvangen subsidies welke geboekt werden onder post 15 van het passief.

Meerjarenplan
Van groot belang is het correct en volledig identificeren van de elementen welke een invloed hebben op de kasstromen.
De volgende posten vragen extra aandacht :

 • Post 73 ( Lidgelden, legaten en subsidies ) , zie supra post 736.  Onderscheid dient worden gemaakt tussen lopende en toekomstige projecten
 • Post 650 (Financiële kosten): het intrestgedeelte van huidige en toekomstige leningen. Een correcte inschatting van de intrestlasten van het project zijn cruciaal voor de financiële beoordeling van het project.
 • Post 66/76 ( Uitzonderlijke kosten /opbrengsten) : vooral van belang wanneer financiering gebeurt door verkoop van activa. Hier dient enkel het verschil tussen verkoopprijs en boekwaarde te worden weergegeven.

Elementen waarmee rekening te houden bij inschatting van toekomstige kosten en opbrengsten.

 • Consistentie tussen werkingsopbrengsten en – kosten over de jaren heen. Beiden zouden op termijn met een gelijke tred moeten evolueren;
 • Verschil in timing tussen gemaakte kosten en gerelateerde opbrengsten bij uitbreiding van de activiteiten (vb.: bijkomende overheidstoelagen voor personeel worden later uitgekeerd dan de datum van indiensttreding);
 • Invloed van de inflatie/indexering op de kosten en opbrengsten;
 • Bijkomende kosten of accentverschuivingen bij uitbreiding activiteiten (verwarming, elektriciteit, onderhoud, verzekeringen, afschrijvingen, …)
 • Kostenbesparingen: wegvallen van huur, energiebesparingen, ...
 • Eenmalige kosten (verhuis, inrichting, enz. …)

Cashflow en liquiditeitsplanning

De uitgebreide cashflow is automatisch gelinkt met de resultatenrekening.  De volgende kasstromen dienen apart te worden vermeld daar deze niet tot uiting komen in de resultaten

 • Ontvangen gebruikstoelagen voor alternatieve financiering
 • Kapitaalsaflossingen van lopende en toekomstige investeringsprojecten

Bij de liquiditeitsplanning is het vertrekpunt de uitgebreide cashflow na aflossingen.  Onder “Kasstromen investering” worden de bedragen voor zowel lopende als toekomstige investeringen gevraagd.

Ben ik financieel gezond?

Hoe doet mijn organisatie het t.o.v. sectorgenoten op gebied van financiële performantie?  Welke informatie kan VIPA U bieden voor benchmarking?  Welke zijn de relevante parameters voor een financieel gezonde organisatie?

U kunt zich richten tot: vipa@wvg.vlaanderen.be