Deze gedragsregels vervangen geenszins de deontologische code van de Vlaamse overheid. Ze zijn enkel vertaald naar de context van VIPA.

Als algemeen principe geldt dat een personeelslid van VIPA geen relatiegeschenken aanvaardt en niet deelneemt aan activiteiten die door privé-personen of andere organisaties worden betaald. Uitzonderingen op dit principe zijn enkel toegestaan als het geschenk of de uitnodiging in het teken staat van de uitoefening van de functie bij VIPA, in het belang is van de Vlaamse overheid en een geringe materiële waarde heeft. (bron: deontologische code Vlaamse overheid)

Een personeelslid van VIPA signaleert het aanvaarden van elk geschenk van om het even welke organisatie aan het afdelingshoofd. Het afdelingshoofd doet dat voor de geschenken die hij in voorkomend geval aanvaard heeft aan de leidend ambtenaar van VIPA.

Een personeelslid van VIPA toetst steeds vooraf de opportuniteit van het ingaan op een uitnodiging voor een event of activiteit waarvoor hij/zij een uitnodiging ontvangt.
Een eerste steenlegging of opening wordt niet beschouwd als evenement.

Bij een plaatsbezoek wordt er niet in gegaan op uitnodigingen voor het nuttigen van een maaltijd buiten de gebouwen van de aanvrager. Er kan wel ingegaan worden op dergelijke uitnodiging indien de maaltijd genuttigd wordt in het (personeels)restaurant van de aanvrager.
Na een vergadering op locatie kan een personeelslid wel met de andere deelnemers aan die vergadering op eigen kosten en binnen een redelijk tijdsbestek een maaltijd gebruiken in een alledaags etablissement.

Een personeelslid van VIPA maakt geen gebruik van zijn/haar functie om een voorrangs- of voorkeursbehandeling of persoonlijke tussenkomst te verkrijgen. De toetssteen daarvoor is de vergelijking met iemand die niet bij VIPA werkt die daartoe niet in de mogelijkheid verkeert om dergelijke behandeling of tussenkomst te verkrijgen. 

Een bedrijf dat VIPA kennis wil laten maken met nieuwe bouwtechnische technieken wordt uitgenodigd om in de kantoren van VIPA nadere toelichting te verschaffen. Een bezoek of rondleiding op locatie bij het bedrijf is enkel mogelijk wanneer ook aan meerdere concurrerende firma’s uit desbetreffende sector een dergelijke site-visit wordt gebracht.

Deelname vanuit VIPA aan de jurering van een bouwproject kan, maar enkel vanuit een adviserende rol indien het een project betreft dat een aanvraag voor investeringsbetoelaging zal indienen. Als het een project betreft dat geen VIPA-subsidies zal vragen, kan de VIPA-medewerker/ster desgevallend wél stemgerechtigd zijn.