Het VIPA heeft als missie initiatieven te ontwikkelen en in financiering te voorzien voor een kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare infrastructuur voor de zorg- en dienstverlening in het kader van de persoonsgebonden aangelegenheden.

Kerntaken:

 • de financiering, in welke vorm ook, van infrastructuur voor zorg- en dienstverlening in het kader van de persoonsgebonden aangelegenheden;
 • de coördinatie, sturing en regie van publiekpublieke en publiek-private samenwerking inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden;
 • het bevorderen van kennis en expertise op conceptueel, financieel en bouwtechnisch vlak. Dit zijn meteen ook de 3 strategische doelstellingen uit de beheersovereenkomst.

Concreet:

 • Binnen de perken van de in het begrotingsdecreet vermelde gespecificeerde machtigingen en met toepassing van het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden:
  • aan een initiatiefnemer investeringssubsidies en investeringswaarborgen verstrekken;
  • bij wijze van investeringssubsidie, die niet gecumuleerd kan worden met de hierboven vermelde investeringsubsidies, bijdragen in de kosten van leasing voor de nieuwbouw, uitbreiding en verbouwing van voorzieningen voor bejaarden, van voorzieningen in de preventieve en ambulante gezondheidszorg, van voorzieningen in de kinderdagopvangsector en van voorzieningen voor de sociale integratie van personen met een handicap;
 • Voorzien in een bouwtechnische en financiële kenniscel met onder andere de volgende opdrachten:
  • het sensibiliseren en stimuleren van de initiatiefnemers ten aanzien van kostenefficiëntie;
  • informatieverstrekking, adviesverlening, ondersteuning en begeleiding van de initiatiefnemers op conceptueel, financieel en bouwtechnisch vlak;
 • Het aanleggen en beheren van financiële reserves met het oog op de dekking van toekomstige en onvoorziene uitgaven.

Specifieke taken:

Het VIPA neemt het eigenaarsonderhoud, de verbouwingswerkzaamheden en de kosten van de eerste uitrusting ten laste van het Centrum voor Opleiding en Vervolmaking van de kaderleden in Overijse (CICOV; sinds 1 november 2007 Groendaalheyde: Centrum voor Informatie, communicatie en vorming).

Op verzoek van en ten laste van een departement of een agentschap van het beleidsdomein in kwestie verleent het VIPA, met betrekking tot de onroerende goederen waarop de Vlaamse Gemeenschap of het agentschap een zakelijk recht of een vorderingsrecht heeft, ondersteuning voor het onderhoud, de bouw- en verbouwingswerkzaamheden of andere gebouwgebonden diensten.

Ondernemingsnummer

Het ondernemingsnummer van VIPA is KBO BE 0254.481.973

Wie zijn wij?

Contactgegevens van de leiding en teamverantwoordelijken

Lees meer

Logo's en huisstijl

Op zoek naar het logo voor een werfpaneel?

Gedragsregels

Afspraken en algemene principes rond geschenken, uitnodigingen en jurering

Nuttige links

Links over sectoren, thema's, ...