Er werd werk gemaakt van een hernieuwde regelgeving rond werk- en zorgtrajecten. In dit kader werd een mandaatoproep voor Samenwerkingsverbanden Zorg in het kader van activeringstrajecten gelanceerd. 

Het decreet houdende de werk- en zorgtrajecten van 25 april 2014 voorziet in een gespecialiseerd begeleidingsaanbod voor werkzoekenden met medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale (MMPPS) problemen die (tijdelijk) niet in staat zijn om betaalde arbeid te verrichten, noch in het normaal economisch circuit, noch in de sociale economie.

Het decreet bevat drie soorten aanbod:

  • activeringstrajecten
  • een aanbod van arbeidsmatige activiteiten (AMA)
  • onthaaltrajecten voor mensen met een advies niet-toeleidbaar.

Bij de activeringstrajecten gaat het om kortstondige werk- en zorgtrajecten van maximaal 18 maanden om mensen met een MMPPS problematiek een duwtje in de rug te geven, op weg naar betaald werk. Het is een traject waarin een combinatie van werkacties én hulpverlening wordt aangeboden met als doel de werkzoekende voor te bereiden op betaalde tewerkstelling. Het traject wordt uitgetekend door een casemanager Zorg en een casemanager Werk, samen met de cliënt. Een netwerk van dienstverleners gaat aan de slag met het trajectplan. De netwerken en de casemanager Werk worden aangesteld door VDAB. De casemanagers Zorg worden gemandateerd door de afdeling Beleidscoördinatie van het Departement Zorg.

Bij het aanbod van arbeidsmatige activiteiten (AMA) draait het om onbetaalde bezigheid voor mensen tussen 18 en 65 jaar met een MMPPS problematiek die omwille van die problematiek op korte en middellange termijn geen betaalde arbeid (meer) kunnen verrichten. Deelnemers aan AMA worden begeleid door erkende begeleiders. Voorzieningen kunnen erkend worden als begeleider door de afdeling Beleidscoördinatie van het Departement Zorg.

De trajecten maatschappelijke oriëntatie die vermeld worden in het decreet houdende de werk- en zorgtrajecten worden niet uitgevoerd op basis van dit decreet. Ze worden gekoppeld aan het decreet lokaal sociaal beleid en meer bepaald aan het geïntegreerd breed onthaal (GBO). Voortaan spreken we van onthaaltrajecten voor mensen met een advies niet-toeleidbaar. Mensen met een MMPPS problematiek die omwille van die problematiek op korte en middellange termijn niet (meer) betaald aan de slag kunnen gaan, krijgen van VDAB een advies “niet toeleidbaar”. De onthaaltrajecten hebben als doel om deze mensen toe te leiden naar het geïntegreerd breed onthaal, een samenwerkingsverband tussen OCMW, CAW en diensten voor maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, die deze mensen kan oriënteren naar het gepaste hulpverleningsaanbod en onderbescherming kan tegengaan.

Activeringstrajecten

Een organisatie kan het mandaat als casemanager Zorg aanvragen bij de afdeling Beleidscoördinatie van het Departement Zorg. 

Lees meer over opdrachten en voorwaarden van de casemanager Zorg.

Raadpleeg hier het draaiboek voor de casemanager Zorg.

Lees meer over de casemanager Werk en het Netwerk van dienstverleners.

Uitvoering van het werk- en zorgdecreet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Meer informatie over de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Onthaaltrajecten voor mensen met een advies niet toeleidbaar

Het geïntegreerd breed onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW).