Het indienen, wijzigen of stopzetten van overeenkomsten in het kader van de arbeidsmatige activiteiten kan via een elektronisch formulier. Meer informatie >

Een erkenning als begeleider arbeidsmatige activiteiten kan enkel via een elektronisch formulier aangevraagd worden. Meer informatie >

Doelgroep van arbeidsmatige activiteiten

Personen die ouder dan 18 jaar en jonger dan 65 jaar zijn en voor wie betaalde beroepsarbeid, met of zonder ondersteuning, op middellange termijn niet, nog niet of niet meer mogelijk is door een of meer belemmeringen van cognitieve, medische, psychische, psychiatrische of sociale problematiek (CMPPS). Deze personen kunnen deelnemen aan arbeidsmatige activiteiten (AMA), als ze behoren tot een van de volgende categorieën:

 • niet-werkende werkzoekenden, vermeld in artikel 1, 8°, van het besluit van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, die toegeleid worden door de VDAB;
 • personen met een leefloon die de toelating hebben van het OCMW om deel te nemen aan arbeidsmatige activiteiten;
 • personen die arbeidsongeschikt erkend zijn in de zin van de uitkeringsverzekering voor werknemers en/of de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten en die de toelating van de adviserend arts van het ziekenfonds hebben gekregen om arbeidsmatige activiteiten te verrichten;
 • personen die een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming ontvangen.

Om dubbele financiering  te voorkomen is AMA niet combineerbaar met dagondersteuning en/of begeleid werken binnen het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en dit zowel bij rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) als via niet-rechtstreeks toegankelijke hulp via een persoonsvolgend budget. 

Wat zijn arbeidsmatige activiteiten (AMA)?

Dit aanbod bestaat uit vrijwillige, onbezoldigde bezigheid voor personen die door een CMPPS-problematiek niet, nog niet of niet meer terechtkunnen in het reguliere of beschutte tewerkstellingscircuit.

De deelnemer arbeidsmatige activiteiten verricht onbezoldigd arbeidsmatige activiteiten bij een werkpost. De arbeidsmatige activiteiten worden verricht onder begeleiding van een erkende begeleider arbeidsmatige activiteiten. Het doel van het aanbod van arbeidsmatige activiteiten is: het bieden van een zinvolle bezigheid, zorgen voor structuur, het aanreiken van sociale contacten en de mogelijkheid tot zelfontplooiing.

De afdeling Beleidscoördinatie van het Departement Zorg erkent de begeleiders arbeidsmatige activiteiten. Erkenningsaanvragen kunnen continu ingediend worden. Het Departement Zorg voorziet ook een subsidie voor de erkende begeleider AMA van 70 euro per maand, per deelnemer AMA die door de organisatie wordt begeleid. Om zo’n subsidie te ontvangen, moet de erkende begeleider een overeenkomst indienen bij het departement.

Wat is de taak van een erkende begeleider arbeidsmatige activiteiten (AMA)?

 • Nagaan of de persoon in aanmerking komt voor de deelname aan AMA en toestemming vragen aan de uitkeringsinstantie;
 • Een intake- en oriënteringsgesprek houden met de persoon die AMA wil verrichten (Welke taken wil de persoon graag doen? Waar?);
 • Zoeken naar een passende werkpost en passende AMA voor de deelnemer AMA;
 • De overeenkomst voorbereiden die tussen de deelnemer, de erkende begeleider AMA en de werkpost wordt gesloten. De overeenkomst bevat alle elementen die vermeld zijn in de bijlage bij het uitvoeringsbesluit. Er wordt geen type-overeenkomst door de Vlaamse overheid ter beschikking gesteld.
 • De deelnemer AMA begeleiden bij de start op de werkpost en opvolgen tijdens de duur van de AMA;
 • De rol van aanspreekpunt vervullen bij de AMA van de deelnemer, op de eerste plaats voor de deelnemer zelf, maar ook bvb voor de sociale inspectie;
 • Het afsluiten van verzekeringen die de deelnemer AMA verzekeren voor lichamelijke ongevallen bij de werkpost, inclusief tijdens de verplaatsingen naar en van de werkpost en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de deelnemer;
 • Jaarlijks evalueren, samen met de deelnemer, of de AMA die de deelnemer uitoefent nog steeds passend zijn. Dit gebeurt in dialoog met de uitkeringsinstantie. De begeleider gaat na bij de uitkeringsinstantie of de deelnemer nog steeds AMA mag uitvoeren.

Wie kan een erkenning als begeleider AMA aanvragen?

De erkenning als begeleider AMA wordt toegekend aan een organisatie. De volgende organisaties kunnen een erkenning aanvragen bij het Departement Zorg:

 • De volgende welzijns- en zorgorganisaties:
  • Een OCMW of OCMW vereniging titel VIII, hoofdstuk I OCMW-decreet (in de toekomst: “welzijnsvereniging”)
  • Een centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW)
  • Een dienst voor maatschappelijk werk van het ziekenfonds
  • Een centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG)
  • Een initiatief voor beschut wonen (IBW)
  • Een psychiatrisch ziekenhuis (PZ)
  • Een revalidatiecentrum psychosociale revalidatie voor volwassenen (772)
  • Een revalidatiecentrum verslavingszorg (773)
  • Een centrum voor ambulante revalidatie (CAR)
  • Een welzijns- en zorgvoorziening erkend door het VAPH of het agentschap Jongerenwelzijn
 • Beschutte en sociale werkplaatsen, maatwerkbedrijven

Wat zijn de voorwaarden waaraan een organisatie moet voldoen om een erkenning als begeleider AMA aan te vragen?

 • Eén van de boven vermelde organisaties kan een erkenning als begeleider AMA aanvragen;
 • De organisatie moet beschikken over één of meer medewerkers met een medisch, paramedisch, sociaal, psychologisch of pedagogisch diploma op bachelorniveau of beschikken over minimaal twee jaar ervaring in het verlenen van zorg aan de doelgroep;
 • De organisatie moet een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid hebben op niveau van de organisatie om mensen met AMA te begeleiden.

Hoe en wanneer kan een organisatie een erkenning als begeleider AMA aanvragen?

Een organisatie kan continu een erkenning als begeleider AMA aanvragen bij de afdeling Beleidscoördinatie van het Departement Zorg. Een organisatie moet daartoe een aanvraagformulier indienen via deze website en een bewijs verstrekken dat er voldaan wordt aan de erkenningsvoorwaarden (Bvb: het afsluiten van een verzekering BA op het niveau van de organisatie voor het begeleiden van mensen met AMA).

Een erkenning kan op eender welk moment worden aangevraagd. U kan hiervoor het elektronisch formulier gebruiken.

Hoe en wanneer kan een subsidie aangevraagd worden voor de begeleiding van een deelnemer AMA?

Een erkend begeleider AMA ontvangt per deelnemer AMA per maand een subsidie van 70 euro van het Departement Zorg. De subsidie is er per deelnemer AMA in begeleiding, en dus niet per aantal overeenkomsten die er mogelijk zijn voor eenzelfde deelnemer AMA.  

Om zo’n subsidie te ontvangen, moet de erkende begeleider een overeenkomst indienen bij het Departement Zorg. Een overeenkomst wordt gesloten tussen de erkende begeleider, de werkpost en de deelnemer. We voorzien geen modelovereenkomst. In de bijlage bij het uitvoeringsbesluit zijn alle elementen opgesomd die moeten opgenomen worden in een overeenkomst AMA. Het gaat onder meer om: het uurrooster, takenpakket en de locatie (nodig voor verzekering en arbeidsinspectie), naam van de werkpostbegeleider op de werkpost, enz… De erkende begeleider moet voorafgaand nagaan of de persoon in aanmerking komt voor AMA en de toestemming vragen aan de uitkeringsinstantie.

De overeenkomsten kunnen via een digitaal systeem ingediend worden. Om de overeenkomst goed te kunnen indienen, hebben we de gevraagde informatie gebundeld op deze webpagina.

Timing

Een mandaat aanvragen kan via het elektronisch formulier. De ontvankelijkheidstermijn is 30 dagen. De gegrondheidstermijn is 45 dagen.

Contact

Heeft u vragen met betrekking tot (uw erkenning als begeleider) arbeidsmatige activiteiten, neem dan contact op met zorgenwerk.zorg@vlaanderen.be.

Beleidsdocumenten

Regelgeving