De commissie bestaat uit een voorzitter, vier ondervoorzitters en vierentwintig leden. Voor elk van hen is er een plaatsvervanger. De voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de commissie zijn ook voorzitter en plaatsvervangende voorzitter van de kamers. De ondervoorzitters en plaatsvervangende ondervoorzitters van de commissie zijn ook ondervoorzitter en plaatsvervangende ondervoorzitter van de kamer waarvan ze deel uitmaken.

De voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, ondervoorzitters, plaatsvervangende ondervoorzitters, commissieleden en plaatsvervangende commissieleden zijn actief in diverse sectoren zoals een universiteit, een ziekenhuis, een pleegzorgdienst, de gehandicaptenzorg, de ouderen- en thuiszorg, een OCMW… Minstens de voorzitter en de ondervoorzitters zijn juridisch geschoold. Alle leden en plaatsvervangende leden hebben kennis van de sectoren waarin hun kamer actief is.

De kamers die de bezwaren m.b.t. de gezondheidsberoepen behandelen, tellen 7 leden en 7 plaatsvervangers, de andere kamers elk 2 x 5.

De commissie wordt in haar werking ondersteund door het Departement Zorg dat daartoe een secretaris aanlevert. Het juridisch team van het departement zorgt op verzoek voor een juridische inschatting van de dossiers.

De kamers vergaderen afzonderlijk met betrekking tot ingediende bezwaren t.a.v. beslissingen in de hierboven opgesomde sectoren. De mogelijkheid bestaat om in bepaalde gevallen, die eerder de uitzondering dan de regel zijn, hetzij gezamenlijk in voltallige commissie, hetzij in een derde, specifiek voor dat doel samengestelde kamer te vergaderen.

Op 11 februari 2015 ondertekenden de bevoegde minister, de voorzitter en de secretaris het huishoudelijk reglement

De commissie publiceert jaarlijks een activiteitenverslag: