Deze FAQ zijn gebaseerd op het regelgevend kader van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten.
Opgelet, vanaf 1 januari 2024 treedt er nieuwe regelgeving in werking voor de arbeidsmatige activiteiten. 

Hieronder kan je de veelgestelde vragen vinden over de het aanbod Arbeidsmatige activiteiten. Kan je geen antwoord vinden op jouw vraag, neem dan contact op met zorgenwerk.zorg@vlaanderen.be. Voor vragen over casemanager zorg kan je terecht bij FAQ - casemanager zorg.

Algemeen

Vanaf 1 januari 2019 kunnen ook personen tussen 18 en 25 jaar voor wie er een Groeipakket is, arbeidsmatige activiteiten uitvoeren. Dit leidt niet tot verlies van het Groeipakket. Er is geen specifieke toestemming vereist. Zoals voor iedereen die arbeidsmatige activiteiten doet, geldt ook hier dat er een aangifte in Dimona moet gebeuren (Dimona Without Dmfa, onbezoldigde bezigheid).

De erkenning moet worden aangevraagd via een elektronisch formulier dat ter beschikking wordt gesteld op deze website. De aanvraag moet gebeuren met de ID-kaart van een persoon die rechtsgeldig de organisatie kan binden, zoals bijvoorbeeld de directeur.

De erkenning geldt voor een periode van 5 jaar. Acht maanden voor het vervallen van de erkenning, dient de erkende AMA-begeleider een aanvraag tot verlenging van de erkenning in via dezelfde bovenstaande procedure.

De beoordeling van een aanvraag voor begeleider arbeidsmatige activiteiten gebeurt in twee fasen: 30 dagen voor onderzoek ontvankelijkheid en 45 dagen voor onderzoek gegrondheid. De maximale termijn tot erkenning is dus 75 dagen.

Nee, alle organisaties die vermeld zijn in artikel 46 van het uitvoeringsbesluit kunnen erkend worden als begeleider.

Om dubbele financiering  te voorkomen is AMA niet combineerbaar met dagondersteuning en/of begeleid werken binnen het aanbod van het VAPH en dit zowel bij rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) als via niet-rechtstreeks toegankelijke hulp via een persoonsvolgend budget. Een persoon kan dus niet enkele dagen begeleid werken en/of enkele dagen gebruik maken van dagondersteuning en daarnaast arbeidsmatige activiteiten verrichten.  

Wat kan dus niet?

Bij een samenvoeging van begeleidingscapaciteit dien je rekening te houden met de mogelijke impact hiervan op:

  • uw eventuele erkenning als AMA-begeleider
  • de AMA-overeenkomsten van de betrokken zorggebruikers. 

Er zijn voortaan drie gesubsidieerde, gereglementeerde vormen van onbetaalde bezigheid: begeleid werken, arbeidszorg in de sociale economie en arbeidsmatige activiteiten.

Uit overleg met de FOD WASO (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) blijkt dat de Arbeidswet van 16 maart 1971 van toepassing is voor AMA, net als de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen. Alle regels die gelden voor de werknemers in de sector waarin de AMA deelnemer bezigheid verricht, gelden dus ook voor AMA deelnemers.

Begeleiden van een deelnemer

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet de erkende begeleider AMA via een digitaal systeem de volgende gegevens indienen bij het Departement Zorg tijdens de kalendermaand waarin de overeenkomst wordt gesloten:

Een deelnemer AMA kan in principe AMA verrichten voor onbepaalde duur, mits er aan twee voorwaarden voldaan wordt, vermeld in de regelgeving:

  • Een deelnemer moet een persoon zijn tussen 18 en 65 jaar die omwille van drempels van MMPPS aard geen betaalde arbeid kan verrichten.
  • Een deelnemer zal jaarlijks de toestemming moeten hebben van zijn uitkeringsinstantie (VDAB, OCMW, adviserend arts mutualiteit) om onbetaalde bezigheid te verrichten.

Ja, omwille van de beperkte budgettaire middelen wordt het aantal begeleidingen per jaar beperkt. In 2020 kunnen 3.125 begeleidingen worden gefinancierd.

Ja, het Departement Zorg voorziet een subsidie voor de erkende begeleider AMA van 70 euro per maand, per deelnemer AMA die door de organisatie wordt begeleid. Om zo’n subsidie te ontvangen, moet de erkende begeleider een overeenkomst indienen bij het Departement Zorg.

Opgelet! De subsidie is gebonden aan de deelnemer AMA, en niet aan het mogelijke aantal overeenkomsten AMA voor deze deelnemer AMA. We geven dit mee, omdat sommige deelnemers AMA op meerdere werkposten actief zijn en dus meerdere overeenkomsten hebben.

De regelgeving voorziet dat de AMA-begeleider de AMA-deelnemer jaarlijks evalueert, in dialoog met de instanties die toelating geven aan de persoon om AMA te verrichten. Er is geen vorm vastgelegd over hoe deze evaluatie er moet uitzien. De “dialoog”, betekent dus niet automatisch dat de uitkeringsinstantie op een formeel overlegmoment aanwezig moet zijn, maar wel dat indien nodig verder afgestemd wordt.

Ja, de deelnemer AMA mag een onkostenvergoeding ontvangen.

Omdat het om onbetaalde bezigheid gaat, mag de deelnemer geen loon ontvangen. Het begrip "loon" wordt bepaald door de sociale zekerheid.

Wat is volgens de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) bijvoorbeeld geen loon?

De regelgeving legt vast welke verzekeringen afgesloten moeten zijn.

Een deelnemer AMA kan bij verschillende werkposten arbeidsmatige activiteiten uitvoeren. Een werkpost wordt in de regelgeving geformuleerd als: “de rechtspersoon, de zelfstandige natuurlijke persoon, de feitelijke vereniging of de overheidsinstelling waar een persoon arbeidsmatige activiteiten verricht”. Als een deelnemer bij twee of meer werkposten arbeidsmatige activiteiten tijdens dezelfde periode uitvoert, dan dien je voor elke werkpost een nieuwe overeenkomst in.

Een erkende begeleider AMA kan nog steeds overeenkomsten AMA afsluiten voor andere personen. Deze begeleidingen AMA kunnen echter niet meer worden gesubsidieerd. De erkende begeleider AMA kan deze nog steeds elektronisch indienen. Het Departement Zorg registreert deze gegevens. Zodra er budget vrijkomt, kan je voor die begeleidingen AMA gesubsidieerd worden.

 

De erkende begeleider AMA moet nagaan of de persoon in aanmerking komt voor de deelname aan AMA en toestemming vragen aan de uitkeringsinstantie. Dit bewijs moet je niet indienen bij de aanvraag maar ter beschikking houden.

Wijzigen of beëindigen van een overeenkomst

Overeenkomsten hebben geen vooraf gedefinieerde einddatum. De AMA-begeleiding neemt een einde wanneer één van de partijen de AMA-overeenkomst beëindigd volgens de modaliteiten vermeld in de overeenkomst of de uitkeringsinstantie geen toestemming meer verleend voor het uitvoeren van AMA.

De erkende begeleider geeft de beëindiging van de overeenkomst elektronisch door aan het Departement Zorg.

Ja, in enkele gevallen kan een overeenkomst gewijzigd worden zonder dat de subsidie stopgezet wordt. Het gaat met name over de ‘werkafspraken’ zoals het uurrooster en takenpakket. Dien altijd de volledige overeenkomst opnieuw in, zelfs al wijzigt slechts één onderdeel. Het is belangrijk dat alle verplichte elementen van de overeenkomst in één document opgenomen zijn. Dien dus geen onderdeel of aparte pagina in.

Als de werkpost verandert, dan moet je een nieuwe overeenkomst indienen. Je kan niet via een wijziging de werkpost laten veranderen. Het systeem koppelt dan automatisch overeenkomsten die voor eenzelfde deelnemer (op rijksregisternummer) werden goedgekeurd. Zo blijft de subsidie doorlopen. Daarna dien je een stopzetting in voor de oude overeenkomst.

Werkpost

De werkpost kan zowel een social profit organisatie, een profit organisatie als een publieke overheid zijn.

Nee, enkel de erkende begeleider AMA kan een subsidie ontvangen voor het begeleiden van een deelnemer AMA.

Ja. Alle voorzieningen die een erkenning kunnen aanvragen als begeleider AMA kunnen voor een deelnemer AMA ook tegelijkertijd optreden als werkpost.

Bescherming

Deelnemers AMA vallen onder de Arbeidswet. Zij genieten dus van een aantal beschermingen die de wetgever heeft voorzien (reglementering van de arbeidsduur, de zondagsrust, moederschapsbescherming, ...). Daarnaast vallen zij ook onder de Feestdagenwet.

De FOD WASO heeft aangegeven dat de Codex over het Welzijn op het Werk niet van toepassing is op AMA: externe preventiediensten moeten dus niet ingeschakeld worden voor AMA deelnemers.