Bescherming

Deelnemers AMA vallen onder de Arbeidswet. Zij genieten dus van een aantal beschermingen die de wetgever heeft voorzien (reglementering van de arbeidsduur, de zondagsrust, moederschapsbescherming, ...). Daarnaast vallen zij ook onder de Feestdagenwet.

De FOD WASO heeft aangegeven dat de Codex over het Welzijn op het Werk niet van toepassing is op AMA: externe preventiediensten moeten dus niet ingeschakeld worden voor AMA deelnemers.

Hierover is meer te lezen onder deze vraag.

Wat bij onkostenvergoeding?

Ook het KB nr.5 en het Koninklijk besluit van 8/8/80 betreffende het bijhouden van sociale documenten zijn van toepassing op personen die anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst onder gezag werken, zoals deelnemers AMA. Indien een deelnemer AMA een onkostenvergoeding ontvangt, moet er een individuele rekening en loonfiche (kan in één document) worden opgemaakt.

Melden in Dimona

De deelnemer AMA moet ook worden gemeld in Dimona (Dimona Without Dmfa). Een personeelsregister (op papier) biedt geen alternatief. De FOD WASO voorziet voor AMA-deelnemers en voor werkposten dus géén uitzondering op vlak van Dimona.

Let er tot slot op dat de AMA-overeenkomst te allen tijde ter inzage ligt op de werkpost.

Bovenstaande informatie werd ons meegedeeld door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO), Afdeling Toezicht op Sociale Wetten.