Overzicht nieuwsberichten

Flanders’ Care en het Vlaams Agentschap voor de Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg nodigen u graag uit op 8 mei voor het Symposium Gegevensdelen in zorg = betere zorg.

Vanaf 2017 vormen kantoren, scholen en de ‘Andere Specifieke Bestemmingen’ (ASB) samen de ‘niet-residentiële gebouwen’ in het kader van de energieprestatieregelgeving.

De Justitiehuizen stellen hun jaarcijfers van 2015 voor. De jaarcijfers geven een kijk op het hoge aantal dossiers dat door de Justitiehuizen wordt opgevolgd. Het aantal opgelegde begeleidingen kent jaar na jaar een stijgende trend. Het aantal vattingen van Slachtofferonthaal en het aantal aanvragen van maatschappelijke onderzoeken van de familierechtbanken blijven constant. Het aantal enquêtes kent een dalende trend.

Zorginspectie ging na welke weg de Centra Algemeen Welzijnswerk al hebben afgelegd en welke stappen nog gezet moeten worden. Het rapport werd op 19 januari 2017 voorgesteld.

Deze inspecties zijn een gezamenlijke opdracht voor Zorginspectie en Onderwijsinspectie en kaderen in de transitie van de IPO’s van het beleidsdomein Onderwijs naar het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De inspecties gaan door in het voorjaar van 2017.

Met de sectororganisaties van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ondertekende minister Vandeurzen op 12 januari een engagementsverklaring om samen acties te ondernemen zodat de klimaatopwarming beperkt zou blijven.

Negen maanden na de aanslagen van 22 maart 2016 spelen de gebeurtenissen vaak nog een belangrijke rol in het leven van velen, in het bijzonder van wie door de aanslagen werd getroffen. Zij kunnen terecht bij Tele-onthaal, de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en het Justitiehuis Brussel.

Abonneren op Nieuws

Pagina's