Overzicht nieuwsberichten

De Vlaamse Regering keurde op 14 juli 2017 het besluit omtrent de invoering van een nieuw financieringsmodel voor de ziekenhuisinfrastructuur met bijhorend procedurebesluit goed.

Het VIPA stelt aan de sector middelen ter beschikking om gratis energieprestatiediagnoses op maat uit te voeren. Het Vlaams Energiebedrijf ondersteunt de zorg- en welzijnssector en biedt een raamcontract aan waardoor het voor voorzieningen zeer eenvoudig is een diagnose voor hun patrimonium te laten uitvoeren.

Persbericht - Zorginspectie controleert de zorg- en welzijnsinstellingen in Vlaanderen om de kwaliteit van de zorg en ondersteuning te garanderen. Bij die inspecties gelden in sommige gevallen nog onduidelijkheden over wat wel en niet is toegestaan. De Vlaamse Regering keurde het decreet goed waarin precies afgelijnd wordt wat de inspectie wel en niet mag controleren.

De Vlaamse Sociale Bescherming (VSB), de Vlaamse laag bovenop de bestaande federale sociale zekerheid, wordt in 2019 uitgebreid. Vanaf dan zullen ook de woonzorgcentra en de tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen (bv. rolstoelen en elektrische scooters) onder de VSB vallen. Bedoeling is dat er nog meer uitbreidingen volgen.

Abonneren op Nieuws

Pagina's