Beleidsnota

Werk maken van toegankelijkheid kan niemand alleen. Om een breed draagvlak te creëren is het belangrijk dat alle actoren samenwerken en met elkaar afstemmen. Zo kunnen we iedereen zijn verantwoordelijkheid laten opnemen. Daarnaast sensibiliseren en informeren we en proberen we anderen ook te activeren en te versterken. We ondersteunen alle overheden, bedrijven of organisaties die een toegankelijkheidsbeleid willen ontwikkelen. Dat doen we zowel op beleidsvlak als procesmatig.

Hier vindt u de beleidsnota van Gelijke Kansen van Liesbeth Homans (pg. 14).

Meer informatie vindt u ook op www.inter.vlaanderen.

Regelgeving

Sinds 1 maart 2010 is het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 met betrekking tot toegankelijkheid van publieke gebouwen van kracht. Dit besluit stelt eisen aan het publieke deel van publiek toegankelijke gebouwen. Ook welzijns- en gezondheidsvoorzieningen vallen hieronder.

Op de website van Toegankelijk gebouw kunt u terecht voor concrete vragen over de regelgeving en het toepassingsgebied voor welzijns- en gezondheidsvoorzieningen in Vlaanderen en Brussel en Wallonië.

Beknopt overzicht

Het besluit is van toepassing:

  • Voor alle publiek toegankelijk gebouwen
  • Waarvoor een stedenbouwkundige vergunning of meldingsplicht vereist is
  • Op het deel waar werken uitgevoerd worden

Uitzonderingen naar gelang de oppervlakte van het publiek toegankelijke gedeelte:

  • < 150m²: enkel toegangspad en toegangsdeur
  • 150m² ≤ 400 m²: uitzondering op de niet-gelijkvloerse delen indien er op een andere locatie eenzelfde functie vervult en voldoet  

Vul de checklist in voor een uitgebreid overzicht.

Quickscan en checklist

Deze tools zijn bedoeld als een praktisch hulpmiddel voor de bouwpraktijk, zowel voor ontwerpers, bouwheren als ambtenaren.  Deze instrumenten zijn hulpmiddelen, maar bieden geen garantie op een toegankelijk gebouw.  Hiervoor verwijzen we naar het advies van Inter en de inspiratiebundels en -folders toegankelijkheid.

  • De checklist resulteert in een document dat toegevoegd kan worden aan het aanvraagdossier van de stedenbouwkundige vergunning. 
  • De quickscan is een hulpmiddel, inzetbaar vanaf de start en gedurende het volledige ontwerpproces van een project.

Integrale toegankelijkheid

Heel veel verschillende mensen gebruiken dagelijks onze leefomgeving. Dat doen ze bovendien in een veelheid van situaties en met verschillende mogelijkheden. Een toegankelijke omgeving kan iedereen vlot, gebruiksvriendelijk en veilig gebruiken. Zo wordt niemand uitgesloten.

Dit vormt het uitgangspunt van een nieuwe ontwerpbenadering: ontwerpen voor iedereen of Universal Design. Het is mooi, makkelijk, functioneel en toegankelijk. Het geldt voor gebouwen, openbare ruimten, vervoermiddelen en gebruiksvoorwerpen, maar ook voor minder tastbare dingen zoals communicatie, informatie en aanbod van diensten. Het gaat niet alleen om slim ontwerpen. Een doorgedreven aandacht en een zorgvuldig oog voor detail zijn ook noodzakelijk. Dat is belangrijk vanaf het ontwerp tot en met de uitvoering, van bij het beheer tot het gebruik. 

Toegankelijkheid vraagt ook om een samenspel van doordachte concepten, creatieve ontwerpers, een daadkrachtig beleid en een sterke betrokkenheid van gebruikers. Dat alles is nodig op alle niveaus en in alle sectoren.

Zeker in een snel vergrijzende samenleving moeten we meer dan ooit werk maken van integrale toegankelijkheid. In de toegankelijkheidsketen is elke schakel onmisbaar!