Het VIPA wil voor de gebouwen uit de zorgsector een instrument aanreiken waarmee:

  • de integrale duurzaamheid van een zorggebouw meetbaar wordt
  • duurzame oplossingen doorheen het ontwerpproces gestimuleerd kunnen worden.

Om zo’n instrument voor de gebouwen uit de zorgsector te ontwikkelen, vertrekt het VIPA van GRO, een instrument in 2017 ontwikkeld door het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid in het kader van de 'nearly zero energy buildings'-doelstelling van de Europese Commissie.

De ontwikkeling van het duurzaamheidsinstrument voor de zorg gebeurt in 3 fasen:

Fase 1: Herziening VIPA-criteria Duurzaamheid

In een eerste fase heeft het VIPA in 2021 zijn MB VIPA-criteria duurzaamheid geactualiseerd, grotendeels geënt op de criteria uit GRO. 

Wat houdt de actualisatie van het MB in?

  • Een selectie van criteria uit GRO zijn meegenomen in het MB
  • Een selectie van criteria uit het voorgaande MB (2010) werd aanvullend weerhouden of aangepast
  • Het principe van de verplichte en vrije criteria blijft behouden
  • Voor criteria die bij GRO horen, worden ook minimale prestatieniveaus vastgelegd
  • Er is een aparte set van criteria voor de ziekenhuizen en voor de andere sectoren

Tijdens fase 1 voert het VIPA een financieel onderzoek uit naar de impact op studie- en bouwkost. De voorlopersprojecten, krijgen een voorloperssubsidie (= 5.000 euro) om hun data m.b.t. studie- en bouwkost adequaat met ons te delen.

Fase 2: Addendum Zorg voor GRO

In een 2e fase ontwikkelde het VIPA, in samenwerking met de KULeuven, een addendum GRO ZORG, aangepast aan de specifieke vereisten van zorggebouwen en de verschillende bouwtypologieën.  De bedoeling is dat GRO en het bijhorende addendum ZORG het kader van de VIPA-criteria duurzaamheid volledig vervangen. De timing van deze overgang zal afgestemd worden op de inwerkingtreding van de intergewestelijke GRO (link).  

Voor de ontwikkeling van dit addendum liep bij het Departement Architectuur van de KULeuven tot het najaar van 2021 een onderzoeksproject 'Het ontwikkelen van een VIPA addendum voor GRO toepasbaar als duurzaamheidscriteria voor gesubsidieerde projecten in de zorgsector' . 

Het onderzoek bevat 3 stappen

  1. Nagaan of het bestaande instrument GRO alle duurzaamheidsaspecten/-criteria afdekt, die van belang zijn voor de zorgsector
  2. Het ambitieniveau per thema/criterium definiëren als subsidievereisten voor de zorgsector en hieraan gelinkt eventueel bestaande criteria in GRO verfijnen
  3. Ontwerprichtlijnen ontwikkelen als default-waarden voor bepaalde criteria afhankelijk van het type gebouw, type project, de sector, ….

Het onderzoekstraject voorzag een terugkoppeling met de zorg- en bouwsector.

U vindt hier het onderzoeksrapport 'Het ontwikkelen van een VIPA addendum voor GRO toepasbaar als duurzaamheidscriteria voor gesubsidieerde projecten in de zorgsector' .

Wilt u graag weten wat het onderzoeksteam concreet heeft voorgesteld? Kijk dan hieronder naar het voorstel van GRO ZORG addendum (*), dat uit 3 delen bestaat:

(*) Dit voorstel moet nog verder procedureel en juridisch vertaald worden, vooraleer het van kracht wordt.

Fase 3: GRO intergewestelijk

De Vlaamse Overheid, Service Public Wallonie en Leefmilieu Brussel gaan samen voor één duurzaamheidsinstrument binnen de bouwsector: de GRO intergewestelijk. Deze is voorzien voor 2023/2024.
Het VIPA maakt mee deze sprong.

Ga snel naar de GRO-tool-website voor handige tips m.b.t. implementatie van GRO binnen een kwalitatieve aanstelling van ontwerpteam en een bouwproces dat het verschil maakt.

Heeft u hierover nog bijkomende vragen?  Neem dan gerust contact op met bouwtechnischteam.vipa@vlaanderen.be