Inleiding

Het Departement Zorg vernieuwt de website www.rechtenverkenner.be (ter info, de oude versie die nu nog online staat, wordt niet meer bijgewerkt). Deze Rechtenverkenner 2.0 zal een gebruiksvriendelijke tool zijn die een actueel overzicht geeft van de sociale rechten op zowel federaal, Vlaams, provinciaal als lokaal niveau. 

De zoekfunctie op de website zal hulpverleners, maatschappelijk werkers, … uit het werkveld helpen om mensen bij te staan in het opnemen van voordelen. Zo kan de Rechtenverkenner bijdragen aan het verminderen van de non-take-up van deze sociale rechten en de onderbescherming van mensen tegengaan. Hierbij ligt de focus op het verkennen van ieders sociale rechten in Vlaanderen en Brussel.

De Rechtenverkenner zal gevoed worden door informatie uit de Interbestuurlijke en Lokale Producten- & Diensten Catalogus (IPDC en LPDC). De IPDC en LPDC verzamelen overheidsproducten en diensten van federaal, Vlaams, provinciaal en lokaal niveau. Het doel is dat alle lokale besturen hun lokale producten invoeren in de LPDC, zodat die informatie gebruikt kan worden door verschillende websites. De Rechtenverkenner zal een van die websites zijn.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de ontwikkeling van de www.rechtenverkenner.be. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld met updates over de ontwikkeling.

Stappenplan Rechtenverkenner 2.0

Tweede kwartaal - midden 2024 - De nieuwe Rechtenverkenner komt online

Op dit moment is er nog geen definitieve datum voor de lancering van de website Rechtenverkenner 2.0.

Er moeten voldoende lokale sociale rechten in de Rechtenverkenner zitten, vooraleer de website gelanceerd kan worden.

Maart-april 2024 - Informatiesessies vernieuwde Rechtenverkenner

Om de gebruikers correct te informeren over de mogelijkheden in het vernieuwde instrument, vinden er meerdere online informatiesessies door het Departement Zorg plaats. Informatie hierover volgt binnenkort.

Eerste kwartaal 2024 - Verdere ontwikkeling van de website www.rechtenverkenner.be

De nieuwe website wordt verder ontwikkeld. De feedback van de tweede testperiode wordt hierin meegenomen. 

December 2023 -  Tweede testfase van de pilootapplicatie door het werkveld

In de eerste testfase werden de testpersonen verzameld door een breed verspreide oproep naar het werkveld. Deze testfase in de maand mei 2023 heeft tot aanpassingen geleid aan het design en het gebruik van de pilootversie van de website.

In deze tweede testfase, waarbij er meer lokale rechten beschikbaar zullen zijn in de Rechtenverkenner, ligt de focus op het testen van de gemaakte aanpassingen, de extra functionaliteiten en de aanwezige lokale rechten.

De testpersonen komen uit de groep die samengesteld werd bij de oproep voor de eerste testfase.

Oktober 2023 - Communicatie en herkenbare elementen ontwikkelen

De Rechtenverkenner krijgt enkele herkenbare onderdelen, zoals een slogan en een grafisch element. Dit moet weergeven wat de Rechtenverkenner is en waar hij voor staat. Deze herkenbare elementen zullen vanaf dit ogenblik steeds meegenomen worden in communicatie.

September 2023 - Ontwikkeling van een praktische leidraad voor lokale besturen en OCMW's 

Omdat in deze periode steeds meer lokale besturen hun rechten toevoegen, wordt een praktische handleiding ontwikkeld die kan helpen om de werking van de Rechtenverkenner te begrijpen en duidelijke richtlijnen te geven voor de invoer van gegevens.

Najaar 2023 - Online basis opleidingssessies voor invoer in LPDC

 Agentschap Binnenlands Bestuur geeft opleidingssessies voor lokale besturen over het ingeven en beheren van eigen lokale producten en diensten. Rechtenverkenner wordt hierin opgenomen als een van de afnemers van producten en diensten uit de LPDC.

Inschrijven voor de online sessie van 6 of 23 oktober kan via deze link:

Vanaf juni 2023 - Federale, Vlaamse en lokale rechten toevoegen in IPDC/LPDC en Rechtenverkenner hiermee vullen.

Het technisch ontwikkelen van de applicatie en het vullen van Rechtenverkenner met informatie over sociale rechten, zijn trajecten die tegelijk lopen. Een lege Rechtenverkenner lanceren waarin geen informatie is opgenomen, is geen optie. Lokale besturen zijn daarom onmisbaar om dit project te doen slagen.

Schematisch voorgesteld zal de Rechtenverkenner als volgt worden gevuld: 

Juni 2023 – Onderzoeksrapport van de eerste testfase wordt opgesteld

Departement Zorg verwerkt de resultaten uit de eerste testfase, waarna de applicatie aangepast wordt.

Mei 2023 - Eerste testfase van de pilootversie door het werkveld

Het testpubliek bestaat uit twee groepen:

 • Een groep van testers die op eigen houtje de pilootapplicatie test en feedback doorgeeft aan het Departement Zorg.
 • Een groep van testers die geobserveerd wordt door medewerkers van het Departement Zorg. Dit observeren is om te bekijken waar en hoe de website geoptimaliseerd kan worden.

Alle feedback wordt verzameld, geanalyseerd en geëvalueerd. Waar nodig en mogelijk wordt de ontwikkeling bijgestuurd.  

Maart - april 2023 - Voorbereiden testen van pilootversie met oproep voor testers

De partners lanceren een oproep bij hun achterban, maatschappelijk werkers die ook in de praktijk met de Rechtenverkenner zullen werken. Zij worden gevraagd zich op te geven als ‘tester van de pilootversie van de Rechtenverkenner’.

We stellen het testpubliek samen uit een ruime en gevarieerde groep. Dit zijn vooral mensen die voeling hebben met de materie, die weten welke vragen burgers hebben en die zelf nood hebben aan een instrument voor rechtenverkenning om een antwoord te kunnen geven op die vragen van de burgers.

De respons van meer dan 200 personen uit het maatschappelijk middenveld, maar ook vanuit steden en gemeenten en de academische wereld toont aan dat men uitkijkt naar een nieuwe Rechtenverkenner.

In totaal zijn er meer dan 100 personen die in deze eerste periode testen. De andere respondenten worden gecontacteerd voor de tweede testfase in het najaar.

December 2022 – april 2023 - Inhoud van de Rechtenverkenner

Wat is een sociaal recht? Welke sociale rechten moeten er opgenomen worden in Rechtenverkenner? Wat moet er niet in opgenomen worden?

Het Departement Zorg werkt aan een kader dat zal vastleggen welke informatie er in Rechtenverkenner zal opgenomen worden. 

November 2022 – maart 2023 - Ontwikkeling pilootversie

Een pilootversie is een minimaal-werkende-versie van de Rechtenverkenner die grondig getest kan worden door het werkveld. Door feedback en reacties te verzamelen is er nog bijsturing mogelijk richting de finale versie van de website.

Augustus 2022 - Project opstart bij Departement Zorg

De beslissing van de Vlaamse Regering maakt duidelijk dat het Departement Zorg eigenaar is van de Rechtenverkenner. Het departement zal instaan voor centrale kwaliteitsbewaking van de informatie en inhoudelijke ontwikkeling van de de Rechtenverkenner. Digitaal Vlaanderen zal de technische projectleiding en ontwikkeling opnemen.

Het departement werkt in de projectorganisatie nauw samen met deze partners:

 • Agentschap Binnenlands Bestuur is een belangrijke schakel naar de lokale besturen en zet een traject op om lokale besturen gefaseerd hun lokale producten op te laten nemen in IPDC/LPDC.
 • Digitaal Vlaanderen heeft de technische projectleiding, ontwikkelt de applicatie en organiseert de infrastructuur waar de applicatie zal draaien.
 • Kenniscentrum Vlaamse Steden brengt expertise in en maakt de brug naar de Vlaamse centrumsteden. Het Kenniscentrum coördineert de werkgroep Rechtenverkenner die nog steeds actief betrokken wordt bij het ontwikkelingstraject.
 • VVSG brengt expertise in en maakt de brug naar alle Vlaamse lokale besturen. VVSG is lid van de werkgroep Rechtenverkenner van het Kenniscentrum.
 • SAM vzw is op veel terreinen actief die rechtstreeks verband houden met sociale grondrechten. SAM brengt inhoudelijke expertise in en zorgt ervoor dat de stem van het werkveld gehoord wordt bij het tot stand komen van de nieuwe Rechtenverkenner.
 • Lokaal Sociaal Beleid-beleidsmedewerkers brengen expertise in over sociale grondrechten en leggen de brug naar acties die lokale besturen en andere actoren ondernemen om alle inwoners van een gemeente toegang te geven tot de sociale grondrechten
 • Het Vlaams Platform Sterk Sociaal Werk versterkt de verbinding tussen sociale professionals en informeert deze sociaal werkers over de ontwikkeling van de nieuwe Rechtenverkenner.
 • De Link VZW is een organisatie van ervaringsdeskundigen, zodat deze hun kennis en ervaring kunnen inzetten voor het versterken van onder andere projecten zoals de nieuwe Rechtenverkenner. 

Juli 2022 - Goedkeuring Vlaamse Regering

Op voorstel van viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en in kader van het Plan Vlaamse Veerkracht, gaat de Vlaamse Regering op 15 juli 2022 akkoord met de ontwikkeling van een nieuwe Rechtenverkenner.

“Het instrument Rechtenverkenner bestaat sinds 2006 met als doelstelling onderbescherming tegen te gaan door op een laagdrempelige manier kwalitatieve informatie aan te bieden over sociale rechten. (Onderbescherming is iedere situatie waarin personen zich bevinden die niet al hun sociale grondrechten realiseren.) Sinds 2006 heeft de website weinig technische of functionele veranderingen ondergaan. Uit een business case traject van 2020, vertrekkende van de behoeften van de verschillende stakeholders maar met aandacht voor de technische en financiële haalbaarheid van de toepassing, blijkt dat een vernieuwde rechtenverkenner tal van initiatieven zou ondersteunen die in het regeerakkoord en in de beleidsnota zijn opgenomen (gezinscoaches, regierol lokale besturen, vermaatschappelijking van de zorg, hervorming eerstelijnszorg, geïntegreerd breed onthaal). In dit kader keurt de Vlaamse Regering nu de projectaanpak Rechtenverkenner 2.0 goed. Hiervoor wordt 1 miljoen euro voorzien vanuit de relanceprovisie.”

2020 – heden - Werkgroep Rechtenverkenner van het Kenniscentrum Vlaamse Steden

Het Kenniscentrum ging in 2019-2020 op zoek naar een manier om de toegang tot én de kennis over het grote aanbod aan sociale rechten te vereenvoudigen. De werkgroep Rechtenverkenner wordt opgestart en door de grote parallellen met de business case van het departement, worden ook de Vlaamse overheid en VVSG in deze werkgroep opgenomen. Sindsdien werkt deze werkgroep zeer actief en concreet aan een voorbereidings- en opvolgingstraject voor de Rechtenverkenner. Via thuisopdrachten hebben de steden hun lokale rechten in kaart gebracht, is er nagedacht over manieren om ‘voorwaarden’ op een gestructureerde manier bij te houden en werden schermen voor de website opgemaakt.

2019 – 2020 - Business Case Rechtenverkenner

In opdracht van het Departement Zorg (vroeger: Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) maakt Digitaal Vlaanderen een business case op met als doel: een duidelijk beeld creëren over de scope en doelstellingen van de Rechtenverkenner, de behoeften van stakeholders, en de financiële en technische haalbaarheid van een vernieuwing van deze tool.

Aan de hand van diepte-interviews, werkgroepen en onderzoek worden de resultaten van de analyse van de huidige situatie gepresenteerd. Hierbij komen volgende belangrijke principes en krachtlijnen voor de toekomst naar voor:

 • Het werkveld heeft behoefte aan een vernieuwde Rechtenverkenner.
 • Belangrijke beleidscontext: LSB en GBO.
 • Rechtenverkenning, geen rechtentoekenning, door kwalitatieve en actuele informatie aan te bieden over sociale rechten.
 • Doel: onderbescherming tegengaan en non-take-up verminderen.
 • Interbestuurlijke scope.
 • Intermediairs als primaire doelgroep, niet de burger.
 • We kiezen ervoor om geen persoonlijk profiel van de burger die rechtenverkenning vraagt aan te maken. We kiezen er wel voor om met een minimum aantal gerichte vragen (vragenwizard) een selectie van rechten te presenteren aan de intermediair. 
 • Kwalitatieve informatie is cruciaal: daarom gebruiken we zoveel mogelijk bestaande inhoudelijke bronnen.
 • Decentraal beheer voor rechten van lokale besturen.

2019 – 2024 - Beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

In de beleidsnota wordt een verwijzing naar het ontwikkelen van de Rechtenverkenner opgenomen.

Februari 2018 - Decreet Lokaal Sociaal Beleid 

Het lokaal sociaal beleid omvat de acties die lokale besturen en andere actoren ondernemen om alle inwoners van een gemeente toegang te geven tot de sociale grondrechten. Het gaat onder meer om het recht op sociale bijstand, arbeid, goede huisvesting en onderwijs. Naar aanleiding hiervan werd het nieuw decreet ‘lokaal sociaal beleid’ in 2018 goedgekeurd.

In het kader van lokaal sociaal beleid heeft de Vlaamse Regering de volgende beleidsprioriteiten bepaald:

 • Lokale besturen nemen de regierol op het vlak van lokaal sociaal beleid op.
 • Lokale besturen nemen maatregelen die de vermaatschappelijking van de lokale sociale hulp- en dienstverlening stimuleren.
 • Lokale besturen realiseren de functies en de werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal (GBO). GBO is een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW) met als doel om toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening te realiseren en onderbescherming tegen te gaan

December 2010 - Decreet Rechtenverkenner

2006 - Rechtenverkenner 1.0

De website www.rechtenverkenner.be wordt in 2006 gelanceerd. De website toont een online overzicht van de sociale rechten met onder andere voordelen en tegemoetkomingen op het vlak van onderwijs, arbeid, inkomen, welzijn, cultuur… gericht op de meest kwetsbare doelgroepen binnen de samenleving. De website brengt maatregelen op zowel federaal, Vlaams, als provinciaal en gemeentelijk niveau samen.