Wat?

Het Sociaal Investeringsfonds verleent, via Erkende Financiers aan wie jaarlijks trekkingsrechten worden toegekend, voordelige leningen aan bedrijven uit de sociale economie, waarbij werkgelegenheid en democratische besluitvorming voorrang krijgen op de vergoeding van de aandeelhouders. De bedrijven moeten goederen produceren en diensten leveren waarvoor bestaande en toekomstige klanten en behoeften bestaan, waarbij wordt gestreefd naar continuïteit en rentabiliteit, en maximale efficiëntie bij de inzet van de middelen.

Modaliteiten:

 • Wie?
  • Ondernemingen en organisaties die zich bij het uitvoeren van hun maatschappelijke doelstellingen laten leiden door beginselen van de sociale economie
 • Welke investeringen?
  • materiële, immateriële en financiële investeringen, met inbegrip van het bedrijfskapitaal
 • Bedrag:
  • maximum 350.000 euro, maar mogelijkheid om daarboven te gaan indien toestemming gegeven wordt door het strategisch comité van SIFO en mits hiertoe een gemotiveerd verzoek wordt gedaan
 • Looptijd:
  • max. 10 jaar
 • Kostprijs:
  • Helft van de vergoeding die de Erkende Financier ontvangt voor de solidaire cofinanciering

Contact:

Volgende sectoren komen in aanmerking voor deze financieringsvorm

Centra algemeen welzijnswerk  
Jongerenwelzijn  
Kinderdagverblijven x
Beschut wonen, wijkgezondheidscentrum, centra geestelijke gezondheidszorg  
Personen met een handicap (meerderjarigen) x
Thuiszorg: lokale dienstencentra en dagverzorgingscentra  
Woonzorgcentra  
Ziekenhuizen  

Verantwoording

In de thuiszorg zijn er bepaalde “stand-alone” lokale dienstencentra en dagverzorgingscentra die producten en diensten aanbieden. In dat geval moet er scherper toegegezien worden op de rendabiliteitsvereiste.

Personen met handicap: nuanceren, gezien enkel persoonsvolgende financiering voor meerderjarigen marktactiviteiten oplevert. Minderjarigen voorlopig niet, maar die kunnen een beroep doen op de VIPA-waarborg.