De meeste besluiten voor brandveiligheid voorzien ook een procedure voor afwijking. Dit betekent dat men een gemotiveerde aanvraag tot afwijking voor een bepaalde brandveiligheidsnormen kan indienen. Als algemeen principe voor een afwijking wordt de garantie van een minstens gelijkwaardig veiligheidsniveau via alternatieve maatregelen gehanteerd. De procedure voor de afwijking kan variëren naargelang het toepasselijke brandveiligheidsbesluit.

Federale basisnormen

Een afwijkingsaanvraag op de federale basisnormen, zoals bepaald in het Koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, moet rechtstreeks bij de commissie voor afwijking van de FOD Binnenlandse Zaken aangevraagd worden.

Specifieke brandveiligheidsnormen

Algemene en psychiatrische ziekenhuizen

De geldende brandveiligheidsvoorschriften voor ziekenhuizen worden vastgelegd in Koninklijk Besluit van 6 november 1979 tot vaststelling van de normen inzake beveiliging tegen brand en paniek waaraan ziekenhuizen moeten voldoen. De bevoegdheid voor deze voorschriften situeert zich op federaal niveau.

De afwijkingen betreffende de regelgeving voor brandveiligheid voor ziekenhuizen worden evenwel door de Vlaamse minister van Volksgezondheid verleend op basis van een advies van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene directie Veiligheid en Preventie, Directie Brandpreventie.

Hoe werkt dit?

De voorziening dient een aanvraag tot afwijking in bij de technische commissie brandveiligheid WVG. De technische commissie heeft in deze materie een coördinerende rol. Zij stuurt de aanvragen tot afwijking voor advies aan de federale overheid. Zowel de aanvrager als het agentschap Zorg en Gezondheid krijgen een bevestiging van de ontvangst en van de adviesvraag aan de federale overheid.

Op basis van het advies van de federale overheid neemt de Vlaamse overheid een beslissing. De commissie bezorgt deze beslissing schriftelijk aan de aanvrager.

Samenstelling afwijkingsaanvraag

Het dossier van de afwijkingsaanvraag bestaat minstens uit de volgende stukken:

 • het gemotiveerd schrijven van de aanvrager waarin wordt verduidelijkt waarom en voor welke artikels afwijking wordt gevraagd en waarin ook een alternatief voorstel wordt aangegeven dat een gelijkwaardig veiligheidsniveau kan garanderen
 • overzichtsplannen van het betreffende gebouw eventueel aangevuld met foto’s
 • een kopie van het brandpreventieadvies of –verslag waarin het tekort wordt vermeld
 • een beschrijving van het gebouw  

Woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, dagverzorgingscentra, groepen van assistentiewoningen, lokale dienstencentra en centra voor herstelverblijf

De Vlaamse minister bevoegd voor de bijstand aan personen, kan op verzoek van de voorziening een afwijking toestaan op de normen zoals bepaald in het besluit van 9 december 2011 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen moeten voldoen om erkend te worden.

Hoe werkt dit ?

Op gemotiveerde aanvraag van de beheersinstantie kan de leidend ambtenaar van het VIPA voor sommige brandveiligheidsnormen een afwijking toestaan.

De beheersinstantie dient de afwijkingsaanvraag in bij het secretariaat van de technische commissie brandveiligheid, bij voorkeur op elektronische wijze. Ze vermeldt daarbij duidelijk op welke normen de aanvraag betrekking heeft.  Deze aanvraag bevat minstens:

 1. een ingevuld aanvraagformulier. Het VIPA stelt het model van het aanvraagformulier ter beschikking op zijn website;
 2. een motivatie voor de aanvraag van afwijking en een voorstel met de alternatieve maatregelen die een gelijkwaardig veiligheidsniveau kunnen garanderen;
 3. een beschrijving van het gebouw, aangevuld met overzichtsplannen;
 4. als de aanvraag betrekking heeft op een bestaande constructie: een brandpreventieverslag van de hulpverleningszone, in voorkomend geval aangevuld met het attest van de burgemeester, het stappenplan van de beheersinstantie en het advies van de hulpverleningszone over dat stappenplan;
 5. als de aanvraag betrekking heeft op een op te richten gebouw: een advies van de hulpverleningszone.

Binnen vijftien dagen na de ontvangst van de aanvraag van afwijking bezorgt het secretariaat van de technische commissie voor de brandveiligheid een bewijs van ontvangst aan de aanvrager, met de vermelding of de aanvraag al dan niet ontvankelijk is, en in voorkomend geval met de vermelding van de datum van ontvankelijkheid. De leidend ambtenaar beslist over de ontvankelijkheid. De ontvankelijkheid houdt in dat de aanvraag voldoet aan de formele vereisten,. De datum van ontvankelijkheid is de datum van de ontvangst van de ontvankelijke aanvraag.

Het secretariaat van de technische commissie voor de brandveiligheid bezorgt de beslissing van de leidend ambtenaar, samen met het advies van de technische commissie voor de brandveiligheid, aan de beheersinstantie van de voorziening en aan het agentschap, uiterlijk zes maanden na de datum van ontvankelijkheid van de aanvraag van afwijking.

U kan dit dossier per post of elektronisch sturen naar:

Technische Commissie Brandveiligheid WVG
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35 bus 34
1030 BRUSSEL
T 02 553 32 41 
F 02 553 34 80
E-mail: TCB_wvg@vlaanderen.be

Voorzieningen voor kinderopvang

Het onderstaande besluit van de Vlaamse Regering voorziet de mogelijkheid tot afwijkingsaanvraag:

Hoe werkt dit?

De voorziening dient een aanvraag tot afwijking in bij de technische commissie brandveiligheid WVG. De technische commissie bezorgt de aanvrager een bevestiging van ontvangst en brengt ook het agentschap Kind en Gezin hiervan op de hoogte. Als het dossier ontvankelijk is, deelt de technische commissie ook de datum mee waarop zij de aanvraag behandelt. De technische commissie legt haar advies voor aan de administrateur-generaal van het agentschap Kind en Gezin. Dit agentschap deelt de beslissing schriftelijk mee aan de aanvrager.

Samenstelling afwijkingsaanvraag

Het dossier van de afwijkingsaanvraag bestaat minstens uit de volgende stukken:

 • het ingevulde typeformulier voor de afwijkingsaanvraag brandveiligheidsnormen gezinnen met kinderen;
 • het gemotiveerd schrijven van de aanvrager waarin wordt verduidelijkt waarom en voor welke artikels afwijking wordt gevraagd en waarin ook wordt een alternatief voorstel wordt aangegeven dat een gelijkwaardig veiligheids-niveau kan garanderen;
 • overzichtsplannen van het betreffende gebouw eventueel aangevuld met foto’s;
 • een kopie van het brandpreventieadvies of –verslag waarin het tekort wordt vermeld;
 • een beschrijving van het gebouw

Contact

U stuurt het dossier naar:

Technische Commissie Brandveiligheid WVG
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35 bus 34
1030 BRUSSEL
T 02 553 32 41 
F 02 553 34 80
E-mail: tcb.vip@vlaanderen.be

Voor meer informatie: ir. Ann Beusen (ann.beusen@vlaanderen.be - 02 553 75 10)