Wat?

De Winwinlening is een achtergestelde lening verstrekt door een particulier.

Modaliteiten

 • Wie?
  • KMO’s met een economische activiteit, maar ook vzw’s met een economische activiteit (en die voldoen aan de beperkingen van de KMO) komen ook in aanmerking
 • Welke investeringen?
  • alle aanwendingen in het kader van beroepsactiviteiten
 • Bedrag:
  • max. 300.000 euro kan ontleend worden
  • elke particulier kan maximaal 75.000 euro uitlenen
 • Looptijd:
  • variabele looptijd tussen 5 en 10 jaar, maar vervroegde terugbetaling van het volledig resterend saldo kan voorzien worden in de akte
 • Aflossingsmodaliteiten:
  • verschillende aflossingsmogelijkheden bovenop de eenmalige aflossing 
 • Fiscaal voordeel voor particulier:
  • belastingskrediet van 2,5% op openstaand kapitaal
  • belastingskrediet van 40% van het verschuldigde kapitaal in geval van faillissement of één van de andere gevallen voorzien in het Winwinleningdecreet (kennelijk onvermogen, vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de kredietnemer)
 • Kostprijs:
  • vaste intrestvoet voor de volledige looptijd
  • de maximumintrestvoet voor nieuwe contracten wordt elk jaar bepaald, de minimumintrestvoet mag niet lager zijn dan de helft van de maximum intrestvoet
  • intrestvoet voor leningcontracten startend in 2022: minimum 0,75%, maximum 1,50% waarop nog roerende voorheffing moet ingehouden worden. Dit wordt jaarlijks aangepast, voor de meest actuele info zie de website van PMV.

Contact

E-mail: winwinlening@pmv.eu
Tel.: 02 229 52 77
Website: PMV-winwinlening

Voor een match tussen aanvrager financiering en financierder: www.winwinner.be, www.lookandfin.com, www.ecconova.com

Veel voorkomende vragen:

Kan vervroegde aflossing?

Dat kan inderdaad: volgens decreet, artikel 4, §1, 2e lid kan vervroegde terugbetaling worden voorzien.

In welke mate kan een cumulatie met PMV Cofinanciering, Startlening+?

Die cumulatie is onbeperkt en de Winwinlening komt zelfs in aanmerking als eigen inbreng voor de Cofinanciering en Startlening+ van PMV/z.

Volgende sectoren komen in aanmerking voor deze financieringsvorm

Centra algemeen welzijnswerk  
Jongerenwelzijn  
Kinderdagverblijven x
Beschut wonen, wijkgezondheidscentrum, centra geestelijke gezondheidszorg  
Personen met een handicap x
Thuiszorg: lokale dienstencentra en dagverzorgingscentra  
Woonzorgcentra  
Ziekenhuizen