Wat?

De Winwinlening is een achtergestelde lening verstrekt door een particulier.

Modaliteiten:

 • Wie?
  • KMO’s met een economische activiteit, maar ook vzw’s met een economische activiteit (en die voldoen aan de beperkingen van de KMO) komen ook in aanmerking
 • Welke investeringen?
  • alle aanwendingen in het kader van beroepsactiviteiten
 • Bedrag:
  • max. 200.000 euro kan ontleend worden
  • elke particulier kan maximaal 50.000 euro uitlenen
 • Looptijd:
  • vaste looptijd 8 jaar, maar vervroegde terugbetaling van het volledig resterend saldokan voorzien worden in de akte
 • Aflossingsmodaliteiten:
  • verschillende aflossingsmogelijkheden bovenop de eenmalige aflossing na 8 jaar
 • Fiscaal voordeel voor particulier:
  • belastingskrediet van 2,5% op openstaand kapitaal
  • belastingskrediet van 30% van het verschuldigde kapitaal in geval van faillissement of één van de andere gevallen voorzien in het Winwinleningdecreet (kennelijk onvermogen, vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de kredietnemer)
 • Kostprijs:
  • vaste intrestvoet voor de volledige looptijd
  • de maximumintrestvoet voor nieuwe contracten wordt elk jaar bepaald, de minimumintrestvoet mag niet lager zijn dan de helft van de maximum intrestvoet
  • intrestvoet voor leningcontracten startend in 2017: minimum 1%, maximum 2% waarop nog roerende voorheffing (nu 30 %) moet ingehouden worden

Contact:

E-mail: winwinlening@pmv.eu
Tel.: 02 229 52 77
Website: PMV-winwinlening

Veel voorkomende vragen:

Kan vervroegde aflossing?

Dat kan inderdaad: volgens decreet, artikel 4, §1, 2e lid kan vervroegde terugbetaling worden voorzien.

Voor iemand die op 5 jaar wil ontlenen, volstaat het dan een clausule van vervroegde terugbetaling na 5 jaar te voorzien in het contract? Het belastingsvoordeel wordt dan ook beperkt tot 5 jaar, maar geldt nog steeds het belastingkrediet van 30% in geval van faillissement?

De facto kan de looptijd tussen 1 dag en 8 jaar schommelen indien bij de aanvraag via de website van PMV de mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling wordt aangevinkt. Een bijkomende clausule betreffende een andere termijn dan 8 jaar gaat in tegen de vaste looptijd van 8 jaar en kan dus niet aanvaard worden. Er kan ook enkel een keuze gemaakt worden uit de 9 verschillende aflossingstabellen op 8 jaar.

Het belastingkrediet van 30 % op de verloren gegane hoofdsom is alleen mogelijk indien de vervroegde terugbetaling nog niet is uitgevoerd. De controle op de toekenning van het belastingkrediet behoort tot de bevoegdheid van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit.

Kan na 8 jaar opnieuw een win-winlening (bij dezelfde kredietgever) worden aangegaan? Of kan elke uitlener maar 1x een contract voorleggen voor het belastingsvoordeel?

Het aantal contracten per kredietgever is onbeperkt maar het jaarlijks belastingkrediet van 2,5 % kan niet berekend worden op een bedrag dat 50.000 euro overschrijdt.

In welke mate kan een cumulatie met PMV Cofinanciering, Startlening+?

Die cumulatie is onbeperkt en de Winwinlening komt zelfs in aanmerking als eigen inbreng voor de PMV-cofinanciering en Startlening+.

Volgende sectoren komen in aanmerking voor deze financieringsvorm

Centra algemeen welzijnswerk  
Jongerenwelzijn  
Kinderdagverblijven x
Beschut wonen, wijkgezondheidscentrum, centra geestelijke gezondheidszorg  
Personen met een handicap x
Thuiszorg: lokale dienstencentra en dagverzorgingscentra  
Woonzorgcentra x
Ziekenhuizen x