Kan ik inspectieverslagen opvragen?

In het kader van openbaarheid van bestuur is Zorginspectie verplicht om inspectieverslagen ter beschikking te stellen aan iedereen die daarom vraagt. Dit is ook “passieve openbaarheid”.

Wilt u een inspectieverslag inkijken, dan moet u uw vraag schriftelijk overmaken aan Zorginspectie:

U moet niet motiveren waarom u een bepaald inspectieverslag wil ontvangen.

Kan ik alle inspectieverslagen opvragen?

Voor bepaalde inspectieverslagen wordt een uitzondering gemaakt. In dat geval krijgt u geen of slechts gedeeltelijke inzage.

Zorginspectie kan dus bijvoorbeeld een aanvraag afwijzen of slechts gedeeltelijk vrijgeven:

  • wanneer die onredelijk is;
  • wanneer het om documenten gaat die niet af of onvolledig zijn;
  • wanneer openbaarheid de bescherming van de persoonlijke levenssfeer schendt;
  • als het belang van de inzage niet opweegt tegen de bescherming van de commerciële en economische belangen van de overheid of de betrokken organisatie.

Vind ik verslagen op de website?

De meest recente verslagen van de algemene ziekenhuizen publiceren we zelf op onze website. Dit is “actieve openbaarheid”. Er zijn

Zorginspectie vult de website regelmatig aan met nieuwe verslagen.

Het is mogelijk dat een inspectieverslag van een bepaald ziekenhuis dus nog niet online terug te vinden is. U kunt oudere inspectieverslagen steeds opvragen via openbaarheid@zorginspectie.be.

Naast inspectieverslagen worden ook resultaten van verschillende kwaliteitsmetingen in ziekenhuizen gepubliceerd, op de website www.zorgkwaliteit.be. Het gaat bijvoorbeeld om cijfers over borstkanker en de ervaringen van patiënten in het ziekenhuis. De metingen gebeuren in samenwerking met onder meer de Vlaamse overheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, het Vlaams Patiëntenplatform en de koepel Zorgnet-ICURO.