Kan ik inspectieverslagen opvragen?

In het kader van openbaarheid van bestuur is Zorginspectie verplicht om inspectieverslagen ter beschikking te stellen aan iedereen die daarom vraagt. Dit is ook “passieve openbaarheid”.

Wilt u een inspectieverslag inkijken, dan moet u uw vraag schriftelijk overmaken aan Zorginspectie:

U moet niet motiveren waarom u een bepaald inspectieverslag wil ontvangen. Wel moet u in uw mail of brief uw naam en postadres vermelden.

Kan ik alle inspectieverslagen opvragen?

Voor bepaalde inspectieverslagen wordt een uitzondering gemaakt. In dat geval krijgt u geen of slechts gedeeltelijke inzage.

Zorginspectie kan inzage afwijzen of een verslag slechts gedeeltelijk vrijgeven:

  • wanneer de aanvraag onredelijk is;
  • wanneer het om documenten gaat die niet af of onvolledig zijn;
  • wanneer openbaarheid de bescherming van de persoonlijke levenssfeer schendt;
  • als het belang van de inzage niet opweegt tegen de bescherming van de commerciële en economische belangen van de overheid of de betrokken organisatie.

Vind ik verslagen op de website?

Sommige verslagen publiceren we zelf op onze website. Dit is “actieve openbaarheid”.

Geestelijke gezondheidszorg

Jeugdhulp

Ziekenhuizen

Andere verslagen (bv. van inspecties naar aanleiding van een klacht, van voor 2015 over algemene ziekenhuizen, over psychiatrische ziekenhuizen) kunt u steeds opvragen via een online invulformulier.

Naast inspectieverslagen worden ook resultaten van verschillende kwaliteitsmetingen in ziekenhuizen gepubliceerd, op de website www.zorgkwaliteit.be. Het gaat bijvoorbeeld om cijfers over borstkanker en de ervaringen van patiënten in het ziekenhuis. De metingen gebeuren in samenwerking met onder meer de Vlaamse overheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, het Vlaams Patiëntenplatform en de koepel Zorgnet-ICURO.