In december 2016 startte Zorginspectie met een inspectieronde rond vrijheidsbeperkende maatregelen. Deze inspecties zijn gericht op de doelgroep van minderjarigen in psychiatrische afdelingen.

Alle afdelingen voor kinderpsychiatrie worden bezocht, zowel in algemene als psychiatrische ziekenhuizen, inclusief de afdelingen voor forensische kinderpsychiatrie, waar kinderen en jongeren worden opgenomen die vanuit een complexe psychiatrische problematiek grensoverschrijdend of delictgedrag vertonen.

In de afdelingen voor forensische kinderpsychiatrie die als federale pilootproject zijn opgericht, worden niet de specifieke voorwaarden waaraan deze pilootprojecten moeten voldoen, geïnspecteerd, maar is de invalshoek de kwaliteit van zorg op deze afdelingen met betrekking tot de toegepaste vrijheidsbeperkende maatregelen.

Focus van Zorginspectie

Zorginspectie is niet enkel geïnteresseerd in de uitvoeringspraktijk van vrijheidsberovende en vrijheidsbeperkende maatregelen, maar ook in het preventief beleid en het verbeterbeleid dat gevoerd wordt. De inspectievaststellingen zijn niet enkel gebaseerd op gesprekken met medewerkers, maar ook op inzage in procedures en in dossiers, op inzage van cijfergegevens en vergaderverslagen en op gesprekken met patiënten. 

Werkwijze

Zorginspectie deed een heel gerichte en concrete toets van de geleverde zorg. Dat gebeurde via een maximaal gestandaardiseerd inspectie-instrument, gebaseerd op (inter)nationale richtlijnen, vaste uitgangspunten en definities.

Onaangekondigde inspecties

De inspecties ter plaatse gebeurden onaangekondigd. De inspectieverslagen geven dus een momentopname weer. Ze geven een beeld van de toestand op de dag van de inspectie. Dat maakt dat sommige vaststellingen in het inspectieverslag misschien niet steeds of niet meer van toepassing zijn.

Geen uitspraken over individuele zorgverleners of over medisch handelen

Zorginspectie is niet bevoegd voor de evaluatie van het individuele handelen van zorgverleners, noch voor de evaluatie van het medisch handelen: daarover vindt u dan ook geen uitspraken terug in de inspectieverslagen.

Verbeterinstrument

Een inspectieverslag is in eerste instantie een verbeterinstrument voor een ziekenhuis. Na de detailinfo per onderwerp is op het einde van de verslagen een overzicht terug te vinden van de sterke punten en de verbeterpunten. Het is de bedoeling dat het ziekenhuis na de inspecties concreet aan de slag gaat met de vaststellingen uit de inspectieverslagen.

Na de inspectie

Het ziekenhuis ontving het voorlopig inspectieverslag en kon erop reageren alvorens het verslag definitief werd. Deze reactie publiceert Zorginspectie niet op haar website. Op de individuele ziekenhuiswebsites kunt u terugvinden wat de ziekenhuizen zelf verder willen meedelen rond de inspecties (zoals reacties, voortgang van verbeteracties of plannen van aanpak). Zorginspectie voorziet telkens een link naar de ziekenhuiswebsite in kwestie.

Zorg en Gezondheid ontvangt de definitieve inspectieverslagen.

Waarom geen eindscore

Zorginspectie kende geen eindscores toe aan de ziekenhuizen. De zorgkwaliteit is namelijk niet in één cijfer te vatten.

Kwaliteitsmetingen

Op www.zorgkwaliteit.be kunt u terecht voor de resultaten van verschillende kwaliteitsmetingen in ziekenhuizen. Het gaat bijvoorbeeld om cijfers over borstkanker en de ervaringen van patiënten in het ziekenhuis. De metingen gebeuren in samenwerking met onder meer de Vlaamse overheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, het Vlaams Patiëntenplatform en de koepel Zorgnet-ICURO.