Diensten voor pleegzorg organiseren de plaatsing van jongeren in pleeggezinnen. Pleegzorgers vangen in hun gezin kinderen of volwassenen op die door een ernstig probleem niet in het eigen gezin of zelfstandig kunnen wonen. De opvangperiode varieert van kort tot meerdere jaren.

Een goede begeleiding van het pleeggezin is cruciaal. Dat is de verantwoordelijkheid van de diensten voor pleegzorg. Die zorgen voor de begeleiding en de vergoeding van het pleeggezin.

Wat inspecteren we?

Zorginspectie focust op wat de kwaliteit van de geboden zorg het meest beïnvloedt en baseert zich hiervoor op regelgeving, referentiekaders, eisenkaders, kwaliteitseisen… waaraan de organisatie zich moet houden.

U vindt hierover meer informatie op de website van het Agentschap Jongerenwelzijn.

Hoe inspecteren we?

Zorginspectie inspecteert de diensten voor pleegzorg bij een aanpassing van de vergunning.

Daarnaast gebeuren ook:

 • opvolgingsinspecties waarbij Zorginspectie de algemene werking of specifieke aspecten nakijkt;
 • thematische inspecties waarbij gericht geïnspecteerd wordt, bv. inspecties over de implementatie van het decreet rechtspositie minderjarigen.

Zorginspectie voert ook inspecties uit om klachten te onderzoeken.

De concrete aanpak en de duur van de inspectie worden bepaald door het thema of de reden van inspectie maar wordt steeds gekenmerkt door eenzelfde rode draad:

 • Elke inspectie is een momentopname. De vaststellingen zijn gebaseerd op wat er tijdens de inspectie vastgesteld wordt. Dit kan via:
  • bevraging van medewerkers en verantwoordelijken;
  • inzage in documenten;
  • inspecteren van de lokalen die gebruikt worden door de organisatie.
 • De inspecteur bespreekt zijn vaststellingen, zowel positieve als negatieve, steeds met zijn gesprekspartner(s) en geeft hen daarbij de kans om vaststellingen toe te lichten, te nuanceren of verder uit te leggen.  
 • Een inspectie gebeurt altijd aan de hand van een gestandaardiseerd inspectie-instrument. De inspecteur kan zo beoordelen of de organisatie aan de regelgeving en kwaliteitseisen voldoet. Informatie wordt op een gestructureerde en afgestemde manier verzameld tijdens het inspectiebezoek.

Praktijkinspecties 2017-2018

Bij de voorbije inspectierondes lag de nadruk op organisatorische aspecten zoals de fusie en op voorwaardenscheppende elementen zoals het kwaliteitskader. Nu focust Zorginspectie op de hulpverlening in de praktijk.

Vanaf december 2017 werden er inspecties in alle teams van de diensten voor pleegzorg uitgevoerd, met als doel een beter zicht te krijgen op de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening aan de gebruiker, onafhankelijk van de doelgroep of de regio. Deze inspecties werden verder gezet in 2018. De diensten werden via mail geïnformeerd over deze inspecties en ontvingen een modelverslag.

Wat leest u in het verslag?

De bevindingen van ieder inspectiebezoek staan in een inspectieverslag. Het doel van dit verslag is:

 • het weergeven van de vaststellingen en het oordeel of de organisatie voldoet aan de geïnspecteerde regelgeving;
 • via dit verslag de organisatie schriftelijk op de hoogte brengen van de vaststellingen en het oordeel;
 • rapporteren aan het Agentschap Jongerenwelzijn;
 • informeren van andere betrokken lezers, o.a. burgers die verslagen in het kader van de openbaarheidswetgeving willen raadplegen.

Zorginspectie moedigt de organisaties aan om met gebruikers open te communiceren over de vaststellingen.

Voor alle vragen over de inspecties in de diensten pleegzorg kan u contact opnemen met contact.zorginspectie@vlaanderen.be.

Wat na inspectie?

Na het inspectiebezoek ontvangt de organisatie het ontwerpverslag met de vaststellingen. Een inspectieverslag van Zorginspectie wordt pas definitief nadat de geïnspecteerde organisatie de kans gekregen heeft om te reageren op onjuistheden in het inspectieverslag. Op deze manier wil Zorginspectie ook de kwaliteit van de eigen verslaggeving opvolgen en verbeteren.

Het definitieve verslag en de (eventuele) reactie worden bezorgd aan het Agentschap Jongerenwelzijn. Dit agentschap staat in voor de verdere opvolging van de vaststellingen uit het inspectieverslag en beslist wat er op basis van onder andere de vaststellingen van Zorginspectie en het eigen dossier met de vergunning gebeurt.

Overzichtsrapporten

Naast het opmaken van de individuele inspectieverslagen, kan Zorginspectie haar kennis en terreinexpertise ook inzetten voor beleidsondersteuning om een beeld te schetsen van een sector. Dit gebeurt meestal in de vorm van een beleidsrapport.

Tussen 1 juni en 1 augustus 2016 heeft Zorginspectie bij de Diensten voor Pleegzorg een stand van zaken opgemaakt over de eerste zelfevaluatie van de afgesproken thema’s. In een tweede luik was er aandacht voor het beleid over seksueel grensoverschrijdend gedrag en de toepassing ervan in de praktijk. De resultaten zijn gebundeld in een rapport voorgesteld op de kwaliteitsdag van 21 oktober 2016 van het Vlaams Agentschap voor Jongerenwelzijn.