Hieronder vindt u een overzicht van de regelgeving die enkel voor die specifieke sector van toepassing is. 
 

Legende

  • BVR = besluit Vlaamse Regering
ALGEMEEN WELZIJNSWERK    
BVR Algemeen welzijnswerk - bouwtechnische en bouwfysische normen voor autonome centra en centra voor tele-onthaal Gecoördineerde tekst Info
JEUGDHULP    
BVR Jeugdhulp - bouwtechnische en bouwfysische normen voor vergunde diensten pleegzorg, onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra in een modulair kader, diensten herstelgerichte en constructieve afhandeling, diensten crisishulp aan huis, centra voor integrale gezinszorg en organisaties bijzondere jeugdzorg Gecoördineerde tekst Info
GEZINNEN MET KINDEREN    
BVR Gezinnen met kinderen - bouwtechnische en bouwfysische normen voor centra voor kinderzorg, crèches en vertrouwenscentra voor kindermishandeling Gecoördineerde tekst Info
WOONZORG    
BVR Woonzorg - bouwtechnische en bouwfysische normen klassieke procedure voor lokale dienstencentra, centra voor dagopvang, centra voor dagverzorging, centra voor kortverblijf type 2 en type 3 Gecoördineerde tekst Info
BVR Infrastructuurforfait woonzorgcentra en centra voor kortverblijf - concrete voorwaarden m.b.t. infrastructuurforfait voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf type 1 Gecoördineerde tekst Info
PERSONEN MET EEN HANDICAP    
BVR Personen met een handicap - bouwtechnische en bouwfysische normen klassieke procedure voor diensten voor zelfstandig wonen, internaten voor minderjarigen, multifunctionele centra, revalidatiecentra, semi-internaten, units voor gedetineerden, units voor observatie-, diagnose en behandeling en vergunde zorgaanbieders Gecoördineerde tekst Info
BVR Infrastructuurforfait personen met een handicap - concretere voorwaarden m.b.t. infrastructuurforfait voor woon- en dagondersteuning Gecoördineerde tekst Info
MB Infrastructuurforfait personen met een handicap - specifieke regels m.b.t. het BVR infrastructuurforfait personen met een handicap Gecoördineerde tekst Info
PREVENTIEVE EN AMBULANTE GEZONDHEIDSZORG    
BVR Preventieve en ambulante gezondheidszorg - bouwtechnische en bouwfysische normen voor centra geestelijke gezondheidszorg, consultatiebureaus voor respiratoire aandoeningen en aanloopadressen voor beschut wonen Gecoördineerde tekst Info
REVALIDATIEOVEREENKOMSTEN    
BVR Revalidatieovereenkomsten - bouwtechnische en bouwfysische normen voor revalidatieovereenkomsten Gecoördineerde tekst Info
VERZORGINGSVOORZIENINGEN    
BVR Verzorgingsvoorzieningen - concrete regels voor pilootprojecten over nieuwe ruimtelijke concepten in de woonzorg en reconversie naar k-plaatsen (1) Gecoördineerde tekst

Info

BVR Procedure subsidiëring infrastructuur ziekenhuizen - procedure forfaitaire betoelaging algemene, universitaire, psychiatrische en revalidatieziekenhuizen Gecoördineerde tekst Info
BVR Subsidiëring infrastructuur ziekenhuizen - concretere regels m.b.t. forfaitaire betoelaging algemene, universitaire, psychiatrische en revalidatieziekenhuizen Gecoördineerde tekst - Wijzigingsbesluit indexering 20/10/2023 Info
BVR Subsidiëring uitrusting medisch-technische diensten ziekenhuizen - concretere regels m.b.t. forfaitaire betoelaging voor uitrusting medisch-technische diensten van algemene, universitaire, psychiatrische en revalidatieziekenhuizen Gecoördineerde tekst Info
BVR wijziging subsidiëring NMR en bestralingsapparaten - wijziging forfait NMR en toekenning bestralingsapparaten aan associaties Gecoördineerde tekst Info
Gecoördineerde wet ziekenhuizen en verzorgingsinrichtingen - federale wet erkenningsvoorwaarden ziekenhuizen en verzorgingsvoorzieningen Gecoördineerde tekst  

(1) het BVR verzorgingsvoorzieningen – wat de ziekenhuizen betreft - is enkel van toepassing op:

  1. projecten van ziekenhuizen ter uitvoering van het BVR van 21 september 2012 betreffende pilootprojecten over nieuwe ruimtelijke concepten in de woonzorg;
  2. projecten van ziekenhuizen waarvoor een planningsvergunning inzake reconversie naar k-plaatsen werd verleend conform artikel 5 van het BVR van 18 februari 1997 tot vaststelling van de procedure voor het verkrijgen van een planningsvergunning en een exploitatievergunning voor intramurale en transmurale voorzieningen in de gezondheidszorg en de omzendbrief van de Vlaamse minister van WVG van 18 februari 2016 betreffende mogelijkheden van reconversie naar verblijven voor adolescenten met sterk verhoogde psychische kwetsbaarheid.