Decreet rechtspositie minderjarigen - inspecties betreffende de kinderrechten

Tussen april 2009 en juli 2010 bezochten Zorginspectie en Onderwijsinspectie 368 voorzieningen uit de jeugdhulp. Het doel: nagaan hoe, na ruim vier jaar decreet integrale jeugdhulp en decreet rechtspositie van de minderjarige, de rechten van minderjarigen en hun ouders in de dagelijkse praktijk worden toegepast. De resultaten bundelden we in een overzichtsrapport. Per sector maakten we daarnaast cijferrapporten op. 

Vergelijkende studie naar bouwkost en dagprijs in woonzorgcentra die al dan niet door VIPA gesubsideerd zijn

Deze studie van professor Pacolet werd samen met het rapport over de Vlaamse woonzorgcentra over de inspecties tussen 2009 en 2011 op 24 oktober 2012 voorgesteld aan de pers. De studie gaat na of het bouwen in de woonzorgsector met overheidssubsidies van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) duurder is, wat de bouwgerelateerde kostendrijvers zijn en in welke mate de klantenbijdrage hierdoor beïnvloed wordt.

 

Diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg - thema kraamzorg - rapport over de inspecties in 2015

Diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg kunnen kraamzorg aanbieden. In 2014 betrof dit 32 diensten, goed voor 10.412 dossiers kraamzorg. Hieruit selecteerde Zorginspectie 16 inspectiepunten, goed voor 10.372 dossiers, die in 2015 geïnspecteerd werden.
Zorginspectie heeft de resultaten van deze inspecties gebundeld en verwerkt tot een beleidsrapport voor de hele sector. Niet alleen is zo duidelijk geworden op welke erkenningsvoorwaarden de diensten goed hebben gescoord en waar er nog ruimte voor verbetering is. De diensten die geïnspecteerd werden, kunnen hun eigen resultaten afzetten tegen de gegevens voor de sector. In het beleidsrapport worden de diensten niet met naam genoemd.

Het rapport werd op 9 juni 2016 voorgesteld aan de sector.