Rapport gedwongen opname in Vlaanderen 2014

Gedwongen opname is een gevoelig en controversieel onderwerp dat regelmatig onder de aandacht komt. Vrijheid en veiligheid behoren immers tot de fundamentele rechten van de mens.

Decreet rechtspositie minderjarigen - inspecties betreffende de kinderrechten

Tussen april 2009 en juli 2010 bezochten Zorginspectie en Onderwijsinspectie 368 voorzieningen uit de jeugdhulp. Het doel: nagaan hoe, na ruim vier jaar decreet integrale jeugdhulp en decreet rechtspositie van de minderjarige, de rechten van minderjarigen en hun ouders in de dagelijkse praktijk worden toegepast. De resultaten bundelden we in een overzichtsrapport. Per sector maakten we daarnaast cijferrapporten op. 

Vergelijkende studie naar bouwkost en dagprijs in woonzorgcentra die al dan niet door VIPA gesubsideerd zijn

Deze studie van professor Pacolet werd samen met het rapport over de Vlaamse woonzorgcentra over de inspecties tussen 2009 en 2011 op 24 oktober 2012 voorgesteld aan de pers. De studie gaat na of het bouwen in de woonzorgsector met overheidssubsidies van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) duurder is, wat de bouwgerelateerde kostendrijvers zijn en in welke mate de klantenbijdrage hierdoor beïnvloed wordt.