In een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) verblijven personen met een langdurige en gestabiliseerde psychische stoornis en personen met een mentale handicap. Omdat hun toestand is gestabiliseerd, hebben deze mensen geen nood meer aan opname en verzorging in een (psychiatrisch) ziekenhuis. Ze verkeren echter niet in de mogelijkheid om zelfstandig te wonen.

Voor een aantal bewoners is het PVT een definitieve verblijfplaats. Voor anderen is een PVT een tussenstap naar meer zelfstandig wonen, in bijvoorbeeld een initiatief beschut wonen. Als de somatische klachten zwaarder doorwegen dan de psychische problemen, worden bewoners soms verwezen naar een woonzorgcentrum.

Wat inspecteren we?

Zorginspectie focust op wat de kwaliteit van de geboden zorg het meest beïnvloedt en baseert zich hiervoor op regelgeving, referentiekaders, eisenkaders, kwaliteitseisen… waaraan de organisatie zich moet houden.

U vindt hierover meer informatie op de site van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Hoe inspecteren we?

De inspecties gebeuren aangekondigd. In de meeste gevallen is de inspecteur 1 dag ter plaatse. We maakten een infobrief op om PVT-medewerkers uitgebreid te informeren over ons bezoek.

De inspectie wordt steeds gekenmerkt door eenzelfde rode draad:

 • elke inspectie is een momentopname. De vaststellingen zijn gebaseerd op wat er tijdens de inspectie vastgesteld wordt. Dit kan via:
  • bevraging van medewerkers en verantwoordelijken;
  • inzage in documenten;
  • inspecteren van de lokalen die gebruikt worden door de organisatie;
  • gesprekken met bewoners (indien mogelijk).
 • de inspecteur bespreekt zijn vaststellingen, zowel positieve als negatieve, steeds met zijn gesprekspartner(s) en geeft hen daarbij de kans om vaststellingen toe te lichten, te nuanceren of verder uit te leggen.  

Een inspectie gebeurt altijd aan de hand van een gestandaardiseerd inspectie-instrument. De inspecteur kan zo beoordelen of de organisatie aan de regelgeving en kwaliteitseisen voldoet. Informatie wordt op een gestructureerde en afgestemde manier verzameld tijdens het inspectiebezoek.

Sinds begin 2018 wordt een nieuw toezichtmodel voor de geestelijke gezondheidszorg voorbereid. Daarbij werd reeds gestart met de opmaak van een eisenkader voor het thema forensische geestelijke gezondheidszorg. In 2019 zal een eisenkader worden ontwikkeld voor het thema continuïteit. Telkens worden relevante stakeholders betrokken. Het Agentschap Zorg en Gezondheid staat in voor de ontwikkeling van de eisenkaders; op basis daarvan werkt Zorginspectie de nodige inspectie-instrumenten uit.

De GGZ-voorzieningen met een RIZIV-conventie die in het kader van de zesde staatshervorming naar Vlaanderen werden overgeheveld, zullen niet meteen worden opgenomen in de eerste fase van uitrol van het nieuwe toezichtmodel. We willen enerzijds stapsgewijs ervaring opdoen. Anderzijds vraagt de inbedding van die voorzieningen in de Vlaamse context nog wat tijd.

Wat leest u in het verslag?

De bevindingen van ieder inspectiebezoek staan in een inspectieverslag. Het doel van dit verslag is:

 • het weergeven van de vaststellingen en het oordeel of de organisatie voldoet aan de geïnspecteerde regelgeving;
 • via dit verslag de organisatie schriftelijk op de hoogte brengen van de vaststellingen en het oordeel;
 • rapporteren aan het Agentschap Zorg en Gezondheid;
 • informeren van andere betrokken lezers, o.a. burgers die verslagen in het kader van de openbaarheidswetgeving willen raadplegen.

Zorginspectie moedigt de organisaties aan om met gebruikers open te communiceren over de vaststellingen.

Voor alle vragen over de inspecties in de psychiatrische verzorgingstehuizen kan u contact opnemen met contact.zorginspectie@vlaanderen.be.

Wat na de inspectie?

Na het inspectiebezoek ontvangt de organisatie het ontwerpverslag met de vaststellingen. Een inspectieverslag van Zorginspectie wordt pas definitief nadat de geïnspecteerde organisatie de kans gekregen heeft om te reageren op onjuistheden in het inspectieverslag. Op deze manier wil Zorginspectie ook de kwaliteit van de eigen verslaggeving opvolgen en verbeteren.

Het definitieve verslag en de (eventuele) reactie worden bezorgd aan het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dit agentschap staat in voor de verdere opvolging van de vaststellingen uit het inspectieverslag en beslist wat er op basis van onder andere de vaststellingen van Zorginspectie en het eigen dossier met de erkenning gebeurt.

Overzichtsrapporten

Naast het opmaken van de individuele inspectieverslagen kan Zorginspectie haar kennis en terreinexpertise ook inzetten voor beleidsondersteuning om een beeld te schetsen van een sector. Dit gebeurt meestal in de vorm van een rapport.

In het rapport van 11 juni 2018 vindt u een samenvatting van de resultaten van de financiële inspectieronde in 2017-2018.