We verduidelijken hieronder kort hoe Zorginspectie te werk gaat. Dat vergemakkelijkt het lezen en interpreteren van de inspectieverslagen over deze inspectieronde in de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg.

Onderaan deze pagina vindt u de link naar de inspectieverslagen.

Online inspectieverslagen

Zorginspectie inspecteerde in elk van de 20 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) één volwassenen­team van een willekeurig gekozen vestigingsplaats. Tijdens deze inspectieronde werd gefocust op vier thema’s:

  • behandelplan
  • multidisciplinaire werking
  • uitkom­sten­moni­toring en cliëntenfeedback
  • detectie en behandeling van suïcidaal gedrag

Voor de eerste drie thema’s baseerde Zorginspectie zich op het "Referentiekader Centra voor Geestelijke Gezondheids­zorg"; de elementen uit het thema detectie en behan­deling van suïcidaal gedrag zijn gebaseerd op de “Multi­disci­pli­naire richtlijn (MDR) voor de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag”. Binnen elk thema werden ook een aantal elementen bekeken die niet expliciet aan bod komen in het referen­tie­­­kader of in de MDR, maar die mogelijk een belang hebben voor de kwaliteit van de zorg.

Werkwijze

Bij elk thema werden een aantal elementen ge­toetst aan de hand van dos­sier­controles. Zo ging Zorginspectie na of de concrete praktijk voldoet aan de voor­op­­gestelde verwach­tingen inzake kwaliteit van zorg. We beschouwen zorgvuldige dossiervorming als een nood­zakelijke voorwaarde voor kwalitatieve zorgver­le­ning.
Om context te kunnen beschrijven bij de vast­stellingen uit de dossiercontrole, bekeken we voor elk thema ook de achterliggende systematiek en het (verbeter)beleid.

Gedeeltelijk onaangekondigde inspecties

De inspecties gebeurden gedeeltelijk onaangekondigd: enkele maanden vooraf werd een inspectie­datum afgesproken, maar pas de werkdag vóór de inspectie werd aan het CGG bekend gemaakt welk team op welke vesti­gingsplaats zou geïnspecteerd worden.

De inspectieverslagen geven een momentopname weer, een beeld van de realiteit op de dag van de inspectie. Dat maakt dat sommige vaststellingen in het inspectieverslag misschien niet steeds of niet meer van toepassing zijn.

Geen uitspraken over individuele zorgverleners of over medisch handelen

Zorginspectie is niet bevoegd voor de evaluatie van het individuele handelen van zorgverleners, noch voor de evaluatie van het medisch of therapeutisch handelen: daarover vindt u dan ook geen uitspraken in de inspectieverslagen.

Verbeterinstrument

Een inspectieverslag is in eerste instantie een verbeterinstrument voor een voorziening: het is de bedoeling dat de voorziening na de inspecties concreet aan de slag gaat met de vaststellingen uit de inspectieverslagen.

Bij deze inspecties werd voor vier items een te behalen minimum vastgelegd. Deze aspecten zijn rechtstreeks gelinkt aan de kwali­teit van de zorg en/of de patiënt­veiligheid, en werden vóór de start van de inspectieronde gecommuniceerd aan de sector. De precieze minimumwaarden werden pas vastgelegd op basis van de vaststellingen tijdens de eerste vier inspecties:

  • 85% van de gecontroleerde dossiers is voldoende toegankelijk voor het behandelend team;
  • 70% van de gezochte basisinformatie-items over de klachten en problemen van de cliënten werd gevonden;
  • in 85% van de gecontroleerde dossiers gebeurde een inschatting van suïcidaliteit in de loop van de zorgperiode;
  • in 70% van de gecontroleerde dossiers waarin sprake was van verhoogde suïcidaliteit, werden mogelijke acties of interventies gekoppeld aan alarmsignalen.

Het niet-behalen van deze minimumwaarden zal het voorwerp uitmaken van opvolging door de Vlaamse over­heid.

Waarom geen eindscore

Zorginspectie kende geen eindscores toe. De zorgkwaliteit is namelijk niet in één cijfer te vatten.

Na de inspectie

Het CGG ontving het inspectieverslag en kon erop reageren alvorens het verslag definitief werd. Deze reactie publiceert Zorginspectie niet op haar website. Op de websites van de CGG zelf kunnen de CGG meer informatie meedelen rond de inspecties (zoals reacties, voortgang van verbeteracties of plannen van aanpak). De linken naar deze websites staan telkens naast de linken naar het inspectieverslag.

Ook Zorg en Gezondheid ontving de definitieve inspectieverslagen en kan hiervan gebruik maken bij de aansturing van de voorzieningen.

Bij het afronden van deze inspecties maakte Zorginspectie een beleidsrapport op, waarin de belangrijkste inspectievaststellingen werden gegroepeerd en besproken.