Vanaf de zomermaanden 2018 voert Zorginspectie een tweede inspectieronde uit over het chirurgisch en het internistisch zorgtraject, in principe op 1 campus van elk ziekenhuis. Niet alle geïnspecteerde eisen uit de eerste ronde komen opnieuw aan bod. Vanuit risicogestuurd oogpunt geeft Zorginspectie prioriteit aan het opnieuw controleren van elementen die voordien als belangrijkste verbeterpunten beschreven werden, naast het toetsen of een aantal cruciale aspecten die eerder goed scoorden, nog steeds in orde zijn.

Door de tweede inspectieronde op deze manier te organiseren, willen we de aandacht van de ziekenhuizen voor kwaliteit binnen het chirurgisch en internistisch zorgtraject levend houden.

Deze herhalingsronde situeert zich binnen het nieuw toezichtmodel voor de algemene ziekenhuizen.

Bezochte afdelingen

De tweede inspectieronde over het chirurgisch en het internistisch zorgtraject gaat een aantal aspecten na m.b.t. de zorg voor de chirurgische en internistische patiënt, met bezoek aan volgende diensten:

 • de gespecialiseerde spoedgevallendienst
 • de intensieve zorgeenheden
 • de internistische verpleegafdelingen
 • het operatiekwartier
 • de chirurgische verpleegafdelingen

Eisenkaders

Voor de inspectie werd een selectie gemaakt van te controleren aspecten uit de bestaande eisenkaders voor de chirurgische en de internistische patiënt.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Medische permanentie IZ en spoed/MUG
 • Verpleegkundige bestaffing spoed/MUG    
 • Oproepbaarheid psychiater op spoed           
 • ALS artsen op spoed
 • 1 anesthesist per patiënt onder narcose
 • Preventief onderhoud van toestellen
 • Ontslagbrief voor verwijzer/huisarts
 • Infusen/spuiten met toegevoegde medicatie
 • Aanwezigheid preoperatieve onderzoeken in dossiers       
 • Parameters en pijnmeting in dossier
 • Patiëntidentificatie
 • Handhygiëne

Concrete aanpak

Alle ziekenhuizen krijgen een eerste inspectiebezoek (check 1), in principe op 1 campus van het ziekenhuis, met de nodige toelichting rond het verloop van de inspectie (bij het begin van de inspectiedag) en een eerste feedback m.b.t. de belangrijkste vaststellingen (op het einde van de inspectiedag). Om een zo goed mogelijk zicht te krijgen op de dagelijks geleverde zorg, vinden de inspecties onaangekondigd plaats.

Vooraf werden ernstige knelpunten rond patiëntveiligheid bepaald (die noemen we ‘rode en oranje knipperlichten’).

Voor de ‘rode knipperlichten’ wordt telkens een nieuwe onaangekondigde inspectie (check 2) uitgevoerd, gericht op het risico dat was vastgesteld tijdens check 1. Deze check 2 vindt na een periode van minstens 3 maanden plaats, om het ziekenhuis in staat te stellen de nodige verbeteracties uit te voeren.
Andere vaststellingen werden geclassificeerd als ‘oranje knipperlichten’: elementen die, samen met één of meerdere andere vaststellingen, eveneens een ernstig risico inhouden voor de veiligheid van de patiënt of voor kwaliteit van zorg. Ook oranje knipperlichten kunnen de aanleiding vormen van een check 2, maar slechts als er minstens 2 oranje knipperlichten werden vastgesteld.

Het agentschap Zorg en Gezondheid staat in voor de opvolging van alle inspectievaststellingen, waarbij een aantal verbeterpunten bijzondere aandacht krijgen.

Iedere inspectie kent eenzelfde rode draad:

 • Elke inspectie is een momentopname. De vaststellingen zijn gebaseerd op wat er tijdens de inspectie vastgesteld wordt. Dit kan via:
  • observatie;
  • bevraging van medewerkers en verantwoordelijken;
  • inzage in documenten (o.a. patiëntendossiers);
  • inspecteren van de lokalen en materialen die gebruikt worden door de organisatie;
  • gesprekken met de patiënten (indien mogelijk).
 • De inspecteur bespreekt zijn vaststellingen, zowel positieve als negatieve, steeds met zijn gesprekspartner(s) en geeft hen daarbij de kans om vaststellingen toe te lichten, te nuanceren of verder uit te leggen.  
 • Een inspectie gebeurt altijd aan de hand van een gestandaardiseerd inspectie-instrument. De inspecteur kan zo beoordelen of de organisatie aan de regelgeving en kwaliteitseisen voldoet. Informatie wordt op een gestructureerde en afgestemde manier verzameld tijdens het inspectiebezoek.

Dossierinzage vormt een essentieel deel van de inspectiemethodiek, omdat heel wat onderwerpen enkel op deze manier geobjectiveerd kunnen worden. We willen ons expliciet engageren tot het zorgvuldig omgaan met het controleren van gegevens in patiëntendossiers, omdat wij het respect voor de bescherming van de privacy essentieel vinden.

In een infofolder kunnen ziekenhuismedewerkers verdere informatie terugvinden.

Overzichten van klaar te leggen documenten voor de spoedafdeling, de afdeling intensieve zorgen en op centraal niveau kan hier terugvinden:

Wat leest u in het verslag?

In het verslag worden de vaststellingen gegroepeerd in 5 thema’s, met name:

 • Personeel
 • Veilige omgeving
 • Gestandaardiseerde zorg
 • Hygiëne
 • Communicatie

De inspecties (‘check 1’) resulteren in 1 inspectieverslag per campus, met alle vaststellingen beschreven per thema.

 • In functie van overzichtelijkheid en leesbaarheid geven we de vaststellingen weer in tabelvorm i.p.v. doorlopende tekst.
 • Afsluitend wordt aangegeven of er op basis van bepaalde vaststellingen (de zogenaamde ‘rode en oranje knipperlichten’) een check 2 volgt of niet.

Beleidsrapport

De inspectieverslagen van de tweede ronde over het chirurgisch en het internistisch zorgtraject zullen voor de onderzochte eisen naast de resultaten uit de eerste ronde gelegd worden.

Vragen

Via deze link vindt u de veelgestelde vragen bij de herhalingsronde over het chirurgisch en het internistisch zorgtraject.

Voor alle vragen met betrekking tot het eisenkader voor de chirurgische en voor de internistische patiënt, verwijzen we naar Zorg en Gezondheid.

Heeft u nog andere vragen over het toezichtmodel, neem dan contact op met contact.zorginspectie@vlaanderen.be