Zijn de klimaatsubsidies cumuleerbaar met de klassieke VIPA subsidies?

Ja, rekening houdend met het feit dat een bepaalde maatregel niet twee keer gesubsidieerd kan worden. Werken die via het klimaatfonds betoelaagd worden, zullen als post uit de raming van de klassieke VIPA-dossiers gehaald worden .

Waarom is de maatregel ‘PV-panelen’ niet ontvankelijk voor de klimaatsubsidies?

Het is een keuze van de Vlaamse Regering om geen klimaatsubsidies toe te kennen aan zonnepanelen. Samen met het VEB hebben we ter ondersteuning een pakket aan ondersteuningsmaatregelen uitgewerkt. Deze vindt u in dit overzicht.

Hoeveel oproepen zullen er zijn?

Er zullen oproepmomenten worden georganiseerd zolang er middelen binnen het klimaatfonds ter beschikking zijn.

Hoe lang staan deze oproepen open?

Elke oproep zal ongeveer twee maanden open staan.

Wanneer weten we ten laatste of we de subsidie krijgen of niet?

De beslissing van het Fonds wordt aan de aanvrager meegedeeld uiterlijk zestig dagen na de uiterste indieningsdatum. Dit gebeurt met een aangetekende brief via het energieprestatieplatform dat het Fonds ter beschikking stelt of op een andere wijze die de minister bepaalt.

Moet ik me opnieuw kandidaat stellen voor een tweede oproep, als er bij de eerste oproep geen subsidies toegekend zijn?

U dient niet opnieuw in te schrijven voor een tweede oproep. Uw openstaande aanvragen worden automatisch meegenomen naar elk volgend oproepmoment en mee opgenomen in de nieuwe pool van aanvragen. Indien u dit om bepaalde redenen niet wenst, kunt u de betreffende maatregelen uitvinken en zullen deze niet langer opgenomen worden in de pool van aangevraagde maatregelen.

Wat als de investeringskost achteraf hoger blijkt te zijn dan vooraf berekend in de potentieelscan?

De uitbetaalde klimaatinvesteringssubsidie mag niet meer bedragen dan 60% van de werkelijke kostprijs, exclusief BTW, van het langetermijnproject. Ze bedraagt ook niet meer dan vereist is om de terugverdientijd van het langetermijnproject voor de aanvrager te herleiden tot 5 jaar. De subsidie kan dus bij eindafrekening zowel naar boven als naar onder bijgesteld worden.

Is het verplicht om de maatregel uit te voeren als je subsidies aanvraagt en/of krijgt? Binnen welke termijn moeten deze maatregelen uitgevoerd zijn?

U vraagt subsidies aan voor deze maatregelen waarvan u zeker bent dat u ze gaat uitvoeren. We zetten deze middelen voor uw voorziening vast, waardoor dit dan niet naar andere voorzieningen kan gaan. Bij de aanvraag tot klimaatsubsidies engageert de voorziening zich om de maatregel uit te voeren binnen de 5 jaar nadat de subsidie toegekend wordt, voor die periode reserveren we de middelen. Mits onderbouwde motivatie kan dit maximaal 2 jaar uitgesteld worden.

Kan de subsidie van een maatregel minder bedragen dan initieel begroot bij de aanvraag?

Ja, bij de eenvoudige procedure kan door het overschrijden van het plafond van de de-minimissteun de subsidie van een maatregel minder bedragen dan initieel begroot bij de aanvraag. VIPA zal in dat geval eerst de voorziening contacteren alvorens de subsidie toe te kennen. De voorziening kan dan de subsidie weigeren.

Welke maatregelen hebben het meeste kans op subsidies? Op basis van welk mechanisme worden de subsidies toegekend?

Er worden verschillende criteria gehanteerd om alle ingediende maatregelen te rangschikken volgens hun winst voor het klimaat: we houden daarbij rekening met de CO2-reductie per vierkante meter van elke maatregel, de CO2-reductie van het pakket aan ingediende maatregelen t.o.v. het CO2-reductiepotentieel in het gebouw en het type van de maatregel. Het isoleren van de bouwschil heeft een langere levensduur dan technische installaties en krijgt hiervoor een bonus. Daarnaast krijgen ook innovatieve maatregelen een bonus.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om aanspraak te maken op de klimaatsubsidies?

 • Via het Vlaams Energiebedrijf (VEB) een energieprestatiediagnose uitgevoerd hebben;
 • Het gebouw moet nog minstens 25 jaar in gebruik blijven;
 • Het uitvoeren van de gesubsidieerde maatregelen staat de uitvoering van toekomstige energiebesparende maatregelen niet in de weg;
 • Na de realisatie van een energiebesparende maatregel blijft het gebouw steeds voldoen aan de erkennings- of vergunningsvoorwaarden;
 • Er worden geen subsidies aangevraagd voor energiebesparende maatregelen waarvoor ook VIPA-subsidies werden toegekend;
 • Alle maatregelen waarvoor subsidies toegekend worden, moeten uiterlijk 5 jaar na de goedkeuring uitgevoerd zijn;
 • Als de aanvrager een onderneming is, ontvangt die over een periode van drie belastingjaren in België niet meer dan 750.000 euro de-minimissteun, met inbegrip van de energieprestatiecontractsubsidie.

Wat houdt de minimissteun in?

De minimissteun is het Europese regelgevende kader waarbinnen ons juridische kader voor de toekenning van de klimaatsubsidies uitgeschreven is. Het komt van de Latijnse term de minimis non curat praetor, ‘de rechter houdt zich niet bezig met pietluttigheden’, en heeft dus als belangrijkste eigenschap dat de administratie voor de voorzieningen tot een minimum beperkt kan worden.

Andere belangrijke juridische eigenschappen zijn:

 • de subsidie moet worden verleend aan een onderneming die belast is met een dienst van algemeen economisch belang,
 • die onderneming over een periode van 3 belastingjaren in België niet meer dan 750.000 euro de minimissteun mag hebben ontvangen en,
 • voor dezelfde dienst van algemeen economisch belang geen andere compensatie mag worden verleend

De ‘openbaredienstverplichting’ van de voorzieningen is in kader van deze subsidiecontext, de verplichting om op klimaatvriendelijkere manier zorg te verlenen. Bijgevolg zal vanuit het VIPA en het VEB de beloofde energiebesparing via monitoring opgevolgd worden.

De klimaatsubsidies worden per aanvrager begrensd op 750.000 euro. Hoe wordt een aanvrager gedefinieerd?

De aanvrager is een rechtspersoon die erkend is of die voldoet aan de wettelijke voorwaarden om zorg- en dienstverlening te organiseren in het kader van de persoonsgebonden aangelegenheden. De rechtspersoon wordt geïdentificeerd aan de hand van een ondernemingsnummer. Als de voorziening een aparte vzw heeft en als die vzw’s via de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur met elkaar verbonden zijn, dan is in dit geval de exploiterende vzw de aanvrager.

Moet ik wachten op de toekenning van de klimaatsubsidies om een energiebesparende maatregel uit te voeren?

In de beperkte procedure niet. In kader van de klimaatdoelstellingen 2030 is het belangrijk om tijdig te starten met het verduurzamen van ons patrimonium. Voorzieningen die de koe bij de hoorns vatten, straffen we dan ook niet af. Facturen, van elke energiebesparende maatregel opgenomen in de energiescan, mogen met terugwerkende kracht uitbetaald worden tot de datum van 01/01/2018, op deze manier willen we voorzieningen niet hypothekeren als ze al voor een oproep actie willen ondernemen.

Kenmerken beperkte procedure:

Klimaatinvesteringssubsidie bedragen (exclusief BTW):

60% van geraamde kostprijs van energiebesparende maatregel EN
maximaal het bedrag nodig om terugverdientijd van energiebesparende maatregel te herleiden tot 5 jaar.

Maximum subsidiebedrag per organisatie (KBO-nummer): 750.000 euro.

In de uitgebreide procedure wél. De werken mogen daar nog niet begonnen zijn vooraleer het VIPA de klimaatinvesteringssubsidies voor 'uitgebreide procedure' toekent.

Kenmerken uitgebreide procedure:

Klimaatinvesteringssubsidie bedragen (exclusief BTW): 

30%, 40% of 50% van geraamde kostprijs van energiebesparende maatregel EN
maximaal het bedrag nodig om terugverdientijd van energiebesparende maatregel te herleiden tot 5 jaar.

Geen maximum subsidiebedrag per organisatie (KBO-nummer)
Werken mogen nog niet begonnen zijn vooraleer het VIPA de klimaatinvesteringssubsidies voor 'uitgebreide procedure' toekent

Wanneer is een maatregel Innovatief?

Een innovatieve maatregel zien we als een maatregel die nog geen standaardtoepassing is, dus commercieel nog niet volledig rijp. Indien u of de uitvoerder van de diagnose van mening bent dat een maatregel innovatief is, kunt u dit staven met een bondige samenvatting van de innovatieve maatregel. We baseren ons bij de beoordeling indien mogelijk op de CRI (commercial readiness Index) en de TRL (Technology readiness level).

Welke documenten worden verwacht voor de staving van gezond binnenklimaat?

Het gezond binnenklimaat kunt u aantonen aan de hand van een beschrijving van het ventilatiesysteem en eventueel andere toepassingen ter bevordering van een gezond binnenklimaat.

Wat is een HCO-nummer en hoe vind ik dit?

Een HCO-nummer is het Health Care Organisation-nummer. Dit is het enige unieke nummer dat aantoont of uw voorziening een erkenning heeft. Vraag uw HCO-nummer hier op.

Heeft u meer vragen dan kunt u terecht bij bouwtechnisch adviseurs Thomas Feys (02 553 32 07) en Hannah Bohez (02 553 75 63) of via klimaat.vipa@vlaanderen.be.    
Als u vragen heeft omtrent de werking van Terra, kunt u contact opnemen met het VEB via telefoon (02 421 32 00) of terra@veb.be.

Voor sommige investeringen kopen we het materiaal aan, maar wordt de installatie uitgevoerd door onze eigen techniekers. Op welke manier dienen we eigen werk aan te tonen?

Werken in eigen beheer kunnen niet door VIPA gesubsidieerd worden. De regelgeving stelt: "Art. 9/14 §1. Na ontvangst van de eerste factuur van de aannemer kan de aanvrager de betaling van de eerste schijf van de klimaatinvesteringssubsidies aanvragen bij het Fonds." Materiaal kan wel door VIPA gesubsidieerd worden. Aandachtspunt hierbij is dat de terugverdientijd van de investeringskost van het materiaal niet onder 5 jaar valt. Want energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd minder of gelijk aan 5 jaar worden niet gesubsidieerd.

Welke stukken moet ik ter beschikking houden voor de klimaatsubsidies van het VIPA?

 • Houd tijdens de werkzaamheden en tot de oplevering van het langetermijnproject de volgende stukken ter beschikking en bezorg deze op verzoek aan het VIPA:
  • overzicht van de uitgevoerde en geplande werkzaamheden;
  • planning van de oplevering van het langetermijnproject;
  • overzicht van de aanbestedingen dat is opgemaakt op basis van een model dat het VIPA ter beschikking stelt;
  • als de regelgeving over overheidsopdrachten van toepassing is, het gunningsdossier per aanbesteding, dat bestaat uit:
   • bestekken;
   • proces-verbaal van de opening van de inschrijvingen;
   • alle biedingen;
   • verslagen van de controle van de biedingen;
   • door de aanvrager gemotiveerde keuze van aannemer of leverancier;
   • proces-verbaal van voorlopige of definitieve oplevering;
   • door de aannemer bezorgde facturen, vorderingsstaten en eindstaat;
  • als de regelgeving over overheidsopdrachten niet van toepassing is:
   • bestekken;
   • proces-verbaal van voorlopige of definitieve oplevering;
   • door de aannemer bezorgde facturen, vorderingsstaten en eindstaat.
 • Houd vanaf de oplevering van het langetermijnproject volgende stukken ter beschikking en bezorg deze op verzoek van het VIPA:
  • stuk waaruit blijkt dat de aanvrager over een genotsrecht beschikt als vermeld in artikel 9/7, 5°. Als een authentieke akte vereist is conform het gemeen recht, is het een authentieke akte, anders is het een geregistreerde onderhandse akte;
  • als de regelgeving over overheidsopdrachten van toepassing is, het gunningsdossier per aanbesteding, dat bestaat uit volgende elementen:
   • bestekken;
   • proces-verbaal van de opening van de inschrijvingen;
   • alle biedingen;
   • verslagen van de controle van de biedingen;
   • door de aanvrager gemotiveerde keuze van aannemer of leverancier;
   • proces-verbaal van voorlopige of definitieve oplevering;
   • door de aannemer bezorgde facturen, vorderingsstaten en eindstaat.
  • als de regelgeving over overheidsopdrachten niet van toepassing is, de volgende stukken:
   • bestekken;
   • proces-verbaal van voorlopige of definitieve oplevering;
   • door de aannemer bezorgde facturen, vorderingsstaten en eindstaat.

Meer informatie over de uitbetalingsprocedure vindt u in de regelgeving.

Welke maatregelen komen in aanmerking?

Enkel energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd groter dan 5 jaar komen in aanmerking voor klimaatsubsidies. Zo kunt u op een betaalbare manier maatregelen nemen met een grotere CO2-impact.

Bekijk voor energiebesparende maatregelen waarvoor u geen klimaatsubsidies kunt krijgen, welke andere tussenkomsten u hiervoor kunt krijgen.

Wat is subsidiabel binnen een maatregel uit de energiescan?

Alle noodzakelijke posten om de energiebesparende maatregel te kunnen uitvoeren mogen in rekening gebracht worden als investeringskost en komen in aanmerking voor de subsidie. Bv. Bij dakisolatie zijn dat alle structurele werken om het isoleren van een dak mogelijk te maken. Binnenafwerking hoort daar niet bij. 

“Ik lees in de uitvoeringsvoorwaarden ondermeer het volgende: "Uw gebouw moet nog minstens 25 jaar in gebruik blijven". Betekent dit dat er ook klimaatsubsidies kunnen aangevraagd worden voor gebouwen in erfpacht waarvan het einde van de erfpachtovereenkomst nog meer dan 25 jaar in de toekomst ligt? Of moet de organisatie effectief eigenaar zijn van de gebouwen?”

De regelgeving stelt dat de aanvrager moet beschikken over een genotsrecht van minstens vijfentwintig jaar op het langetermijnproject (zie https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1029286&datum=&geannoteerd=false&print=false, artikel 9/7 §5).

Dat genotsrecht mag een erfpachtovereenkomst zijn. Aandachtspunt hierbij is dat de facturen ook op naam van de aanvrager van de klimaatsubsidies moeten staan.