U bezorgt de aanvraag tot klassieke investeringswaarborg uitsluitend in een digitale versie aan het VIPA. Om de dossierbehandeling vlot te laten verlopen, slaat u de documenten op volgens de naamgeving zoals aangegeven na elk document. De naam van de voorziening wordt steeds vermeld in de naamgeving van het bestand. Alle bestanden worden aangeleverd in pdf- of word-formaat, tenzij anders vermeld.
 
Voor de aanvraag tot het verkrijgen van een principieel akkoord over de investeringswaarborg vult u het aanvraagformulier in.
 
Aan dit aanvraagformulier worden de volgende documenten als bijlage toegevoegd:

Wat Naam document - opslaan als Meer info
De ondertekende notulen met de beslissing tot aanvraag 1. Formele aanvraag_Naam voorziening.pdf De ondertekende notulen van de vergadering van de bevoegde organen van de aanvrager om de investeringswaarborg aan te vragen.  Hierin wordt het dossiernummer van de subsidiebelofte vermeld.
Een geactualiseerd financieel plan 2. Financieel plan_Naam voorziening.xls Enkel actualiseren indien lange tijd (bvb. 1 jaar) verstreken sinds principieel akkoord waarborg
Het financieringsplan waaruit de totale financiering en intrestkost kan afgeleid worden 3. Financieringsplan_Naam voorziening.pdf Uit het financieringsplan kan de totale financiering en intrestkost afgeleid worden. Indien de aanvrager (naast een door het VIPA gewaarborgde lening) een lening wil afsluiten zonder waarborg, zal dit uit de leningsofferten of ontwerpen van kredietovereenkomsten moeten blijken.
Een akkoordverklaring van de financier geen andere waarborgen te vestigen 4. Verklaring andere waarborgen_Naam voorziening.pdf' Als een dergelijke akkoordverklaring ten nog niet kan worden afgeleverd, moet de volgende verklaring worden opgenomen in het bestek van de aanvrager of in de offerte van de financier: 'De geselecteerde financier verklaart er zich mee akkoord geen andere waarborgen te vestigen dan een hypotheek of hypothecair mandaat op de onroerende goederen van het project.'
In geval van financiering van de grond met een lening, een kopie van de kredietovereenkomst met betrekking tot die financiering 5. Kredietovereenkomst grond_Naam voorziening.pdf De financier van de grond kan reeds een hypothecaire volmacht genomen hebben. Vooral indien deze financier later niet betrokken is bij de financiering van het gewaarborgde project, bestaat het gevaar dat die zich niks aantrekt van de ministeriële toestemming en de volmacht omzet in een hypotheek. In dit geval vervalt de waarborg voor de gewaarborgde financiers van het gebouw. Om dit risico te vermijden, kan het VIPA na eventuele analyse van de verhouding grond/gebouw besluiten over te gaan tot eventuele opname van de grondfinancier in de PPO. De informatie over hypotheken vinden we terug op het hypotheekkantoor, de informatie over volmachten is enkel terug te vinden in de kredietovereenkomsten voor de grond.

De aanvraag tot het verlenen van de investeringswaarborg bevat de volgende documenten:

Wat Naam document - opslaan als Meer info
Een geactualiseerd financieel plan 1. Financieel plan_Naam voorziening.xls Enkel actualiseren indien lange tijd (bvb. 1 jaar) verstreken sinds principieel akkoord waarborg.
Het waarborgdocument: dit is ofwel de financieringsovereenkomst, ofwel een waarborgovereenkomst ondertekend door de financier: 2. Financieringsovereenkomst_Naam voorziening.xls Als het geen onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking is, zal de financieringsovereenkomst tot stand komen door een bundel van verschillende documenten (bestek, aanvaarding financier, gunningsverslag). Voor de bekrachtiging van de waarborg moet dan een afzonderlijke waarborgovereenkomst worden ondertekend door het VIPA en de financier. In andere gevallen, kan het VIPA voor waarborg mee ondertekenen op de financieringsovereenkomst
De documenten waaruit de geselecteerde financiers en een duidelijk onderscheid tussen gewaarborgde en niet-gewaarborgde financiering blijkt 3. Overzicht gewaarborgde/niet-gewaarborgde financiering_Naam voorziening.pdf  
Als er geen neerlegging bij de Nationale Bank (NBB) is, de laatst goedgekeurde jaarrekening 4. Jaarrekening_Naam voorziening.pdf Enkel bij neerlegging bij de NBB, kan het VIPA de jaarrekening bij de NBB opvragen. Indien dit niet het geval is, vraagt VIPA de jaarrekening bij de instelling op.