Welke voorzieningen bevat de sector van de voorzieningen voor gezinnen met kinderen?

 • centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG)
 • crèches
 • vertrouwenscentra voor kindermishandeling (VK) 

Welke rechtspersonen komen (sinds 1/04/2020) in aanmerking voor VIPA-betoelaging voor een kinderopvanglocatie (niet van toepassing voor centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, noch voor vertrouwenscentra kindermishandeling)?

 • De aanvrager is een rechtspersoon
 • De aanvrager komt in aanmerking voor een vergunning van Kind en Gezin (het huidige agentschap Opgroeien) voor groepsopvang voor minimaal 19 tegelijk aanwezige kinderen
 • De aanvrager komt voor de kinderopvanglocatie in kwestie in aanmerking voor een subsidie voor inkomenstarief
 • De aanvrager bezorgt voor de kinderopvanglocatie in kwestie de subsidiebelofte of de subsidiebeslissing van Kind en Gezin (het huidige agentschap Opgroeien)
 • De aanvrager beschikt over een genotsrecht op het project van minstens 25 jaar, te rekenen vanaf ingebruikname
 • Er mag geen verboden verwantschap zijn tussen de subsidieaanvrager enerzijds en de eigenaar of houder van de zakelijk rechten op de grond anderzijds. (zie artikel 2ter van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden)
 • Indien de aanvrager voor meer dan 50% afhankelijk is van overheidsbetoelaging (rechtstreeks of onrechtstreeks) dan moet de wetgeving overheidsopdrachten gerespecteerd worden. De aanvrager zorgt voor de toepassing van de regelgeving over overheidsopdrachten voor investeringen die onder het materieel toepassingsgebied vallen van de voormelde regelgeving. Het feit of de aanvrager investeringsbetoelaging zou verkrijgen, is daarbij slechts één element dat in rekening moet worden gebracht. De globale financiering voor de activiteit van de aanvrager moet in ogenschouw worden genomen.
 • De aanvrager voldoet aan de bouwtechnische en bouwfysische normen zoals geformuleerd in het VIPA-sectorbesluit voor de sector van de voorzieningen voor gezinnen met kinderen)