U bezorgt de aanvraag tot subsidiebeslissing uitsluitend in een digitale versie aan het VIPA. Enkel de plannen bezorgt u ook in papieren versie en in tweevoud aan het VIPA. Om de dossierbehandeling vlot te laten verlopen, slaat u de documenten op volgens de naamgeving zoals aangegeven na elk document. De naam van de voorziening wordt steeds vermeld in de naamgeving van het bestand. Alle bestanden worden aangeleverd in pdf- of word-formaat, tenzij anders vermeld.

Voor aanvraag alle projectfasen samen of voor aanvraag eerste projectfase:

Wat Naam document - opslaan als Meer info
De ondertekende notulen met de beslissing tot aanvraag 1. Formele aanvraag_Naam voorziening.pdf De ondertekende notulen van de vergadering van de bevoegde organen van de aanvrager met de beslissing om, conform de subsidiebelofte, een investeringssubsidie aan te vragen, hierin wordt tevens aangegeven voor welke projectfase de subsidiebeslissing wordt aangevraagd.
Eventueel een geactualiseerd financieel plan met het advies van de financier 2. Financieel plan_Naam voorziening.xls  
Het financieel plan wordt toegevoegd als rekenblad aan het dossier met daarnaast een kleine toelichting 2.Financieel plan_Naam voorziening.pdf  

Een aanvraag voor werken, leveringen en diensten bevat verder: 

Wat Naam document - opslaan als Meer info
Een bijzonder bestek 3. Bijzonder bestek_Naam voorziening.pdf ​Een bijzonder bestek bevat volgende onderdelen:
- de voorwaarden voor het gunnen van de opdracht, overeenkomstig de principes van de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aannemling van werken, leveringen en diensten;
- de technische beschrijving;
De algemene plannen op schaal 1/100, de nodige doorsneden en detailtekeningen dient u schriftelijk in bij het VIPA    
De raming van de kostprijs per artikel van de samenvattende opmeting 5. Raming_Naam voorziening.pdf  
Een bekrachtigd programma van eisen 6. Bekrachtigd programma van eisen_Naam voorziening.pdf Een bekrachtigd programma van eisen inzake comfort en gebruik van energie, water en materialen, met de bijbehorende technische nota's en eventueel een motivering van de toelaatbare afwijkingen. Een bekrachtigd programma van eisen bevestigt de projectgebonden doelstellingen en prestatie-eisen van het initiële programma van eisen of geeft aan op welke punten en waarom het initiële programma werd bijgestuurd in de loop van het ontwerpproces.
Een akkoordbrief duurzaam bouwen 7. Akkoordbrief duurzaam bouwen_Naam voorziening.pdf  
In voorkomend geval een verslag duurzaam bouwen 8. Verslag duurzaam bouwen_Naam voorziening.pdf In voorkomend geval een verslag van de aanvrager over de wijze waarop de aanvrager tegemoetgekomen is aan de opmerkingen, vermeld bij de subsidiebelofte, en over de wijzigingen die ten aanzien van de aanvraag tot subsidiebelofte doorgevoerd werden.

Enkel nodig voor de projectfase 'ruwbouw': 

Wat Naam document - opslaan als Meer info
De stedenbouwkundige vergunning (of een kopie van de aanvraag) 9. Stedenbouwkundige vergunning_Naam voorziening.pdf  
Het (ondertekend) verslag van de bevoegde brandweerdienst 10. Brandweeradvies_Naam voorziening.pdf  
Een verslag over de sondering van het bouwterrein 11. Sondering_Naam voorziening.pdf  

Enkel voor aanvragen subsidiebeslissing waarvoor de subsidiebelofte is verleend nà 1/07/2011:

Wat Naam document - opslaan als Meer info
Controle van de verwantschapsband 12. Controle verwantschapsband_Naam voorziening.pdf  
Bewijs zakelijk of genotsrecht 13. Bewijs zakelijk recht_Naam voorziening.pdf Een bewijs dat de aanvrager over een genotsrecht beschikt zoals vermeld in het VIPA-decreet (artikel 12, § 1, derde lid).
 
De aanvrager moet minstens over een genotsrecht beschikken op het project waarvoor de aanvraag voor een investeringssubsidie wordt gedaan, voor een periode die minstens gelijk is aan de boekhoudkundige afschrijvingsduur van de investering en die, voor onroerende goederen, in elk geval minstens 20 jaar bedraagt.

Een aanvraag voor aankoop bevat:

Wat Naam document - opslaan als Meer info
De ondertekende notulen met de beslissing tot aanvraag 1. Formele aanvraag_Naam voorziening.pdf De ondertekende notulen van de vergadering van de bevoegde organen van de aanvrager met de beslissing om, conform de subsidiebelofte, een investeringssubsidie aan te vragen, hierin wordt tevens aangegeven voor welke projectfase de subsidiebeslissing wordt aangevraagd.
Eventueel een geactualiseerd financieel plan (OCMW - vzw) 2. Financieel plan_Naam voorziening.xls  
Het financieel plan wordt als rekenblad aan het dossier toegevoegd met daarnaast een kleine toelichting 2. Financieel plan_Naam voorziening.pdf  
Kopie van de verkoopbelofte, van het compromis of van de aankoopakte 3. Aankoop_Naam voorziening.pdf  

Een aanvraag voor projectfase 4 bevat:

Wat Naam document - opslaan als Meer info
De ondertekende notulen met de beslissing tot aanvraag 1. Formele aanvraag_Naam voorziening.pdf De ondertekende notulen van de vergadering van de bevoegde organen van de aanvrager met de beslissing om, conform de subsidiebelofte, een investerings-subsidie aan te vragen, hierin wordt tevens aangegeven voor welke projectfase de subsidiebeslissing wordt aangevraagd.
Een bijzonder bestek 2. Bijzonder bestek_Naam voorziening.pdf Een bijzonder bestek bevat volgende onderdelen:
- de voorwaarden voor het gunnen van de opdracht, overeenkomstig de principes van de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
- de voorwaarden voor de uitvoering van de werkzaamheden;
- de technische beschrijving;
- de gedetailleerde opmeting;
- de samenvattende opmeting;
- het model van het inschrijvingsbiljet.
De raming van de kostprijs per artikel van de samenvattende opmeting 3. Raming_Naam voorziening.pdf  

Enkel voor aanvragen subsidiebeslissing waarvoor de subsidiebelofte is verleend nà 1/07/2011:

Wat  Naam document - opslaan als Meer info
Controle van de verwantschapsband 4. Controle verwantschapsband_Naam voorziening.pdf  
Bewijs zakelijk of genotsrecht 5. Bewijs zakelijk recht_Naam voorziening.pdf

Bijzondere uitrusting
Bij een project 'bijzondere uitrusting' moet de aanvrager bij het indienen van zijn aanvraag voor investeringssubsidies over een voldoende lang* zakelijk of genotsrecht beschikken op het gebouw waarin de bijzondere uitrusting zal gebruikt worden.
 
* tot minstens 5 jaar na de ingebruikname van het project
 
Oprichtingskosten
Bij een project oprichtingskosten moet de aanvrager bij het indienen van zijn aanvraag voor investeringssubsidies over een voldoende lang* zakelijk of gebruiksrecht beschikken op het gebouw waarin de bijzondere uitrusting zal gebruikt worden.

* tot minstens 10 of 25 jaar na de ingebruikname van het project voor respectievelijk roerende en onroerende zaken