Subsidies voor preventie van agressie, vrijheidsbeperking of -beroving

De investeringssubsidie bedraagt 75% van de kostenraming (excl. BTW) van het project. Het maximale bedrag van de investeringssubsidie per voorziening is als volgt vastgesteld:

 • voor de functie spoed, ongeacht de capaciteit, per eenheid:
  • maximaal 40.000 euro voor 'eerste opvang van spoedgevallen';
  • maximaal 75.000 euro voor 'gespecialiseerde spoedgevallenzorg';
 • voor alle andere voorzieningen en functies:
  • maximaal 228.350 euro voor voorzieningen met een capaciteit van minder dan 50 personen;
  • maximaal 228.350 euro vermeerderd met 2.500 euro per extra plaats voor voorzieningen met een verblijfscapaciteit van 50 personen of meer.

Binnen dit bedrag is (behalve voor de functie Spoed) een forfaitaire subsidie voor de uitrusting voorzien van maximaal 100 euro per capaciteitseenheid en maximaal 25% van de kostenraming van de infrastructurele maatregelen. Een subsidie voor louter uitrusting van de buiten- en binneninrichting is niet mogelijk.

Maximaal 10% onvoorziene kosten maken deel uit van de kostenraming.

De maximale bedragen gelden per voorziening en kunnen gespreid worden over verschillende projecten of verschillende oproepen. Al toegekende of uitbetaalde bedragen worden in mindering gebracht van het totale maximale subsidiebedrag.

Specifieke gevallen:

 • Als een aanvrager over verschillende HCO-nummers beschikt, worden de capaciteiten van die HCO-nummers samen in rekening gebracht om het maximumbedrag van de investeringssubsidie te bepalen. Uitzondering hierop is de functie spoed, waarvoor deze apart wordt berekend.
 • Het maximale bedrag per voorziening wordt maximaal 10% hoger als de voorziening voor de voorgenomen preventieve infrastructurele maatregelen één of meer ontwerpstudies van een onafhankelijk studiebureau kan voorleggen. 
 • De kosten van de BTW subsidieert het VIPA niet.  
 • Als het eindbedrag van de gemaakte kosten bij de uitvoering lager is dan de kostenraming uit de aanvraag, wordt het subsidiebedrag aangepast aan de uiteindelijk gemaakte kosten. Een verhoging van een toegekende subsidie is niet mogelijk als de uiteindelijke gemaakte kosten hoger liggen dan de kostenraming en de maximale 10% onvoorziene kosten samen.
 • U mag deze projectsubsidie combineren met andere subsidies zoals klimaatsubsidies en Natuur in je buurt, maar de subsidies mogen samen niet meer dan 100% van het uiteindelijke subsidiebedrag bedragen, exclusief btw. Deze projectsubsidie is niet combineerbaar met de VIPA-subsidies voor verbouwing, nieuwbouw en uitbreidingsprojecten.

Voor de geplande maatregelen van de buiten- en binneninrichting dient de bestemming gedurende 25 jaar behouden te blijven waarvoor je ook over een voldoende lang genotsrecht van 25 jaar beschikt. Dit genotsrecht staat in se los van het genotsrecht dat een voorziening heeft op het gebouw waarin de maatregelen gerealiseerd zijn. Het gevolg van een ongeoorloofde bestemmingswijziging (bv. afbraak/leegstand/aanwending voor commerciële doeleinden) is dat de subsidies worden teruggevorderd.