Subsidies voor preventie van agressie, vrijheidsbeperking of -beroving

Welke voorzieningen?

Voor voorzieningen met een relatief grote kans op gevallen van agressie of vrijheids-beperking of -beroving omwille van gebrek aan gepaste, preventieve infrastructurele maatregelen. Voor de berekening van de subsidies baseert het VIPA zich op de specifieke capaciteitseenheid per voorzieningstype. Deze capaciteit betreft altijd zowel de minderjarigen als de meerderjarigen.

NOOT: de benaming 'verblijfscapaciteit' in het aanvraagformulier (excel) omvat meer dan alleen het verblijf en is verschillend per sector en voorzieningstype.

Hieronder vindt u een overzicht met de voorzieningstypes die in aanmerking komen voor de subsidies, met daarbij de specifieke capaciteitseenheid per voorzieningstype:

Personen met een handicap (PMH):

 • multifunctionele centra (MFC) voor minderjarige personen met een handicap, voor de ondersteuningsfunctie verblijf en schoolaanvullende en schoolvervangende dagopvang;
 • vergunde zorgaanbieders (VZA): de capaciteit is gebaseerd op een indicatie door de VZA van de capaciteit waarvoor het VAPH aanvaardt dat er zich een risico op agressie stelt. Deze capaciteit is uitgedrukt in het maximaal aantal gebruikers op dagbasis. Zo mogen deelwerkingen (kleinst mogelijke af te grenzen entiteit) waarbij er geen risico op agressie is, niet meetellen in de opgegeven capaciteit. Deze opgegeven capaciteit is begrensd tot maximum 20% van de capaciteit, op basis van de registraties van het VAPH in de geïntegreerde registratietool (GIR) (per gebruiker telt een aanwezigheid van 220 dagen als voltijdse aanwezigheid). Dit is inclusief de registraties van gebruikers die ondersteuning krijgen in een oriëntatie-, diagnose- en behandelingsunits (ODB-unit) of op basis van directe financiering geïnterneerden;
 • forensische units voor geïnterneerden de units voor geïnterneerden die woon-en dagondersteuning aanbieden aan geïnterneerde personen met een handicap;

Jeugdhulp (Opgroeien):

 • observatie- en behandelcentra (OBC) voor de typemodules verblijf 7 dagen per week en verblijf 5 dagen per week;
 • centra voor ernstige gedrags- en emotionele stoornissen (GES+) voor de typemodule verblijf in een voorziening van categorie 8;
 • centra voor integrale gezinszorg (CIG) voor de typemodule gezinsverblijf;
 • onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra (OOOC) voor de typemodule verblijf in het kader van diagnostiek;
 • organisaties voor bijzondere jeugdzorg (OVBJ) voor de typemodules verblijf voor -12-jarigen, verblijf voor +12-jarigen, verblijf voor 0-25-jarigen, veilig verblijf, dagbegeleiding in groep, begeleiding in een kleinschalige wooneenheid, ondersteunende begeleiding voor zover deze niet gekoppeld is aan veilig verblijf;
 • naadloos flexibel traject (NAFT): alleen de afdelingen die minderjarigen op een eigen locatie tijdens de dag kunnen opvangen, waarbij de capaciteit het maximum aantal minderjarigen bedraagt dat tegelijkertijd op een eigen locatie tijdens de dag kan worden opvangen.

Ziekenhuizen (Departement Zorg):

1. Voor de algemene en psychiatrische ziekenhuizen wordt de capaciteit berekend op basis van het totale aantal (erkende) bedden én plaatsen binnen het ziekenhuis van enkel de volgende kenletters:

 • forensische dienst voor kinder- en jeugdpsychiatrie (forensische K-diensten);
 • dienst neuro-psychiatrie voor kinderen (K-dienst);
 • dienst neuro-psychiatrie voor de observatie en de behandeling van volwassen patiënten (A-dienst), beperkt tot kenletter A;
 • dienst Neuropsychiatrie voor de behandeling van volwassen patiënten (T-dienst), beperkt tot kenletter T;
 • gespecialiseerde dienst voor de behandeling en de revalidatie, beperkt tot kenletter Sp-psychogeriatrie;
 • dienst voor intensieve behandeling van psychiatrische patiënten, beperkt tot kenletter IB (gevolgd door de aanduiding van de betrokken doelgroep). Alleen de Dienst voor intensieve behandeling van psychiatrische patiënten, die gericht is op sterk gedragsgestoorde of agressieve patiënten (IB (SGA-volwassenen)dienst)), komt in aanmerking voor de investeringssubsidie;
 • medium of high risk-behandeleenheid, beperkt tot de eenheid van een psychiatrisch ziekenhuis die in een functioneel samenwerkingsverband een zorgtraject uitbouwt voor geïnterneerde en gedetineerde seksuele plegers met een medium of hoog risico op recidive en met respectievelijk behoefte aan een medium of hoog beveiligingsniveau;

NOOT: voor de berekening van de capaciteit binnen de ziekenhuizen (algemene, psychiatrische, universitaire en revalidatieziekenhuizen) mogen de “buiten gebruik gestelde bedden” (in het kader van art. 107) NIET meegerekend worden. (het aantal buiten gebruik gestelde bedden moet dus in mindering gebracht worden van de capaciteit).

2. Voor de volgende revalidatievoorzieningen wordt de capaciteit berekend op basis van het aantal bedden:

 • residentiële revalidatievoorzieningen voor verslaafden, waarvan het erkenningsnummer begint met nummer 7.73;
 • (semi)residentiële revalidatiecentra voor kinderen en jongeren met een ernstige medisch-psychologische aandoening en de residentiële revalidatiecentra voor minderjarige verslaafden.

3. Functie spoedgevallen (functie Spoed); voor de functie spoed wordt voor de berekening van de capaciteit rekening gehouden met het aantal erkende diensten, niet het aantal bedden die opgesteld staan binnen deze spoeddiensten.

Voorwaarden aanvrager

Voorzieningen voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • ze zijn erkend zijn als zorgaanbieder;
 • ze beschikken over een voldoende lang genotsrecht van 25 jaar.
 • ze hebben geen ongeoorloofde verwantschap, conform het art. 3, 4 en 7 van het BVR subsidiëring van projecten van preventieve infrastructurele maatregelen inzake agressie, vrijheidsbeperking of vrijheidsberoving,). ‘Als de aanvrager en de eigenaar of de houder van de zakelijke rechten op de grond waarop een project wordt voorzien, twee verschillende personen zijn, mag er geen ongeoorloofde verwantschap bestaan tussen hen.’