Subsidies voor preventie van agressie, vrijheidsbeperking of -beroving

NOOT: in onderstaande vragen gebruiken we gemakshalve 'agressiesubsidies' als we het hebben over 'subsidies voor preventie van agressie, vrijheidsbeperking of -beroving'. 

OPROEP

Hoeveel oproepen zullen er zijn?

Het aantal projectoproepen is afhankelijk van de beschikbare middelen. Wij kondigen deze oproepen  tijdig aan op de VIPA-website.

Kunnen we bij elke oproep een nieuwe aanvraag indienen?

De maximale bedragen gelden per voorziening en kunnen gespreid worden over verschillende projecten of verschillende oproepen. Al toegekende of uitbetaalde bedragen worden in mindering gebracht van het totale subsidiebedrag.PROCEDURE

Heb je algemene vragen of vragen over de procedure? 

Neem dan contact op met preventieagressie.vipa@vlaanderen.be

Wil je weten welke voorzieningen in aanmerking komen voor deze subsidies en voor welke capaciteit?

Bekijk welke voorzieningstypes die in aanmerking komen voor de subsidies, met daarbij de specifieke capaciteitseenheid per voorzieningstype.

Heb je nog vragen, neem dan contact op met:

Kunnen we agressiesubsidies aanvragen voor een door het VIPA gesubsidieerd project (aankoop - verbouwing – nieuwbouw)?

Voor de binneninrichting kan je enkel ‘agressiesubsidies’ vragen voor bestaande gebouwen, waarvoor geen VIPA-subsidiedossier lopen of gepland zijn. Voor geplande nieuwbouw- en uitbreidingsprojecten kan je geen agressiesubsidies voor de binneninrichting aanvragen. Als bouwheer wordt verondersteld dat je bij een aankoop-, nieuwbouw-, verbouwings- of uitbreidingsproject je gebouw zodanig bouwt dat het aangepast is aan de doelgroep die het gebouw gebruikt, ook m.b.t. agressie, vrijheidsberoving- en -beperking. 

Voor gebouwen die al in gebruik zijn genomen én in het verleden al door het VIPA gesubsidieerd zijn, kan je agressiesubsidies aanvragen.

Voor de buiteninrichting kan je sowieso subsidies aanvragen voor bestaande gebouwen, geplande nieuwbouw en uitbreidingsprojecten.

Uitzondering: voor de functie ’Spoed’ (ziekenhuizen) kan je geen agressiesubsidies voor de buiteninrichting aanvragen.

Is een infrastructuurforfait een regulier ‘lopend VIPA-dossier’?

Zolang de beoogde werken aan het gebouw niet zijn gerealiseerd is het een ‘lopend VIPA-dossier’. Vanaf het moment dat het door VIPA-gesubsidieerde gebouw in gebruik is genomen, is het géén lopend project meer.

Is een schrijven/intentie dat we erfpacht met recht van opstal zullen krijgen (in de toekomst) voldoende?

Ja, de geschreven intentieverklaring om een erfpacht te vestigen mag als een begin van bewijs worden beschouwd: 'een bewijs dat de aanvrager over een genotsrecht als vermeld in artikel 12 van het decreet van 23 februari 1994, beschikt of zal beschikken'. Uiterlijk bij de betaling moet de aanvrager de akte kunnen voorleggen.

Voorbeeld: het gebouw heeft nu nog een genotsrecht van 10 jaar, maar dit zal verlengd worden. Het genotsrecht moet uiterlijk bij de betaling worden verlengd.

Eventuele bijkomende vragen over het genotsrecht kan je richten aan vipa@vlaanderen.be.

Kunnen we agressiesubsidies vragen voor een gebouw waar we geen genotsrecht van minstens 25 jaar hebben?

Volgens art. 16 en 17 van de regelgeving moeten de gesubsidieerde onroerende en roerende goederen als een goed huisvader beheerd en onderhouden worden gedurende ten minste 25 jaar.

Voor de geplande maatregelen van de buiten- en binneninrichting moet de bestemming gedurende 25 jaar behouden blijven waardoor je ook voor het gebouw over een voldoende lang genotsrecht van 25 jaar beschikt. Het genotsrecht op de maatregelen zelf staat in se los van het genotsrecht dat een voorziening heeft op het gebouw waarin de maatregelen gerealiseerd zijn. Het gevolg van een ongeoorloofde bestemmingswijziging van het gebouw (bv. afbraak/leegstand/aanwending voor commerciële doeleinden) is dat ook de agressiesubsidies (wellicht pro rato temporis voor de restduur van de maatregelen) worden teruggevorderd.

Voorbeeld: het gebouw zal binnen 10 jaar worden afgebroken en vervangen worden door een nieuwbouw. Indien de maatregelen een normale bestemmingsduur hebben van 25 jaar, dan zal wellicht de agressiesubsidie voor de restduur van 15 jaar worden teruggevorderd.

Voor gebouwen die uiteindelijk nog 25 jaar in gebruik zullen zijn, is er geen probleem.

Eventuele bijkomende vragen over het genotsrecht kan je richten vipa@vlaanderen.be.

Kunnen we de maximale investeringssubsidie gebruiken voor maar één project?

Het maximale bedrag van de agressiesubsidies wordt berekend op de gehele capaciteit, dus van alle afdelingen/diensten/vestigingsplaatsen/units/uitbatingsplaatsen/…. Hierdoor kan de subsidie ook beter ingezet worden waar de grootste nood is.

Kunnen we agressiesubsidies voor enkel uitrusting aanvragen?

Agressiesubsidies voor louter uitrusting van de buiten- en binneninrichting is niet mogelijk, maar er is wel een beperkte forfaitaire subsidie voor de uitrusting wanneer er infrastructurele werken gedaan worden (maximaal 100 euro per capaciteitseenheid en maximaal 25% van de kostenraming van de infrastructurele maatregelen).

Wat is uitrusting?

Onder ‘uitrusting’ verstaan we in de agressiesubsidies altijd roerend goed dat je gebruikt voor bepaalde activiteiten en dat je gemakkelijk kan verplaatsen of verhuizen, met uitzondering van meubilair. Meubilair hoort immers bij de inrichting en niet bij de uitrusting.

Voor de aanvraag van de agressiesubsidies moet je de uitrusting niet opnemen in de kostenraming van een project en voor de aankopen voor ‘uitrusting’ moet je geen facturen aan het VIPA bezorgen bij de aanvraag tot betaling. Je bent zelf verantwoordelijk voor de aankoop van de uitrusting met de forfaitaire subsidie van de agressiesubsidies.

Je kan de uitrusting voor verschillende projecten of doeleinden gebruiken. De facturen van het aangekocht materiaal of alle werken kunnen steeds opgevraagd worden (art. 20 van de regelgeving). Je moet dus uitrusting aankopen voor het bedrag dat je opgeeft bij de aanvraag van betaling.

Wanneer is een aanvraag ontvankelijk?

 • De aanvraag is tijdig ingediend en bevat minstens volgende documenten:
 • Bijkomende documenten:
  • Samenwerkende overeenkomst (indien er een medeaanvrager is)
  • Brandweeradvies (indien impact op brandveiligheid)

Wanneer weten we ten laatste of we de agressiesubsidie krijgen of niet?

Binnen de 2 maanden nadat je jouw aanvraag hebt ingediend, ontvang je van het VIPA een ontvangstbewijs met de vermelding of je aanvraag al dan niet ontvankelijk is (alle nodige documenten zitten in de aanvraag).

Na advies van de Inspectie van Financiën legt het VIPA het dossier binnen 3 maanden na de ontvankelijkheidsdatum van de aanvraag, voor aan de minister die beslist over de toekenning van de agressiesubsidie.

Moeten we één aanvraag indienen als we als voorziening over verschillende erkenningen/HCO-nummers/uitbatingsplaatsen/… beschikken?

Eén voorziening kan beschikken:

 • over verschillende erkenningen (bij verschillende WVG-agentschappen);
 • over verschillende HCO-nummers;
 • over verschillende uitbatingsplaatsen;

Een voorziening dient steeds één aanvraag in ongeacht het aantal erkenningen, HCO-nummers of uitbatingplaatsen. In de aanvraag moet voor elk project een adres en voorzieningstype ingevuld worden.

Hoe bepalen we het maximumbedrag van de investeringssubsidie als we als voorziening over verschillende erkenningen/HCO-nummers/uitbatingsplaatsen/… beschikken?

Eén voorziening kan beschikken:

 • over verschillende erkenningen (bij verschillende agentschappen);
 • over verschillende HCO-nummers;
 • over verschillende uitbatingsplaatsen;

De verschillende capaciteiten van deze erkenningen, HCO-nummers en uitbatingsplaatsen van één voorziening worden samen in rekening gebracht om het maximumbedrag van de investeringssubsidie te bepalen, voor zover die capaciteit beantwoordt aan het toepassingsgebied van dit subsidiekader (BVR Agressie art. 2).

NOOT: wat in het aanvraagformulier (excel) als ‘verblijfscapaciteit’ staat beschreven, wordt beschouwd als ‘capaciteit’)

Er kunnen bovendien specifieke bepalingen van toepassing zijn m.b.t. de manier waarop de capaciteit wordt berekend. (BVR Agressie, art. 12)

Uitzondering hierop vormt de functie Spoed, waarvoor er per erkende dienst wordt gerekend en niet bvb. met aantal bedden.HCO-NUMMER

Wat is een HCO-nummer en hoe vind ik dit?

Een HCO-nummer is het Health Care Organisation-nummer. Dit is het unieke nummer dat aantoont dat jouw voorziening een erkenning van het beleidsdomein WVG heeft. Vraag uw HCO-nummer hier op.VISIENOTA

Wat wordt er verwacht van de visienota?

Je beantwoordt kort en bondig de vragen in het Word-document. Uitgebreide (bestaande) visie-nota’s van de voorziening mag je in bijlage bij de aanvraag versturen. Enkel een verwijzing naar de bijlagen in de visienota is onvoldoende.

Voor de functie Spoed moet je sommige elementen niet beschrijven (aangegeven tussen haakjes).
Als er geen afzonderingskamer heringericht wordt, moet je vraag g) niet beantwoorden.
In de visienota (vraag h)) maak je een opsplitsing van de totale capaciteit over de verschillende erkenningen/ voorzieningstypes/ uitbatingsplaatsen heen en licht je toe hoe je tot de optelling van de totaalsom in het aanvraagformulier bent gekomen.AANVRAAGFORMULIER

Hoe vul ik het aanvraagformulier in?

Het VIPA wil zo weinig mogelijke administratieve lasten, zodat de tijd geïnvesteerd kan worden in kwaliteitsvolle en uitgewerkte projecten. In het aanvraagformulier zitten heel wat macro’s in verwerkt, deze geven problemen als die niet ingeschakeld of geblokkeerd zijn.

Je gaat als volgt te werk:

 • Download een nieuw document ‘Aanvraagformulier’ van de VIPA-website.
 • Sla het aanvraagformulier op op de harde schijf van je computer (bvb.: je bureaublad) voor je het opent. Via een browser, cloud of one-drive kan je de macro’s niet inschakelen.
 • Voor je het opent, controleer je of het bestand door jouw organisatie niet wordt geblokkeerd. Ga naar het bestand (op jouw bureaublad), klik op je rechtermuisknop en ga naar ‘Eigenschappen’. Zet het vinkje bij ‘Blokkering opheffen’ aan (indien nodig) en klik op ‘OK’.
 • Klik in het aanvraagformulier altijd op ‘Inhoud inschakelen’ om de macro's in het document te doen werken.
 • Nu kan je het document beginnen bewerken.
 • Vul enkel, maar wel àlle, gele cellen in! Het kan zijn dat er bvb. een bedrag van 0 euro is, vul dan ‘0’ in.
 • Als je het aanvraagformulier correct invult (enkel de gele cellen) staat de subsidieberekening (door die macro’s) automatisch ingevuld.
 • Sla nu het document op op de harde schijf van je computer.
 • De handtekening doe je als allerlaatste, als er niets meer aangepast moet worden! Klik op ‘Handtekeningen weergeven’.
  • Dan dubbelklikken of rechtsklikken met muis voor ‘Digitale handtekening’.
  • Vul je naam in (bij X), plaats ook je identiteitskaart in een smartcardlezer en klik op ‘Ondertekenen’.
   Hierna moet je jouw pincode ingeven. Dan zou het document ondertekend moeten zijn.
  • Het document is nu normaal nu automatisch opgeslagen waardoor je het niet meer handmatig kan opslaan.
  • Sluit het document af (klik op X helemaal rechtsboven).
 • Opgepast van zodra je nu iets aanpast aan het document is de handtekening niet meer geldig en verdwenen.
 • Stuur dit aanvraagformulier ondertekend in een excel-format (geen PDF!) terug naar het VIPA.PLANNEN

Wat wordt er verwacht van de plannen?

 • Voor elk project zijn er ontwerpplannen bij de aanvraag.
 • Een aanduiding op een algemeen plan kan voldoende zijn. Bvb.: bij plaatsen van camera’s, fitnesstoestellen… op een plan aanduiden waar ze geplaatst worden.
 • Een getailleerd plan van een (buiten)ruimte is nodig als je een ruimte gaat herinrichten, zoals bijvoorbeeld het herinrichten van een comfortroom, afzonderingsruimte, buitenruimte…KOSTEN

Wat wordt er verwacht van de kostenraming?

De kostenraming is in die mate gedetailleerd dat later een vergelijking kan gemaakt worden aan de hand van de facturen. Enkel een totaalsom voor één project is onvoldoende (vb.: tuinaanleg of comfortruimte met maar één totaalsom). We verwachten echter geen uitgebreide vorderingsstaat (voorbeeld kost per schakelaar), de totaalsommen (per technieken) per project zijn voldoende.

Er kan ook verwezen worden naar een offerte of een uitgebreide kostenraming in bijlage, waarin dan wel enkel de totaalsom wordt opgenomen in de kostenraming in het aanvraagformulier (excl. BTW).

De kostenraming is altijd exclusief:

 • BTW
 • studiekosten
 • uitrusting

Welke werkuren kunnen ingebracht worden in de kostenraming?

 • Wél in aanmerking:
  • De kosten (maximaal 10% hoger van het project) van ontwerpstudies van een onafhankelijk studiebureau komen wel in aanmerking. Deze vul je apart in bij de subsidiebepaling, niet bij de kostenraming.
 • Niet in aanmerking:
  • Eigen werkuren, aannemingsmodaliteiten (burgerlijke aansprakelijkheid, plaatsbeschrijvingen, opmaken offertes, ...) naar analogie met de klassieke VIPA-betoelaging komen niet in aanmerking.
   • Voorbeeld: uren van de technische dienst die het project zal uitvoeren of administratieve uren om de aanvraag in te dienen.

Alle kosten (behalve uitrusting) moeten gestaafd worden met facturen.

Wat als de investeringskost achteraf hoger blijkt te zijn dan de kostenraming?

Een verhoging van een toegekende subsidie is niet mogelijk als de uiteindelijke gemaakte kosten hoger liggen dan de kostenraming en de maximale 10% onvoorziene kosten samen.

Als het eindbedrag van de gemaakte kosten bij de uitvoering lager is dan de kostenraming uit de aanvraag, wordt het subsidiebedrag aangepast aan de uiteindelijk gemaakte kosten.

Kunnen we de kosten van investeringen die we al gedaan hebben ook indienen?

Om in aanmerking te komen voor deze subsidiëring mag je deze maatregelen pas uitvoeren nadat je de beslissing tot toekenning van de subsidies hebt ontvangen. Investeringen die vóór de toekenning van de subsidies zijn gemaakt, komen niet in aanmerking en zullen niet uitbetaald worden.PRAKTISCHE VRAGEN

Ons project is dringend, kunnen we al aan de werken starten?

Om in aanmerking te komen voor deze subsidiëring mag je deze maatregelen pas uitvoeren nadat je de beslissing tot toekenning van de subsidies hebt ontvangen. Investeringen die vóór de toekenning van de subsidies zijn gemaakt, komen niet in aanmerking en zullen niet uitbetaald worden

Kunnen we een investeringssubsidie vragen voor een nieuwbouw, een uitbreiding of een grote verbouwing?

Als een uitbreiding, een nieuwbouw of een zeer grondige verbouwing nodig is, kan je een beroep doen op de bestaande VIPA-subsidies voor verbouwing of vervangingsnieuwbouw en niet deze gerichte en beperkte subsidiëring.

Ons gebouw is verouderd en heeft dringend nood aan aanpassingswerken, welke kosten komen in aanmerking?

De maatregelen moeten beperkte, gerichte aanpassingen aan de infrastructuur betreffen ter preventie van agressie. Ze zijn kwaliteitsvol, duurzaam en aangepast aan de doelgroep van de betrokken voorziening. Ze kunnen zowel in bestaande gebouwen als in de buitenomgeving gerealiseerd worden. De maatregelen moeten een sterke en éénduidige vertaling zijn van de werking rond preventie van agressie om vrijheidsbeperking of -beroving zoveel mogelijk te reduceren.

Algemene aanpassingen om bijvoorbeeld een gebouw brandveilig, energiezuinig of toegankelijk te maken, zoals rolstoelliften, branddetectiesystemen, vervanging van alle ramen, ..., komen niet in aanmerking.

Met het oog op de toekomst zijn de ontwerpen van de maatregelen klimaatvriendelijk.
Bvb.: hout met een FSC-label gebruiken, waterdoorlaatbaarheid bewaken bij aanleg van een tuin, regenwater hergebruiken, …

Is deze investeringssubsidie cumuleerbaar met de klassieke VIPA-investeringssubsidies of met andere subsidies?

Je mag deze projectsubsidie combineren met andere subsidies, zoals klimaatsubsidies en Natuur in je buurt, maar deze mogen samen niet meer dan 100% van het uiteindelijke investeringskost (excl. BTW) bedragen.

Deze projectsubsidie is niet combineerbaar met de VIPA-subsidies voor verbouwing, nieuwbouw en uitbreidingsprojecten.IDEEEN EN INSPIRERENDE VOORBEELDEN

Wil je een succesvol agressiebeleid voeren in je organisatie?

Vind ideeën op www.icoba.be.

Wil je ideeën voor een buitenruimte?