Subsidies voor preventie van agressie, vrijheidsbeperking of -beroving

De maatregelen moeten beperkte, gerichte aanpassingen aan de infrastructuur betreffen ter preventie van agressie. Ze zijn kwaliteitsvol, duurzaam en aangepast aan de doelgroep van de betrokken voorziening. Ze kunnen zowel in bestaande gebouwen als in de buitenomgeving gerealiseerd worden. De maatregelen moeten een sterke en éénduidige vertaling zijn van de werking rond preventie van agressie om vrijheidsbeperking of -beroving zoveel mogelijk te reduceren.

Met het oog op de toekomst zijn de ontwerpen van de maatregelen klimaatvriendelijk.
Bvb.: hout met een FSC-label gebruiken, waterdoorlaatbaarheid bewaken bij aanleg van een tuin, regenwater hergebruiken, …

Er zijn 3 soorten maatregelen:​ 

 1. Maatregelen voor de buiteninrichting

Voor buiteninrichting kan je subsidies aanvragen voor bestaande gebouwen, geplande nieuwbouw en uitbreidingsprojecten.
Uitzondering: voor de functie spoed kan je geen subsidies voor de buiteninrichting aanvragen.

Volgende maatregelen voor buiteninrichting komen in aanmerking:

 • buitenspeel- en sporttoestellen kopen en installeren
  Bvb.: speeltoestellen, trampolines, fitnestoestellen, fitnescircuits, toestellen die zintuigen prikkelen, (zien, voelen en horen), workout-circuits …
 • de inrichting van een groene omgeving waar mensen tot rust kunnen komen door natuurbeleving en waar dit een preventief effect kan hebben op agressie
  Bvb.: een natuurlijke therapeutische tuin (aanplanten van (fruit)bomen/planten, vergroening van de site, …), een natuurlijke site-omsluiting, inrichting van buitenplekken om tot rust te komen,… (een moestuin, natuurlijke terugtrekplekken, blotevoetenpad, waterelementen, schommelelementen, vuurplaatsen, …)

Wat subsidiëren we niet met deze subsidies?

 • uitrusting: hiervoor is er een aparte forfaitaire subsidie voorzien 
 • algemene buitenaanleg, zoals wegenis, poorten, (site-)omsluitingen, verhardingen voor (dienst)voertuigen en brandweer, parkeerplaatsen, ..;
 • kunstgras, omwille van hittepreventie (hitte-eiland effect), duurzaamheid en welzijn;
 • nieuwe binnenruimte, zoals modulaire bouwunits en overdekkingen;
 • bouwplaatsvoorzieningen (tijdelijke constructies, kranen, containers, ...) en aannemingsmodaliteiten (burgerlijke aansprakelijkheid, plaatsbeschrijvingen, opmaken offertes, ...) naar analogie met de klassieke VIPA-betoelaging.
 1. Maatregelen voor de binneninrichting

Voor de binneninrichting kan je enkel subsidies vragen voor bestaande gebouwen waarvoor geen VIPA-subsidiedossier loopt of gepland is.

Voor geplande nieuwbouw en uitbreidingsprojecten kan je geen subsidies voor de binneninrichting aanvragen. We veronderstellen immers dat je als bouwheer de nodige maatregelen m.b.t. de gebouwen ter preventie van agressie meeneemt in een nieuwbouw- verbouwing of uitbreidingsproject.
Als een uitbreiding, nieuwbouw of een zeer grondige verbouwing nodig is, kan je een beroep doen op de bestaande VIPA-subsidies voor verbouwing of vervangingsnieuwbouw en niet deze gerichte en beperkte subsidiëring.

Volgende maatregelen voor binneninrichting komen in aanmerking:

 • om een prikkelarme omgeving te realiseren
  Bvb.: akoestisch en (dag)lichtcomfort, flexibele of lage wanden, creëren van activiteitenplekken, sfeervolle warme herinrichting ...
 • om een veiligere omgeving te realiseren
  Bvb.: ingrepen voor beter toezicht (vb.: door installatie van (veiligheid)glaspartijen tussen bepaalde ruimtes, de installatie van zorgtechnologie, zoals camera's, alarm- en oproepsystemen, deursystemen (vraag hierbij steeds een advies van de lokale brandweerdienst), een bestaande afzonderingskamer aanpassen met het nodige toezicht en comfort zoals beschreven in de voorwaarden (met uitzondering voor spoed),…
 • om een ouder mee te laten overnachten
  Bvb.: aankoop meubilair, …
 • voor ontspanning, rust en comfort
  Bvb.: realisatie van een stilte ruimte, snoezelruimte, sensory room, comfortrooms (waar men zich vrijwillig in kan terugtrekken en die niet beveiligd kunnen worden) aankoop van (relaxerend) meubilair, installaties die zintuigelijke prikkeling (horen, zien, voelen) stimuleren, die zicht op natuur en groen creëren, aankoop van binnenspel- en sporttoestellen zoals fitnestoestellen, boksballen, pingpongtafels, kickertafels…

Alle infrastructurele ingrepen om deze ruimtes aan te passen (muren, deuren, ramen, technieken, …)

Wat subsidiëren we niet met deze subsidies?

 • uitrusting: hiervoor is er een aparte forfaitaire subsidie voorzien (zie 3. Uitrusting)
 • infrastructurele zorgtechnologie: geen wifi-uitbreidingen, dwaaldetectie, persoonsgebonden alarmsystemen (zoals polsbandjes), …
 • bouwplaats voorzieningen (tijdelijke constructies, kranen, containers,...) en aannemingsmodaliteiten (burgerlijke aansprakelijkheid, plaatsbeschrijvingen, opmaken offertes,...) komen - naar analogie met de klassieke VIPA-betoelaging - niet in aanmerking voor subsidies voor agressie;
 • algemene aanpassingen om bijvoorbeeld een gebouw brandveilig, energiezuinig of toegankelijk te maken zoals rolstoelliften, branddetectiesystemen,..

OPGELET:
Om een veiligere omgeving te realiseren kan (behalve een functie Spoed) een afzonderingskamer heringericht worden op voorwaarde dat:

 • de aanvrager in de visienota aantoont dat hij voldoende preventieve infrastructurele ingrepen heeft genomen of gepland vóór de aanpassing van een bestaande afzonderingskamer, zodat het gebruik van een afzonderingsruimte maximaal wordt vermeden. De aanvrager houdt rekening met de doelgroep waarvoor de ruimte bestemd is, de frequentie waarmee ze gebruikt wordt en de gemiddelde duur van de tijdelijke afzondering;
 • bijkomende afzonderingskamers zijn niet toegestaan. Bestaande afzonderingskamers kunnen wel heringericht worden in een andere ruimte, zodat in het nodige toezicht en comfort voorzien kan worden;
 • er is het nodige toezicht en comfort conform de volgende voorwaarden:
  • de ruimte bevindt zich op een vlot bereikbare plaats die eenvoudig toezicht mogelijk maakt en maximale privacy biedt;
  • de ruimte is goed toegankelijk en heeft een netto-oppervlakte van ten minste 9 m², exclusief de sanitaire voorzieningen;
  • de ruimte heeft bijhorende sanitaire voorzieningen, via een sas of in de onmiddellijke nabijheid van de afzonderingsruimte;
  • de ruimte is uitgerust met een adequaat toezicht- en oproepsysteem en een aangepaste tijdsaanduiding;
  • er is natuurlijke lichtinval;
  • de afwerking en inrichting houden rekening met de veiligheid en het comfort van de gebruikers en het personeel;
  • de materialen zijn robuust en onderhoudsvriendelijk;
  • de verlichting is afgestemd op het geplande gebruik;
  • de ruimte wordt zodanig geconcipieerd dat geur- en geluidsoverlast minimaal zijn;
  • de deur kan naar buiten opendraaien;
 1. Maatregelen voor de uitrusting van de buiten- en binneninrichting

Zowel voor de buiten- als de binneninrichting is er een forfaitaire subsidie voorzien.
Uitzondering: voor de functie spoed is er geen forfaitaire subsidie voorzien.

Volgende voorbeelden van maatregelen voor de uitrusting van buiten- en binneninrichting komen in aanmerking: sportuitrusting, uitrusting voor dieren, uitrusting voor moestuinonderhoud, losstaande sfeerverlichting, verzwaringsdekens, televisie en media-apparaten, effectwielen, zitzakken, bellenblaasbuizen, glasvezel, trilapparaten, geurverspreiders, geluidsapparatuur, .…

De uitrusting is steeds roerend goed dat je gebruikt voor bepaalde activiteiten en dat je gemakkelijk kan verplaatsen of verhuizen, met uitzondering van meubilair. Meubilair hoort immers bij de inrichting en niet bij uitrusting. Alle kosten voor uitrusting voor de binnen- en buiteninrichting worden geschrapt uit de kostenraming. 

De aanvrager moet voor de kostenraming en de betaling van de uitrusting geen offertes of facturen voorleggen. Er is een maximum totaalbedrag voorzien bij de aanvraag en de aanvrager kan dit bedrag eventueel aanpassen bij de betaling, als het lager ligt dan voorzien. Een verhoging van een toegekende subsidie is niet mogelijk.  De aanvrager houdt zelf de facturen of aankoopbewijzen van de aankopen bij en kan deze voorleggen op verzoek van het VIPA.